Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt tõ tríc tíi nay cña x· héi
loai ngêi. KÓ tõ khi con ngêi xuÊt hiÖn , x· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua vµ h×nh
thµnh x· héi : cuéc sèng nguyªn thuû , chiÕm h÷u n« lÖ , phong kiÕn , t b¶n
chñ nghÜa vµ ®Ønh cao ®ang huíng tíi x· héi chñ nghÜa . T¬ng øng víi mçi
t×nh th¸i x· héi trong mét h×nh th¸i kinh tÕ mang nÐt ®Æc trng riªng . T b¶n
chñ nghÜa còng vËy , ®©y lµ mét giai ®o¹n mµ cña c¶i vËt chÊt cña x· héi ®îc
s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tríc céng l¹i . Mét giai ®o¹n chøng
kiÕn bao sù biÕn ®æi c¶ vÒ mÆt chÊt lÉn vÒ mÆt lîng cña x· héi loµi ngêi : kinh
tÕ , khoa häc kÜ thuËt , chÝnh trÞ , v¨n ho¸ ... Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy
còng lµ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cßn nhiÒu thiÕu sãt nh ph©n biÖt giµu nghÌo ,
khñng ho¶ng king tÕ , chiÕn tranh bÊt c«ng b»ng trong x· héi ... Tõ nh÷ng
khuyÕt tËt ®ã , con ngêi muèn híng tíi mét x· héi ë ®ã con ngêi cã quyÒn
b×nh ®¼ng , kh«ng cßn ®ãi nghÌo vµ ¸p bøc bãc lét , vËt chÊt s¶n xuÊt ra cã
thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña con ngêi... ®ã chÝnh lµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa.
Nhng liÖu x· héi tiÕn lªn céng s¶n chñ nghÜa b»ng con ®êng nµo vµ trong
bao l©u , ®©y lµ mét bµi to¸n nan gi¶i ®· ®ang vµ sÏ ®Æt ra víi tÊt c¶ nh©n lo¹i.
§Ó tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa th× cÇn ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n : ®ã lµ giai
®o¹n chñ nghÜa x· héi vµ giai ®o¹n chñ nghÜa céng s¶n. HiÖn nay níc ta ®ang
ë trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ; mét thêi k× mang tÝnh chÊt qu¸ ®é
, c¸i míi th× cha thµnh c¸i cò th× ch hoµn toµn døt bá , thêi kÝ nµy cã sù giao
nhËp cña nhiÒu t tëng . Díi ngän cê cña §¶ng lµ kim chØ nam la M¸c - Lª nin
vµ t tëng Hå ChÝ Minh chóng ta cóng khong thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n hay phñ
nhËn hoµn toµn nh÷ng thµnh tùu mµ chñ nghÜa t b¶n ®¹t ®îc , nhÊt lµ c3 chñ
nghÜa t b¶n nhµ níc . Theo Lªnin th× trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn x· héi chñ
nghÜa , chóng ta kh«ng thÓ vuøt bá hoµn toµn chñ nghÜa t b¶n nhµ níc mµ ph¶i
thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nã dÓ ph¸t huy.
Sau sù sôp ®æ cña Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u , hÖ thèng c¸c níc theo
chñ nghÜa x· héi bÞ ¶nh hëng rÊt lín . Tuy nhiªn §¶ng vµ nh©n ®©n ViÖt Nam
vÉn kiªn ®Þnh ®i theo con ®êng ®· chän vµ b¶o vÖ thµnh qu¶ C¸ch m¹ng . §Ó
tiÕn lªn X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n do xuÊt
ph¸t ®iÓm rÊt thÊp , nÒn kinh tÕ l¹c hËu , khoa häc kÜ thuËt thÊp , tr×nh ®é qu¶n
lÝ cßn yÕu kÐm ...V× vËy muèn ph¸t triÓn x· héi chóng ta ph¶i ¸p dông m«
1

h×nh kinh tÕ nhµ níc t b¶n vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý . §©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn
...
Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn kinh vÊn ®Ò quan träng nhÊt tríc tíi nay cña héi
loai ngêi. khi con ngêi xuÊt hiÖn , héi loµi ngêi ®· tr¶i qua h×nh
thµnh héi : cuéc sèng nguyªn thuû , chiÕm h÷u , phong kiÕn , t b¶n
chñ nghÜa ®Ønh cao ®ang huíng tíi héi c nghÜa . T¬ng øng víi mçi
t×nh th¸i x· i trong mét h×nh th¸i kinh mang nÐt ®Æc trng riªng . T b¶n
chñ nghÜa còngy , ®©y mét giai ®o¹n cña c¶i vËt chÊt cña héi ®îc
s¶n xuÊt ra nhiÒu h¬n tÊt c¸c giai ®o¹n tríc céng l¹i . Mét giai ®o¹n chøng
kiÕn bao sù biÕn ®æi c¶ vÒ mÆt chÊt lÉn vÒ mÆt lîng cña x· héi loµi ngêi : kinh
, khoa häc thuËt , chÝnh trÞ , v¨n ho¸ ... Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy
còng mét giai ®o¹n ph¸t triÓn cßn nhiÒu thiÕu sãt nh ph©n biÖt giµu nghÌo ,
khñng ho¶ng king , chiÕn tranh bÊt c«ng b»ng trong héi ... Tõ nh÷ng
khuyÕt tËt ®ã , con ngêi muèn híng tíi mét héi ë ®ã con ngêi quyÒn
b×nh ®¼ng , kh«ng cßn ®ãi nghÌo ¸p bøc bãc lét , vËt chÊt s¶n xuÊt ra
thÓ ®¸p øng mäi nhu cÇu cña con ngêi... ®ã chÝnh lµ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa.
Nhng liÖu x· héi tiÕn lªn céng s¶n chñ nghÜa b»ng con ®êng nµo vµ trong
bao l©u , ®©y lµ mét bµi to¸n nan gi¶i ®· ®ang vµ®Æt ra víi tÊtnh©n lo¹i.
§Ó tiÕn lªn héi chñ nghÜa th× cÇn ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n : ®ã giai
®o¹n chñ nghÜa héi giai ®o¹n chñ nghÜa céng s¶n. HiÖn nay níc ta ®ang
ë trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ; mét thêi k× mang tÝnh chÊt qu¸ ®é
, c¸i míi th× cha thµnh c¸i th× ch hoµn toµn døt , thêi nµy giao
nhËp cña nhiÒu t tëng . Díi ngän cê cña §¶ng lµ kim chØ nam la M¸c - Lª nin
t tëng ChÝ Minh chóng ta cóng khong thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n hay phñ
nhËn hoµn toµn nh÷ng thµnh tùu chñ nghÜa t b¶n ®¹t ®îc , nhÊt c3 chñ
nghÜa t b¶n nhµ níc . Theo Lªnin th× trong giai ®o¹n qu¸ ®é lªn x· héi chñ
nghÜa , chóng ta kh«ng thÓ vuøt bá hoµn toµn chñ nghÜa t b¶n nhµ níc mµ ph¶i
thÊy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nã dÓ ph¸t huy.
Sausôp ®æ cña Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ¢u ,thèng c¸c níc theo
chñ nghÜa héi ¶nh hëng rÊt lín . Tuy nhiªn §¶ng nh©n ®©n ViÖt Nam
vÉn kiªn ®Þnh ®i theo con ®êng ®· chän b¶o thµnh qu¶ C¸ch m¹ng . §Ó
tiÕn lªn X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n do xuÊt
ph¸t ®iÓm rÊt thÊp , nÒn kinh tÕ l¹c hËu , khoa häc kÜ thuËt thÊp , tr×nh ®é qu¶n
cßn yÕu kÐm ...V× vËy muèn ph¸t triÓn x· héi chóng ta ph¶i ¸p dông
1
TL KTCT & CNXH KH: XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH 9 10 297