Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Bán hàng tại các cty KD

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn cña nghiÖp vô xóc tiÕn
b¸n t¹i c¸c c«ng ty kinh doanh.
I/ B¶n chÊt, vai trß cña xóc tiÕn b¸n t¹i c¸c c«ng ty
kinh doanh.
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn b¸n.
Hµng n¨m, ngoµi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng trùc tiÕp, c¸c nhµ
lµm marketing cßn chi c¶ ngµn tû ®ång vµo viÖc cæ ®éng c¸c nh©n viªn b¸n
hµng vµ c¸c ®¹i lÝ ®Ó khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu
nµy, c¸c nhµ lµm marketing ®· sö dông nhiÒu kü thuËt kh¸c nhau ®îc gäi
chung lµ xóc tiÕn b¸n.
MÆc dï cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ xóc tiÕn b¸n hµng, cã 2 ®Þnh nghÜa cho
thÊy ®îc b¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiÕp thÞ quan träng nµy. HiÖp héi tiÕp thÞ Mü
®Þnh nghÜa: “ Xóc tiÕn b¸n lµ nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp thÞ kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng
b¸n hµng trùc tiÕp, qu¶ng c¸o vµ tuyªn truyÒn nh»m kÝch thÝch ngêi tiªu dïng
mua hµng vµ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña c¸c ®¹i lÝ.”; trong khi ®ã hiÖp héi c¸c c«ng
ty qu¶ng c¸o cña Mü l¹i ®Þnh nghÜa:”Xóc tiÕn b¸n lµ bÊt k× ho¹t ®éng nµo t¹o
ra mét ®éng c¬ ®Ó mua s¶n phÈm ngoµi c¸c lîi Ých vèn cã cña s¶n phÈm.”
VÊn ®Ò chÝnh kh«ng n»m ë chç ®Þnh nghÜa nµo ®îc a chuéng h¬n mµ
xóc tiÕn b¸n lµ mét phÇn thèng nhÊt trong chiÕn lîc tiÕp thÞ chung vµ chiÕn lîc
chiªu thÞ cña c«ng ty. Xóc tiÕn b¸n ®ang ®ãng mét vai trß ngµy cµng quan
träng trong hçn hîp tiÕp thÞ, mét c«ng cô mang tÝnh chiÕn thuËt c©n xøng víi
qu¶ng c¸o nh·n hiÖu mang tÝnh chiÕn lîc vµ nã sÏ lµ mét c«ng cô mµ c¸c nhµ
lµm marketing thêng xuyªn cÇn tíi ®Ó kÕt hîp xóc tiÕn b¸n víi qu¶ng c¸o (vµ
b¸n hµng trùc tiÕp) ®Ó ®¹t ®îc sù hoµ hîp tèi u. Nh vËy ta cã thÓ hiÓu xóc tiÕn
b¸n hµng nh sau:
Xóc tiÕn b¸n hµng (Sale Promotion) lµ ho¹t ®éng Marketing ®îc c«ng ty
sö dông trong ng¾n h¹n theo híng cung cÊp thªm c¸c lîi Ých vÒ mÆt vËt chÊt,
tinh thÇn cho kh¸ch hµng ®Ó ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh mua hµng.
§©y lµ c«ng cô xóc tiÕn nh»m thóc ®Èy nhu cÇu vÒ hµng ho¸ cã tÝnh
chÊt tøc th× ng¾n h¹n. V× vËy xóc tiÕn b¸n hµng cã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ tÝch

1

§¹i häc Th¬ng m¹i

LuËn v¨n tèt nghiÖp
cùc víi viÖc t¨ng doanh sè cña doanh nghiÖp. Thùc chÊt, ®©y lµ c«ng cô ®Ó
thóc ®Èy c¸c kh©u: Cung øng, ph©n phèi, tiªu dïng ®èi víi mét nhãm mÆt
hµng ë doanh nghiÖp.
2. B¶n chÊt cña xóc tiÕn b¸n.
MÆc dï c«ng cô xóc tiÕn b¸n hµng nh phiÕu thëng, thi ®è, quµ tÆng rÊt
®a d¹ng nhng chóng cã chung c¸c ®Æc ®iÓm sau:
-

