Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ
A. Lêi më ®Çu
§Êt níc ta trong qu¸ tr×nh ®i lªn chñ nghÜa x· héi ph¶i x©y dùng mét
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n
xuÊt phï hîp. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶i qua
tÊt nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, næi bËt vµ râ nÐt ®ã lµ h×nh th¸i c«ng x·
nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ
nghÜa. Trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i kinh tÕ ®ã cha cã mét h×nh th¸i kinh tÕ nµo
cã mét c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh tÕ mét c¸ch phï hîp vµ hîp lý nhÊt tõ
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ chØ dùa vµo kinh tÕ thÞ trêng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n
cña nÒn kinh tÕ cho ®Õn viÖc chØ dùa vµo tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Nhµ níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cho phï hîp, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n ViÖt Nam hiÖn nay,
em lùa chän ®Ò tµi :"Vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë níc ta ". NÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë vµo
giai ®o¹n ®Æc biÖt cña sù ph¸t triÓn, ®ã lµ bíc ngoÆt trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ
nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
níc. Nh chóng ta ®· biÕt, trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng cã nÒn kinh tÕ nµo
chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ trêng mµ kh«ng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc ë
nh÷ng møc ®é vµ ph¹m vi kh¸c nhau. Bëi v× bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cña
kinh tÕ thÞ trêng nh: n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh«ng
ngõng ®îc c¶i tiÕn, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra nhiÒu, thu nhËp quèc d©n t¨ng …. th×
c¬ chÕ thÞ trêng còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc cÇn gi¶i quyÕt nh: l¹m
ph¸t, thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng, tÖ n¹n, x· héi…
Do vËy Nhµ níc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn
kinh tÕ cã hiÖu qu¶, c«ng b»ng æn ®Þnh. §Æc biÖt nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ph¸t
triÓn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cµng kh«ng thÓ thiÕu sù qu¶n lý cña
Nhµ níc.

Phïng Thanh Tó

1

TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ
B. Néi dung
I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña vai trß qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc.
1.1. Vai trß cña Nhµ níc trong lÞch sö.
Nhµ níc lµ c«ng cô cña giai cÊp thèng trÞ ®îc sö dông ®Ó duy tr× trËt tù
x· héi cho phï hîp víi lîi Ých cña nã.
Trong lÞch sö x· héi loµi ngêi ®· cã thêi kú kh«ng cã Nhµ níc. §ã lµ
thêi kú céng s¶n nguyªn thuû, do tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp kÐm cña lùc lîng s¶n
xuÊt, con ngêi cïng sèng, cïng lao ®éng cïng hëng thµnh qu¶ chung. Mäi ngêi ®Òu b×nh ®¼ng trong lao ®éng vµ hëng thô, x· héi kh«ng cã ngêi giµu
nghÌo, ngêi nghÌo, kh«ng ph©n chia giai cÊp, kh«ng cã ®Êu tranh giai cÊp. C¬
së...
TiÓu luËn kinh tÕ chÝnh trÞ
A. Lêi më ®Çu
§Êt níc ta trong qu¸ tr×nh ®i lªn chñ nghÜa héi ph¶i x©y dùng mét
nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao a trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan s¶n
xuÊt p hîp. LÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ loµi ngêi tõ tríc ®Õn nay ®· tr¶i qua
tÊt nhiÒu h×nh th¸i kinh héi, næi bËt nÐt ®ã h×nh th¸i c«ng
nguyªn thuû, chiÕm h÷u lÖ, phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa héi chñ
nghÜa. Trong tÊt c c¸c h×nh th¸i kinh ®ã cha mét nh th¸i kinh tÕ nµo
mét c qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh t c¸ch phï hîphîp nhÊt tõ
viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ chØ dùa vµo kinh tÕ thÞ trêng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò c¬ b¶n
cña nÒn kinh tÕ cho ®Õn viÖc chØ dùa vµo tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Nhµ n-
íc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cho phï hîp, ®Æc biÖt giai ®o¹n ViÖt Nam hiÖn nay,
em lùa chän ®Ò tµi :"Vai trß kinh cña Nhµ níc trong nÒn kinh thÞ tr-
êng ®Þnh híng i chñ nghÜa ë níc ta ". NÒn kinh níc ta ®ang ë vµo
giai ®o¹n ®Æc biÖt cña ph¸t triÓn, ®ã lµ bíc ngoÆt trong qu¸ tr×nh chuyÓn
nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
níc. Nh chóng ta ®· biÕt, trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng nÒn kinh tÕ nµo
chÞu ®iÒu tiÕt cña c¬ c t trêng kh«ng cã sù qu¶n cña Nhµ níc ë
nh÷ng møc ®é vµ ph¹m vi kh¸c nhau. Bëibªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cña
kinh tÕ thÞ trêng nh: n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh«ng
ngõng ®îc c¶i tiÕn, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra nhiÒu, thu nhËp quèc d©n t¨ng . t
c thÞ trêng còng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò tiªu cùc cÇn gi¶i quyÕt nh: l¹m
ph¸t, thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng, tÖ n¹n, x· héi
Do vËy Nhµ níc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ ®Ó ®m b¶o cho ph¸t triÓn
kinh tÕhiÖu qu, c«ng b»ng æn ®Þnh. §Æc biÖt nÒn kinh tÕ níc ta ®ang ph¸t
triÓn theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa cµng kh«ng t thiÕu qu¶n lý cña
Nhµ níc.
Phïng Thanh Tó
1
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta 9 10 265