Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ thÞ trêng (KTTT) theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña nhµ níc lµ xu híng tÊt yÕu cña mäi x· héi. §Æc biÖt trong giai
®o¹n hiÖn nay khi mµ nÒn kinh tÕ c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi ®· ®¹t tíi
®Ønh cao vµ xu híng vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi ®ang tiÕn vµo thÕ kû v¨n
minh trÝ tuÖ th× sù chuyÓn ®æi KTTT theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
nhµ níc lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña bÊt kú mét quèc gia nµo muèn v¬n tíi vµ
hoµ nhËp víi xu híng ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i. Sù ph¸t triÓn thÇn kú cña
c¸c níc Ch©u ¸ mµ ®Æc biÖt lµ c¸c níc §«ng Nam ¸ lµ mét minh chøng cho sù
thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi.
Sù ph¸t triÓn thÇn kú nh vò b·o cña §«ng Nam ¸, sù bïng næ khoa häc
kü thuËt víi tèc ®é chãng mÆt, quan hÖ thÕ giíi ®· bíc sang ®èi tho¹i hîp t¸c
cïng nhau ph¸t triÓn ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi ViÖt Nam.
VÒ mÆt kinh tÕ hiÖn nay ViÖt Nam vÉn lµ mét trong nh÷ng quèc gia kÐm
ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ v¬n lªn ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn ngang hµng víi c¸c quèc
gia kh¸c, ViÖt Nam cÇn ph¶i t×m cho m×nh con ®êng ph¸t triÓn phï hîp víi
t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong níc võa ®¶m b¶o xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ
giíi. §ã chÝnh lµ viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang nÒn KTTT ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
ChÝnh v× vËy §¶ng ®· x¸c ®Þnh "viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ sang KTTT
®Þnh híng XHCN" lµ rÊt cÇn thiÕt vµ §¶ng còng nhÊn m¹nh vai trß kinh tÕ cña
Nhµ níc lµ v« cïng quan träng. Kinh nghiÖm c¸c níc c«ng nghiÖp míi vµ
NhËt B¶n cho thÊy vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt
®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Nãi ®Õn sù ph¸t triÓn thÇn kú cña NhËt B¶n lµ
nãi tíi "hiÖu n¨ng NhËt B¶n" lµ sù t¸c ®éng quyÕt ®Þnh do cã sù qu¶n lý nÒn
kinh tÕ cña Nhµ níc.
Tõ gi÷a nh÷ng n¨m 80 khi b¾t ®Çu sù nghiÖp ®æi míi, chóng ta ®· nhËn
râ vai trß ®éng lùc t lín cña Nhµ níc tíi nÒn KTTT. Nhµ níc kh«ng nh÷ng lµ
chñ thÓ mµ cßn lµ kh¸ch thÓ. Nhµ níc tham gia vµo c¸c lo¹i quan hÖ kh¸c
1

nhau trong nÒn kinh tÕ. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm râ ®îc vai trß kinh tÕ
cña Nhµ níc vµ sö dông nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh vËn
®éng nÒn KTTT theo ®Þnh híng XHCN theo híng cã lîi nhÊt võa ph¸t huy
t¸c dông tÝch cùc vµ h¹n chÕ ®îc nhiÒu khiÕm khuyÕt cña nÒn KTTT võa ®¶m
b¶o ®îc sù t¨ng trëng kinh tÕ, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi.
ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu ®ã, trong bµi viÕt nµy em xin ®Ò cËp víi "Vai trß
kinh tÕ cña nhµ níc trong nÒn KTTT ®Þnh híng XHCN ë ViÖt Nam". §©y
lµ mét vÊn ®Ò lín muèn ...
Lêi më ®Çu
chuyÓn ®æi nÒn kinh thÞ trêng (KTTT) theo c thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc xu híng tÊt yÕu cña mäi héi. §Æc biÖt trong giai
®o¹n hiÖn nay khi nÒn kinh c¸c níc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi ®· ®¹t tíi
®Ønh cao vµ xu híng vËn ®éng ph¸t triÓn cña thÕ giíi ®ang tiÕn vµo thÕ kû v¨n
minh trÝ t th× sù chuyÓn ®æi KTTT theo chÕ thÞ trêng qu¶n cña
nhµ níc lµ tÊt yÕu kh¸ch quan cña bÊt mét quèc gia nµo muèn v¬n tíi vµ
hoµ nhËp víi xu híng ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i. Sù ph¸t trn thÇn kú cña
c¸c níc Ch©u ¸ mµ ®Æc biÖt lµ c¸c níc §«ng Nam ¸ lµ mét minh chøng cho sù
thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh chun ®æi.
ph¸t triÓn thÇn nh b·o cña §«ng Nam ¸, bïng khoa häc
thuËt víi tèc ®é chãng mÆt, quan t giíi ®· bíc sang ®èi tho¹i hîp c
cïng nhau ph¸t triÓn ®· t¸c ®éng rÊt lín tíi ViÖt Nam.
mÆt kinh tÕ hiÖn nay ViÖt Nam vÉn lµ mét trong nh÷ng quèc gia kÐm
ph¸t triÓn. §Ó thÓ v¬n lªn ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn ngang hµng víi c¸c quèc
gia kc, ViÖt Nam cÇn ph¶i t×m cho m×nh con ®êng ph¸t triÓn phï hîp víi
t×nh h×nh kinh tÕ x· héi trong níc võa ®¶m b¶o xu thÕ ph¸t triÓn chung cña thÕ
giíi. §ã chÝnh lµ viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu
bao cÊp sang nÒn KTTT ®Þnh híng XHCN cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.
ChÝnh vËy §¶ng ®· x¸c ®Þnh "viÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh sang KTTT
®Þnh híng XHCN" lµ rÊt cÇn thiÕt vµ §¶ng còng nhÊn m¹nh vai trß kinh tÕ cña
Nhµ níc cïng quan träng. Kinh nghiÖm c¸c níc c«ng nghiÖp míi
NhËt B¶n cho thÊy vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc lµ mét trong nh÷ng nn tè quyÕt
®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc.i ®Õn sù pt triÓn thÇn kú cña NhËt B¶n lµ
i tíi "hu n¨ng NhËt Bn" sù t¸c ®éng qut ®Þnh do cã qu¶n lý nÒn
kinh tÕ cña Nhµc.
gi÷a nh÷ng n¨m 80 khi b¾t ®Çu nghiÖp ®æi míi, chóng ta ®· nhËn
râ vai trß ®éng lùc t lín cña Nhµ níc tíi nÒn KTTT. Nhµ níc kh«ng nh÷ng lµ
chñ thÓ cßn kh¸ch thÓ. Nhµ níc tham gia vµo c¸c lo¹i quan kh¸c
1
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta 9 10 584