Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nền KTNN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Lêi më ®Çu
Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ héi nhËp kinh tÕ cña ®Êt níc ®èi víi khu
vùc vµ thÕ giíi, ViÖt Nam còng ®ang trªn con ®uêng x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ
trêng ®Þnh híng XHCN theo chñ nghÜa Mac- Lenin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. Muèn
®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn th× ph¸t triÓn kinh tÕ lµ yÕu tè quan träng nhÊt vµ
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Trong ®ã, vai trß qu¶n lÝ kinh tÕ cña Nhµ níc cÇn ®uîc
t¨ng cêng vµ ®æi míi sao cho phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi. Ph¸t triÓn kinh tÕ
còng ph¶i ®i ®«i víi b¶o ®¶m c«ng b»ng v¨n minh vµ tiÕn bé x· héi. T¨ng cuêng
vai trß qu¶n lý kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¹t ®uîc môc tiªu do §¶ng ta
®· ®Ò ra, ®ã lµ: C¸c nguån vËt chÊt – tµi chÝnh cña x· héi ®uîc huy ®éng tèt h¬n
nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n ®ång thêi ph¸t huy
nÒn d©n chñ XHCN, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trßng thuËn
lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm so¸t chÆt chÏ vµ xö lÝ nghiªm minh
c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, b¶o ®¶m “C¬ chÕ thÞ truêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ
níc theo ®Þnh hãng XHCN trë thµnh c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ.”
Nh vËy, viÖc nghiªn cøu vai trß vµ c¸c biÖn ph¸p t¨ng cßng vai trß kinh tÕ
cña Nhµ níc lµ hÕt søc quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Do ®ã, em ®· chän ®Ò
tµi “T¨ng cêng vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc lµ nh©n tè quan träng ®Ó h×nh
thµnh vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ míi ë níc ta hiÖn nay.”
Nhng do tr×nh ®é vµ ph¹m vi ®Ò tµi cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n sÏ
cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em còng ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o
Lª ViÖt ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc

1

2

Néi dung
A.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña vai trß kinh tÕ cña Nhµ nuíc
nãi chung:
I.LÞch sö ra ®êi vµ vai trß kinh tÕ cña Nhµ nø¬c
Tõ khi ra ®êi ®Õn nay, Nhµ níc lu«n lµ trung t©m cña nh÷ng cuéc ®Êu
tranh chÝnh trÞ. C¸c thÕ lùc ®¶ng ph¸i bao giê còng ®Æt môc tiªu cao nhÊt cña
m×nh lµ giµnh lÊy chÝnh quyÒn Nhµ níc. Cã nhiÒu quan ®iÓm quan niÖm kh¸i
qu¸t vÒ nguån gèc vµ vai trß cña Nhµ nuíc nhng ®a sè hä ®Òu ®a trªn c¸c nÒn
t¶ng lµ thÇn tÝnh. ý ®å chÝnh trÞ cña giai cÊp bãc lét, ®¶ng ph¸i …nªn ch a nªu
ra ®uîc ®óng vµ chÝnh x¸c nguån gèc còng nh vai trß cña Nhµ nuíc.
1.LÞch sö ra ®êi cña Nhµ níc:
Theo chñ nghÜa Mac- Lenin th× Nhµ nícc ra ®åi tõ nguyªn nh©n kinh tÕ,
nã lµ s¶n phÈm cña m©u thuÉn giai cÊp kh«ng thÓ ®iÒu hoµ trong x· héi cã ®èi
kh¸ng giai cÊp. Lenin cho r»ng Nhµ nuíc lµ mét bé m¸y dïng ®Ó duy tr× sù
thèng trÞ cña giai cÊp nµy víi giai cÊp kh¸c. Nhµ ...
Lêi më ®Çu
Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn héi nhËp kinh cña ®Êt níc ®èi víi khu
vùc vµ thÕ giíi, ViÖt Nam còng ®ang trªn con ®uêng x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ
trêng ®Þnh híng XHCN theo chñ nghÜa Mac- Lenin vµ t tëng Hå ChÝ Minh. Muèn
®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu trªn th× ph¸t triÓn kinh yÕu quan träng nhÊt
®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Trong ®ã, vai trß qu¶n kinh cña Nhµ níc cÇn ®uîc
t¨ng cêng ®æi míi sao cho phï hîp víi chÕ kinh míi. Ph¸t triÓn kinh
còng ph¶i ®i ®«i víi b¶o ®¶m c«ng b»ng v¨n minh vµ tiÕn héi. T¨ng cuêng
vai trß qu¶n lý kinhmét tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó ®¹t ®uîc môc tiªu do §¶ng ta
®· ®Ò ra, ®ã lµ: C¸c nguån vËt chÊt tµi chÝnh cña héi ®uîc huy ®éng tèt h¬n
nh»m n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n d©n ®ång thêi ph¸t huy
nÒn d©n chñ XHCN, thùc hiÖn c«ng b»ng héi, t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trßng thuËn
lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm so¸t chÆt chÏ nghiªm minh
c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, b¶o ®¶m “C¬ chÕ thÞ truêng sù qu¶n cña Nhµ
níc theo ®Þnh hãng XHCN trë thµnh c¬ chÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ.”
Nh vËy, viÖc nghiªn cøu vai trß c¸c biÖn ph¸p t¨ng cßng vai trß kinh
cña Nhµ níc lµ hÕt søc quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Do ®ã, em ®· chän ®Ò
tµi T¨ng cêng vai trß kinh cña Nhµ níc nh©n quan träng ®Ó h×nh
thµnh vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ míi ë níc ta hiÖn nay.”
Nhng do tr×nh ®é ph¹m vi ®Ò tµi cßn h¹n hÑp nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n
cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em còng ch©n thµnh c¶m ¬n chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o
Lª ViÖt ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Vai trß kinh tÕ cña Nhµ níc
1
1
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nền KTNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nền KTNN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vai trò của nền KTNN 9 10 972