Sù truyÒn th«ng cã tÝnh xung ®ét nhÊt thêi. Chóng thu hót sù chó ý vµ

thêng cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã thÓ dÉn kh¸ch ®Õn víi s¶n phÈm.
-

Sù khÝch lÖ; chóng kÕt hîp sù tëng thëng, sù xui khiÕn hay sù cèng hiÕn

cã t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn cña nghiÖp vô xóc tiÕn
b¸n t¹i c¸c c«ng ty kinh doanh.
I/ B¶n chÊt, vai trß cña xóc tiÕn b¸n t¹i c c«ng ty
kinh doanh.
1. Kh¸i niÖm xóc tiÕn b¸n.
Hµng n¨m, ngoµi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng trùc tiÕp, c¸c nhµ
lµm marketing cßn chi ngµn ®ång vµo viÖc cæ ®éng c¸c nh©n viªn b¸n
hµng c¸c ®¹i ®Ó khuyÕn khÝch ngêi tiªu dïng. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu
nµy, c¸c nhµ lµm marketing ®· dông nhiÒu thuËt kh¸c nhau ®îc gäi
chung lµ xóc tiÕn b¸n.
MÆc nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ xóc tiÕn b¸n hµng, cã 2 ®Þnh nghÜa cho
thÊy ®îc b¶n chÊt cña ho¹t ®éng tiÕp thÞ quan träng nµy. HiÖp héi tiÕp thÞ
®Þnh nghÜa: Xóc tiÕn b¸n nh÷ng ho¹t ®éng tiÕp thÞ kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng
b¸n hµng trùc tiÕp, qu¶ng c¸o tuyªn truyÒn nh»m kÝch thÝch ngêi tiªu dïng
mua hµng vµ lµm t¨ng hiÖu qu¶ cña c¸c ®¹i lÝ.”; trong khi ®ã hiÖp héi c¸c c«ng
ty qu¶ng c¸o cña l¹i ®Þnh nghÜa:”Xóc tiÕn b¸n bÊt ho¹t ®éng nµo t¹o
ra mét ®éng c¬ ®Ó mua s¶n phÈm ngoµi c¸c lîi Ých vèn cã cña s¶n phÈm.”
VÊn ®Ò chÝnh kh«ng n»m ë c ®Þnh nghÜa nµo ®îc a chuéng h¬n
xóc tiÕn b¸n lµ mét phÇn thèng nhÊt trong chiÕn lîc tiÕp thÞ chung vµ chiÕn lîc
chiªu thÞ cña c«ng ty. Xóc tiÕn b¸n ®ang ®ãng mét vai trß ngµy cµng quan
träng trong hçn hîp tiÕp thÞ, mét c«ng mang tÝnh chiÕn thuËt c©n xøng víi
qu¶ng c¸o nh·n hiÖu mang tÝnh chiÕn lîc vµ mét c«ng c¸c nhµ
lµm marketing thêng xuyªn cÇn tíi ®Ó kÕt hîp xóc tiÕn b¸n víi qu¶ng c¸o (vµ
b¸n hµng trùc tiÕp) ®Ó ®¹t ®îc hoµ hîp tèi u. Nh y ta thÓ hiÓu xóc tiÕn
b¸n hµng nh sau:
Xóc tiÕn b¸n hµng (Sale Promotion) lµ ho¹t ®éng Marketing ®îc c«ng ty
dông trong ng¾n h¹n theo híng cung cÊp thªm c¸c lîi Ých mÆt vËt chÊt,
tinh thÇn cho kh¸ch hµng ®Ó ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh mua hµng.
§©y c«ng xóc tiÕn nh»m thóc ®Èy nhu cÇu hµng ho¸ tÝnh
chÊt tøc th× ng¾n h¹n. V× vËy xóc tiÕn b¸n hµng t¸c ®éng trùc tiÕp tÝch
§¹i häc Th¬ng m¹i
1
TL Triết: Bán hàng tại các cty KD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Bán hàng tại các cty KD - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
TL Triết: Bán hàng tại các cty KD 9 10 868