Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: XK thuỷ sản ở VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 671 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, tõ sau khi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tõ nÒn
kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
Nhµ níc, kinh tÕ ®Êt níc ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. Cïng víi chiÕn lîc kinh tÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn do Nhµ níc ®Æt ra, th¬ng m¹i quèc tÕ trë
thµnh mét bé phËn quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña quèc
gia. V× vËy viÖc ®Èy m¹ng giao lu th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ xuÊt khÈu
hµng ho¸ dÞch vô nãi riªng lµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ®Çu cña níc ta.
§èi víi mét n¬c ®ang ph¸t triÓn, cã sù khan hiÕm vÒ vèn ®Ó tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ tËn
dông ®îc lîi thÕ vèn cã cña quèc gia lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng.
Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh thuû s¶n níc ta ®· kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ
vµ vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi viÖc ®ßi hái vèn ®Çu t
kh«ng lín, tËn dông ®îc ®iÒu kiÖn tù nhiªn x· héi ®Êt níc, ngµnh thuû s¶n ®·
cã sù ph¸t triÓn to lín, hµng n¨m ®em vÒ cho ®Êt níc mét nguån ngo¹i tÖ lín
phôc vô t¸i ®Çu t thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
XuÊt khÈu - thµnh c«ng lín nhÊt cña ngµnh thñy s¶n. XuÊt khÈu thóc
®Èy sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn vµ c¸c dÞch vô
hËu cÇn kh¸c cña ngµnh. Nh vËy xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi
víi ngµnh thuû s¶n. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n nh÷ng c¬ héi vµ
th¸ch thøc. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c tµi liÖu vµ sè liÖu
thèng kª cña ngµnh thuû s¶n vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ®Ó thÊy ®îc thùc tr¹ng cña
ngµnh tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao vai trß cña xuÊt
khÈu thuû s¶n ViÖt Nam.
§Ò tµi: "XuÊt khÈu thuû s¶n ë viÖt nam "

Néi dung
I. Tæng quan vÒ ngµnh thuû s¶n ë ViÖt Nam

1. §iÒu kiÖn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n
ViÖt Nam n»m trog khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa Èm, cã ®êng bê biÓn dµi
h¬n 3260 km tõ Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh) ®Õn Hµ Tiªn (Kiªng Giang), diÖn
tÝch vïng néi thuû vµ l·nh h¶i réng h¬n 226.00 km 2, cã diÖn tÝch vïng ®Æc
quyÒn kinh tÕ réng trªn 1.000.000 km 2, trong vïng biÓn ViÖt Nam cã trªn 400
hßn ®¶o lín nhá, lµ n¬i cã thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô hËu cÇn c¬ b¶n, trung
chuyÓn s¶n phÈm khai th¸c, ®¸nh b¾t, ®ång thêi lµm n¬i neo ®Ëu cho tµu
thuyÒn trong nh÷ng chuyÕn ra kh¬i. BiÓn ViÖt Nam cßn cã nhiÒu vÞnh, ®Çm
phµ, cöa s«ng (trong ®ã h¬n 10.000 ha ®ang quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n)
vµ trªn 400.000 ha rõng ngËp mÆn. §ã lµ tiÒm n¨ng ®Ó ViÖt Nam ph¸t triÓn
ho¹t ®éng khai th¸c vµ nu«i trån...
lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua,sau khi ®æi míi c¬ chÕ qu¶nkinh tÕ, tõ nÒn
kinh ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n cña
Nhµ níc, kinh tÕ ®Êt níc ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc. Cïng víi chiÕn l-
îc kinh héi nhËp ph¸t triÓn do Nhµ níc ®Æt ra, th¬ng m¹i quèc t
thµnh mét bé phËn quan träng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña quèc
gia. vËy viÖc ®Èy m¹ng giao lu th¬ng m¹i quèc nãi chung xuÊt khÈu
hµng ho¸ dÞch vô nãi riªng lµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ®Çu cña níc ta.
§èi víi mét n¬c ®ang ph¸t triÓn, khan hiÕm vèn ®Ó tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc th× viÖc ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ tËn
dông ®îc lîi thÕ vèn cã cña quèc gia lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng.
Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh thuû s¶n níc ta ®· kh¼ng ®Þnh ®îc lîi thÕ
t cña m×nh trong nÒn kinh quèc d©n. Víi viÖc ®ßi hái vèn ®Çu t
kh«ng lín, tËn dông ®îc ®iÒu kiÖn nhiªn héi ®Êt níc, ngµnh thuû s¶n ®·
ph¸t triÓn to lín, hµng n¨m ®em cho ®Êt níc mét nguån ngo¹i lín
phôc vô t¸i ®Çu t thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
XuÊt khÈu - thµnh c«ng lín nhÊt cña ngµnh thñy s¶n. XuÊt khÈu thóc
®Èy ph¸t triÓn cña lÜnh vùc khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn c¸c dÞch
hËu cÇn kh¸c cña ngµnh. Nh vËy xuÊt khÈu ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi
víi ngµnh thuû s¶n. §Ó hiÓu h¬n vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n nh÷ng c¬ héi
th¸ch thøc. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch c¸c tµi liÖu vµ liÖu
thèng kª cña ngµnh thuû s¶n vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ®Ó thÊy ®îc thùc tr¹ng cña
ngµnh ®ã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao vai trß cña xuÊt
khÈu thuû s¶n ViÖt Nam.
§Ò tµi: "XuÊt khÈu thuû s¶n ë viÖt nam "
TL KTCT & CNXH KH: XK thuỷ sản ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: XK thuỷ sản ở VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: XK thuỷ sản ở VN 9 10 271