Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Kinh tÕ lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng thay ®æi,
nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh
toµn cÇu ho¸ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng trëng, nã t¹o ra nh÷ng khã kh¨n
vµ th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng vµ thÕ giíi nãi
chung. ViÖc qu¶n lý tèt hay kh«ng, lu«n lµ vÊn ®Ò cã ¶nh hëng ®Õn sù tån
vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n lý tèt cÇn ph¶i cã nh÷ng yÕu tè
nµo? yÕu tè kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu tè qu¶n lý truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n lý tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng g× tÝch luü
cña qu¸ khø lµ cña c¶i cho t¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n lý ph¬ng
§«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi
®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt lµ t tëng ph¸p trÞ vang bãng mét thêi
cña Hµn Phi Tö. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: T tëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö
vµ vËn dông trong qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch,
giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®·
lçi thêi.
Do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng
ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®a ra nhËn xÐt hîp lý khi kinh
nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu. MÆt kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lµm cho ngêi
viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua khã kh¨n, ngêi viÕt
quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña
m×nh vµo viÖc nghiªn cøu.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Ch¬ng I
t tëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö

I. T tëng “ ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö
1. Hoµn c¶nh lÞch sö vµ cuéc ®êi cña Hµn Phi Tö
1.1. Bèi c¶nh x· héi Trung Hoa cæ ®¹i thêi Hµn Phi Tö
LÞch sö Trung Hoa cæ ®¹i cã hai thêi kú ®îc nãi ®Õn nhiÒu nhÊt: Xu©n
thu vµ ChiÕn quèc. Thêi Xu©n thu (770-403 TCN) lµ thêi kú suy tµn cña nhµ
Chu, ®©y chÝnh lµ thêi kú sinh sèng cña L·o Tö, Khæng Tö (551-479 TCN).
Thêi ChiÕn quèc (403-221 TCN) tõ gÇn cuèi ®êi Uy LiÖt V¬ng, tíi khi
nhµ TÇn diÖt nhµ TÒ thèng nhÊt ®Êt níc, ®ã lµ thêi kú sinh sèng cña Hµn Phi
Tö (280-233 TCN(.
So víi thêi Xu©n Thu th× ChiÕn Quèc lo¹n l¹c vµ bÊt æn ®Þnh h¬n vÒ
chÝnh trÞ, nhng l¹i ph¸t triÓn h¬n vÒ kinh tÕ. Trong thêi Xu©n Thu, c«ng cô s¶n
xuÊt vµ khÝ giíi chñ yÕu lµ b»ng ®ång. S¾t b¾t ®Çu ®îc dïng cuèi thêi kú nµy
vµ trë nªn th«ng dông vµo thêi ChiÕn Quèc, do ®ã, thóc ®Èy viÖc më réng ®Êt
®ai n«ng nghiÖp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ thêi kú ®¹o ®øc suy ®åi, ngêi ta chØ t×m mäi c¸ch ®Ó tranh lîi. Quan l¹i tham nhòng, ¨n ch¬i xa ho...
Lêi më ®Çu
Kinh lµ mét thÕ giíi ®éng lu«n ph¸t triÓn kh«ng ngõng thay ®æi,
nhÊt lµ vµo thêi ®¹i ngµy nay khi ch¹m ngâ thÕ kû XXI, trªn thÕ giíi chu tr×nh
toµn cÇu ho¸ tÊt yÕu kh¸ch quan cña t¨ng trëng, t¹o ra nh÷ng k kh¨n
th¸ch thøc míi cho c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi riªng thÕ giíi nãi
chung. ViÖc qu¶n tèt hay kh«ng, lu«n vÊn ®Ò ¶nh hëng ®Õn tån
vong cña mét doanh nghiÖp. Nhng ®Ó qu¶n tèt cÇn ph¶i nh÷ng yÕu
nµo? yÕu kinh doanh hiÖn ®¹i hay yÕu qu¶n truyÒn thèng. Qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn c¸c häc thuyÕt qu¶n tr¶i qua hµng ngh×n n¨m nh÷ng tÝch luü
cña qu¸ khø cña c¶i cho t¬ng lai. §Æc biÖt víi phong th¸i qu¶n ph¬ng
§«ng - mét phong th¸i gÇn gòi víi ViÖt Nam vÉn ®øng trong kinh doanh thêi
®¹i “viÔn th«ng - tªn löa”. Næi bËt nhÊt t tëng ph¸p t vang bãng mét thêi
cña Hµn Phi Tö. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: T tëng “Ph¸p trÞ” cña Hµn Phi Tö
vËn dông trong qu¶n doanh nghiÖp hiÖn ®¹i, nh»m môc ®Ých gi¶i thÝch,
giíi thiÖu t×m hiÓu liÖu trong giai ®o¹n nµy nã cßn ®óng ®¾n hay kh«ng hay ®·
lçi thêi.
Do t liÖu Ýt, Ýt ngêi ®Ò cËp hay quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. §Ò tµi qu¸ réng
ngêi viÕt kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t hoÆc ®a ra nhËn xÐt hîp khi kinh
nghiÖm thùc tiÔn kh«ng nhiÒu.t kh¸c do thêi gian gÊp rót ®· lµm cho ngêi
viÕt lóng tóng khi trong nhËn ®Þnh ph©n gi¶i. Vît qua khã kh¨n, ngêi viÕt
quyÕt t©m theo ®uæi ®Ò tµi nµy, nh÷ng mong cã thÓ gãp mét phÇn nhá cña
m×nh vµo viÖc nghiªn cøu.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử 9 10 880