Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A – PhÇn më ®Çu
Tõ khi con ngêi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn trªn tr¸i ®Êt cho ®Õn nay ®· tr¶i qua
n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ : céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« nÖ, x·
héi phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. Qua mçi thêi kú t duy
vµ nhËn thøc cña con ngêi còng kh«ng dõng l¹i ë mét chç, mµ theo thêi gian
t duy cña con ngêi ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. ChÝnh sù thay ®æi vÒ
t duy vµ nhËn thøc ®· kÐo theo nh÷ng sù thay ®æi vÒ sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt còng nh c¬ s¬ s¶n xuÊt. Tõ khi s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i lîm
s¨n b¾t víi nh÷ng kü thuËt l¹c hËu th× nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa hoc kü
thuËt ®· ®¹t tíi ®Ønh cao dÉn tíi sù ph¸t triÓn vît bËc tr×nh ®é s¶n xuÊt, kh«ng
Ýt c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ nghiªn cøu ®· ®æ søc, bá c«ng cho c¸c vÊn ®Ò
nµy, cô thÓ lµ nhËn thøc con ngêi, trong ®ã cã 3 trêng ph¸i triÕt häc trong
lÞch sö lµ chñ nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m vµ trêng ph¸i nhÞ nguyªn
luËn. Nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt
biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt gi÷a
hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. T¸c ®éng qua l¹i
biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt ®îc M¸c vµ ¡ng
Ghen v¬n nªn ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc
mµ c¶ chinh trÞ, kinh tÕ häc vµ chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh
thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn
thøc cña hai «ng vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn.
Nghiªn cøu vÒ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc
lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x·
héi. §ång thêi gióp chóng ta më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®îc vÞ trÝ còng nh ý nghÜa cña nã. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn cho mét sinh
viªn häc vÒ lÜnh vùc kinh tÕ nh Em chän ®Ò tµi “sù vËn dung quy luËt quan
hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cña
®¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay”

B – phÇn néi dung
Ch¬ng I
sù nhËn thøc vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ
quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é
ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt
I. §«i nÐt vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt

1. Lùc lîng s¶n xuÊt
Lùc lîng s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra, tríc
hÕt lµ c«ng cô lao ®éng vµ nh÷ng ngêi lao ®éng víi kinh nghiÖm vµ thãi quen
lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt
chÊt cho x· héi. Hay nãi c¸ch kh¸c lù...
A PhÇn më ®Çu
khi con ngêi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn trªn tr¸i ®Êt cho ®Õn nay ®· tr¶i qua
n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã : céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u nÖ,
héi phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa héi chñ nghÜa. Qua mçi thêi t duy
nhËn thøc cña con ngêi còng kh«ng dõng l¹i ë mét chç, mµ theo thêi gian
t duy cña con ngêi ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. ChÝnh sù thay ®æi vÒ
t duy nhËn thøc ®· kÐo theo nh÷ng thay ®æi vÒ ph¸t triÓn cña lùc l-
îng s¶n xuÊt còng nh s¶n xuÊt. khi n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i lîm
s¨n b¾t víi nh÷ng kü thuËt l¹c hËu th× nay víi ph¸t triÓn cña khoa hoc
thuËt ®· ®¹t tíi ®Ønh cao dÉn tíi sù ph¸t triÓn vît bËc tr×nh ®é s¶n xuÊt, kh«ng
Ýt c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ nghiªn cøu ®· ®æ søc, c«ng cho c¸c vÊn ®Ò
nµy, thÓ nhËn thøc con ngêi, trong ®ã 3 trêng ph¸i triÕt häc trong
lÞch c nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m trêng ph¸i nhÞ nguyªn
luËn. Nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt
biÖn chøng gi÷a quan s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt gi÷a
hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt héi. c ®éng qua l¹i
biÖn chøng gi÷a lùc lîng n xuÊt víi quan s¶n xuÊt ®îc M¸c ¡ng
Ghen v¬n nªn ®Ønh cao trÝ t nh©n lo¹i kh«ng c trªn ph¬ng diÖn triÕt häc
mµ c¶ chinh trÞ, kinh tÕ häcchñ nghÜa céng s¶n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh
thøc møc ®é kh¸c nhau, con ngêi ý thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn
thøc cña hai «ng vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn.
Nghiªn cøu thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan s¶n xuÊt víi lùc
lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x·
héi. §ång thêi gióp chóng ta më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®-
îc vÞ trÝ còng nh ý nghÜa cña nã. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn cho mét sinh
viªn häc lÜnh vùc kinh tÕ nh Em chän ®Ò tµivËn dung quy luËt quan
hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cña
®¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay
TL KTCT & CNXH KH: Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX 9 10 788