Ktl-icon-tai-lieu

TL KTCT & CNXH KH: Yếu tố con người trong công tác quản lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Trong s¶n xuÊt kinh doanh ngµy nay, c«ng t¸c qu¶n lý ®îc coi lµ mét
trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt ®Ó giµnh ®îc th¾ng lîi trong sù c¹nh
tranh víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c trªn th¬ng trêng. C«ng t¸c qu¶n lý bao
gåm viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn, dùng nªn mét c¬ cÊu tæ chøc
®Ó gióp cho mäi ngêi hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch, vµ biªn chÕ cho c¬ cÊu tæ chøc
víi nh÷ng con ngêi cã n¨ng lùc cÇn thiÕt, cuèi cïng lµ viÖc ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu
chØnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua kiÓm tra. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng qu¶n
lý sÏ kh«ng hoµn thµnh tèt nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hiÓu ®îc yÕu tè con ngêi trong c¸c ho¹t ®éng cña hä vµ kh«ng biÕt c¸ch l·nh ®¹o con ngêi ®Ó ®¹t ®îc
kÕt qu¶ nh mong muèn.
Lµ mét sinh viªn em rÊt quan t©m ®Õn "YÕu tè con ngêi trong c«ng t¸c
qu¶n lý" do vËy em ®· chän ®Ò tµi nµy. Do ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy kh¸ réng
nªn em ®· kh«ng hoµn thµnh bµi viÕt ®óng thêi h¹n sím em mong nhËn ®îc
sù gióp ®ì cña khoa vµ c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

yÕu tè con ngêi trong c«ng t¸c qu¶n lý
Qu¶n lý vµ l·nh ®¹o ®îc coi lµ nh÷ng ho¹t ®éng gièng nhau. MÆc dï sù
thËt lµ mét nhµ qu¶n lý giái hÇu nh ch¾c ch¾n lµ mét nhµ l·nh ®¹o giái. Nh
vËy, l·nh ®¹o lµ mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña c¸c nhµ qu¶n lý bao gåm nhiÒu vÊn
®Ò h¬n l·nh ®¹o. Nh ®· nªu ra ë c¸c ch¬ng tríc, c«ng t¸c qu¶n lý bao gåm
viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn, dùng lªn mét c¬ cÊu tæ chøc ®Ó
gióp cho mäi ngêi hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch, vµ biªn chÕ cho c¬ cÊu tæ chøc
víi nh÷ng con ngêi cã n¨ng lùc cÇn thiÕt. C¸c b¹n xÏ thÊy trong phÇn IV mét
chøc n¨ng còng quan träng n÷a trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ viÖc ®¸nh gi¸ vµ
®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua kiÓm tra. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng
qu¶n lý sÏ kh«ng hoµn thµnh tèt nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hiÓu ®îc yÕu tè
con ngêi trong c¸c ho¹t ®éng cña hä vµ kh«ng biÕt c¸ch l·nh ®¹o con ngêi ®Ó
®¹t ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn.
Theo mét ®Þnh nghÜa rÊt c¬ b¶n, th× sù l·nh ®¹o còng cã nghÜa lµ sù tu©n
theo, vµ chóng ta ph¶i thÊy ®îc t¹i sao con ngêi ph¶i tu©n theo. VÒ c¬ b¶n,
mäi ngêi cã xu thÕ tu©n theo ai mµ hä nh×n thÊy ë ngêi ®ã cã nh÷ng ph¬ng
tiÖn ®Ó tho¶ m·n c¸c mong muèn vµ c¸c nhu cÇu riªng cña hä. NhiÖm vô cña
c¸c nhµ qu¶n lý lµ khuyÕn khÝch mäi ngêi ®ãng gãp mét c¸ch hiÖu qu¶ vµo
viÖc hoµn thµnh c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp, vµ ®¸p øng mäi nguyÖn väng
vµ nhu cÇu riªng cña hä trong qu¸ tr×nh ®ã.
Chøc n¨ng l·nh ®¹o trong qu¶n lý ®îc x¸c ®Þnh nh lµ mét qu¸ tr×nh t¸c
®éng ®Õn con ngêi ®Ó lµm cho hä thùc sù s½n sµng vµ nhiÖt t×nh phÊn ®...
Lêi më ®Çu
Trong s¶n xuÊt kinh doanh ngµy nay, c«ng t¸c qu¶n ®îc coi mét
trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt ®Ó giµnh ®îc th¾ng lîi trong c¹nh
tranh víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c trªn th¬ng trêng. C«ng t¸c qu¶n lý bao
gåm viÖc x©y dùng ho¹ch mét c¸ch cÈn thËn, dùng nªn mét c¬ cÊu chøc
®Ó gióp cho mäi ngêi hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch, vµ biªn chÕ cho c¬ cÊu tæ chøc
víi nh÷ng con ngêi n¨ng lùc cÇn thiÕt, cuèi cïng viÖc ®¸nh gi¸ ®iÒu
chØnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua kiÓm tra. Tuy nhiªn, tÊtc¸c chøc n¨ng qu¶n
lý sÏ kh«ng hoµn thµnh tèt nÕu c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng hiÓu ®îc yÕu tè con ng-
êi trong c¸c ho¹t ®éng cña hä vµ kh«ng biÕt c¸ch l·nh ®¹o con ngêi ®Ó ®¹t ®îc
kÕt qu¶ nh mong muèn.
mét sinh viªn em rÊt quan t©m ®Õn "YÕu con ngêi trong c«ng t¸c
qu¶n " do vËy em ®· chän ®Ò tµi nµy. Do ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy kh¸ réng
nªn em ®· kh«ng hoµn thµnh bµi viÕt ®óng thêi h¹n sím em mong nhËn ®îc
sù gióp ®ì cña khoa vµ c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
1
TL KTCT & CNXH KH: Yếu tố con người trong công tác quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL KTCT & CNXH KH: Yếu tố con người trong công tác quản lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL KTCT & CNXH KH: Yếu tố con người trong công tác quản lý 9 10 896