Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Ngay tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû 19 c¸c TËp ®oµn kinh tÕ ®· nèi tiÕp
nhau ra ®êi ë c¸c níc t b¶n. §ã lµ mét tæ chøc tiªn tiÕn ®¹i diÖn cho tr×nh ®é ph¸t
triÓn cao cña lùc lîng s¶n xuÊtvµ nÒn kinh tÕ x· héi, lµ c¸c doanh nghiÖp cã quan
hÖ víi nhau vÒ c«ng nghÖ vµ lîi Ých kinh tÕ. Ngµy nay nhiÒu TËp ®oµn kinh tÕ
®ãng vai trß chi phèi vµ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc
gia trªn thÕ giíi.
Trong nh÷ng n¨m qua , ë níc ta , quan hÖ s¶n xuÊt ®· cã bíc ®æi míi phï
hîp víi tÝnh chÊt , tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¶ng vµ Nhµ níc ta
chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch toµn diÖn c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, thùc hiÖn l¹i
viÖc s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp nh: cæ phÇn ho¸, b¸n kho¸n, cho thuª c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc. Trong c«ng cuéc c¶i c¸ch ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta còng chñ tr¬ng thµnh lËp c¸c TCTy víi môc tiªu lµ h×nh thµnh nªn nh÷ng TËp ®oµn kinh tÕ
m¹nh, kinh doanh trong nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ quan träng cña ®Êt níc cã
kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
§èi víi níc ta, m« h×nh c«ng ti mÑ-c«ng ti con lµ mét kh¸i niÖm míi, mét
ph¹m trï míi trong lÜnh vùc kinh tÕ häc, tuy trªn thÕ giíi kh¸i niÖm vÒ TËp ®oµn
kinh doanh vµ m« h×nh tËp ®oµn theo h×nh thøc c«ng ti mÑ-c«ng ti con ®· qua
mét thêi gian ph¸t triÓn .Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ m¹nh mÏ ®Ó
tr¸nh khái tôt hËu ngµy cµng xa , ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu thÕ
chung .ViÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ti mÑc«ng ty con sÏ ph¸t huy c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän gióp níc ta héi nhËp vµo nÒn
kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi .
ViÖc thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ti mÑ -c«ng ti con ®ang
®Æt ra rÊt nhiÒu vÊn ®Ò mµ §¶ng , Nhµ níc vµ c¸c bé ngµnh liªn quan ph¶i gi¶i
quyÕt . Tõ nhu cÇu cÊp thiÕt vµ tÝnh chÊt quan träng ®ã , chóng em ®· ®i s©u t×m

1

hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy trong ®Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ "TÝnh tÊt yÕu
kh¸ch quan vµ con ®êng h×nh thµnh c«ng ty mÑ-c«ng ty con ë ViÖt Nam "
Do cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®Ò ¸n kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Chóng
em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì híng dÉn tËn t×nh cña TiÕn sÜ Lª Thôc.
Chóng em còng rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ò
¸n .
Thay mÆt nhãm sinh viªn thùc hiÖn
Sinh viªn
Ng« Thuý Phîng

2

PhÇn I
c¬ së lý luËn cña viÖc h×nh thµnh
m« h×nh c«ng ty mÑ-c«ng ty con
ë viÖt nam

1.1 kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty mÑ - c«ng ty con.
1.1.1. Kh¸i niÖm.
C«ng ty mÑ lµ c«ng ty cã Ýt nhÊt mét c«ng ty con trë lªn; cã thÓ lµ Doanh
nghiÖp nhµ níc, hoÆc...
Lêi më ®Çu
Ngay nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû 19 c¸c TËp ®oµn kinh ®· nèi tiÕp
nhau ra ®êi ë c¸c níc t b¶n. §ã lµ mét tæ chøc tiªn tiÕn ®¹i diÖn cho tr×nh ®é ph¸t
triÓn cao cña lùc lîng s¶n xuÊtvµ nÒn kinhx· héi, lµ c¸c doanh nghiÖpquan
víi nhau c«ng nghÖ lîi Ých kinh tÕ. Ngµy nay nhiÒu TËp ®oµn kinh
®ãng vai trß chi phèi t¸c ®éng m¹nh ®Õn toµn nÒn kinh cña c¸c quèc
gia trªn thÕ giíi.
Trong nh÷ng n¨m qua , ë níc ta , quan s¶n xuÊt ®· cã bíc ®æi míi phï
hîp víi tÝnh chÊt , tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. §¶ng vµ Nhµ níc ta
chñ tr¬ng thùc hiÖn c¶i c¸ch toµn diÖn c doanh nghiÖp Nhµ níc, thùc hiÖn l¹i
viÖc s¾p xÕp c¸c doanh nghiÖp nh: phÇn ho¸, b¸n kho¸n, cho thuª c¸c doanh
nghiÖp Nhµ níc. Trong c«ng cuéc c¶i c¸ch ®ã, §¶ng Nhµ níc ta còng c tr-
¬ng thµnh lËp c¸c TCTy víi môc tiªu lµ h×nh thµnh nªn nh÷ng TËp ®oµn kinh tÕ
m¹nh, kinh doanh trong nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ quan träng cña ®Êt níc cã
kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
§èi víi níc ta, h×nh c«ng ti mÑ-c«ng ti con mét kh¸i niÖm míi, mét
ph¹m trï míi trong lÜnh vùc kinh tÕ häc, tuy trªn thÕ giíi kh¸i niÖm TËp ®oµn
kinh doanh h×nh tËp ®oµn theo h×nh thøc c«ng ti mÑ-c«ng ti con ®· qua
mét thêi gian ph¸t triÓn .Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ kinh m¹nh ®Ó
tr¸nh khái tôt hËu ngµy cµng xa , ViÖt Nam kh«ng thÓ ®øng ngoµi xu thÕ
chung .ViÖc h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty theo h×nh c«ng ti mÑ-
c«ng ty con sÏ ph¸t huy c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän gióp níc ta héi nhËp vµo nÒn
kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi .
ViÖc thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ti mÑ -c«ng ti con ®ang
®Æt ra rÊt nhiÒu vÊn ®Ò §¶ng , Nhµ níc c¸c ngµnh liªn quan ph¶i gi¶i
quyÕt . nhu cÇu cÊp thiÕtnh chÊt quan träng ®ã , chóng em ®· ®i s©u t×m
1
TL KTCT & CNXH KH: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN 9 10 103