Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Bán hàng trong KD TM

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng
trong kinh doanh th¬ng m¹i
I. Kinh doanh th¬ng m¹i vµ vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hµng
trong kinh doanh th¬ng m¹i:

1. Kinh doanh th¬ng m¹i.
Ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ vËt chÊt trong nÒn kinh
tÕ t¹o ra tiÒn ®Ò vµ c¬ héi cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét lÜnh vùc kinh
doanh: Kinh doanh th¬ng m¹i.
Kinh doanh th¬ng m¹i lµ sù ®Çu t tiÒn cña, c«ng søc cña mét c¸ nh©n hay
mét tæ chøc vµo viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®Ó b¸n l¹i hµng ho¸ ®ã vµ kiÕm lêi.
Nhµ s¶n suÊt chÕ t¹o ra sÈn phÈm ®Ó b¸n. Khi b¸n s¶n phÈm cña m×nh nhµ
s¶n xuÊt cã thÓ lùa chän:
+ B¸n trùc tiÕp (tù b¸n) cho ngêi tiªu thô.
+ B¸n qua ngêi trung gian vµ ngêi trung gian tiÕp tôc b¸n cho ngêi tiªu thô
Ngêi tiªu dïng (hé tiªu dïng) cÇn cã s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó tho¶
m·n nhu cÇu cña m×nh. Hä còng cã thÓ lùa chän hai kh¶ n¨ng kh¸c nhau ®Ó cã
(mua) s¶n phÈm:
+ Mua trùc tiÕp tõ nhµ s¶n xuÊt.
+ Mua qua ngêi trung gian.
Lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®· chøng minh u thÕ to lín vµ lîi Ých mang l¹i tõ
viÖc trao ®æi, mua b¸n s¶n phÈm qua trung gian. Kh«ng chØ víi hiÖu qu¶ chung
cña toµn x· héi, víi viÖc tham gia cña ngêi trung gian vµo qu¸ tr×nh mua hµng
ho¸ gi÷a ngêi tiªu thô vµ nhµ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ, th× kh¶ n¨ng tho¶ m·n
tèt h¬n nhu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt lÉn ngêi tiªu thô ®îc n©ng cao mét c¸ch râ
rÖt. Nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu thô chÊp nhËn mét c¸ch tù nguyÖn vµ s½n sµng
tr¶ c«ng (chi phÝ vµ lîi nhuËn) cho sù tham gia cña ngêi trung gian vµo qu¸
tr×nh nµy. Sù chÊp nhËn cña nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu thô t¹o ra kh¶ n¨ng tham
gia vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh trong ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm hµng
ho¸: T¹o kh¶ n¨ng kinh doanh th¬ng m¹i. ViÖc khai th¸c kh¶ n¨ng kinh doanh
th¬ng m¹i dÉn ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng kinh doanh th¬ng m¹i
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm c¸c c¸ nh©n (th¬ng nh©n) hoÆc tæ chøc
(doanh nghiÖp th¬ng m¹i) chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc mua b¸n hµng
ho¸. Víi hÖ thèng nµy, ngµnh th¬ng m¹i cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®îc h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
`

1

2. Vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hµng trong kinh doanh th¬ng m¹i.
B¸n hµng lµ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× vËy quan niÖm thÕ nµo lµ b¸n hµng cã ý
nghÜa to lín. Cho ®Õn nay cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ b¸n hµng vµ
®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn c¸ch m« t¶ vµ gi¶i quyÕt néi dung ho¹t ®éng b¸n hµng kh¸c
nhau. Mét trong c¸c c¸ch tiÕp cËn b¸n hµng ®îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông lµ...
Ch¬ng I
nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng
trong kinh doanh th¬ng m¹i
I. Kinh doanh th¬ng m¹i vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hµng
trong kinh doanh th¬ng m¹i:
1. Kinh doanh th¬ng m¹i.
Ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ vËt chÊt trong nÒn kinh
t¹o ra tiÒn ®Ò héi cho h×nh thµnh ph¸t triÓn mét lÜnh vùc kinh
doanh: Kinh doanh th¬ng m¹i.
Kinh doanh th¬ng m¹i ®Çu t tiÒn cña, c«ng søc cña mét nh©n hay
mét tæ chøc vµo viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®Ó b¸n l¹i hµng ho¸ ®ã vµ kiÕm lêi.
Nhµ s¶n suÊt chÕ t¹o ra sÈn phÈm ®Ó b¸n. Khi b¸n s¶n phÈm cña m×nh nhµ
s¶n xuÊt cã thÓ lùa chän:
+ B¸n trùc tiÕp (tù b¸n) cho ngêi tiªu thô.
+ B¸n qua ngêi trung gian vµ ngêi trung gian tiÕp tôc b¸n cho ngêi tiªu thô
Ngêi tiªu dïng (hé tiªu dïng) cÇn s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt ®Ó tho¶
m·n nhu cÇu cña m×nh. Hä còngthÓ lùa chän hai kh¶ n¨ng kh¸c nhau ®Ó cã
(mua) s¶n phÈm:
+ Mua trùc tiÕp tõ nhµ s¶n xuÊt.
+ Mua qua ngêi trung gian.
thuyÕt thùc tiÔn ®· chøng minh u thÕ to lín lîi Ých mang l¹i
viÖc trao ®æi, mua b¸n s¶n phÈm qua trung gian. Kh«ng chØ víi hiÖu qu¶ chung
cña toµn héi, víi viÖc tham gia cña ngêi trung gian vµo qu¸ tr×nh mua hµng
ho¸ gi÷a ngêi tiªu thô vµ nhµ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ, th× kh¶ n¨ng tho¶ m·n
tèt h¬n nhu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt lÉn ngêi tiªu thô ®îc n©ng cao mét c¸ch
rÖt. Nhµ s¶n xuÊt ngêi tiªu thô chÊp nhËn mét c¸ch nguyÖn s½n sµng
tr¶ c«ng (chi p lîi nhuËn) cho tham gia cña ngêi trung gian vµo qu¸
tr×nh nµy. chÊp nhËn cña nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu thô t¹o ra kh¶ n¨ng tham
gia khai th¸c héi kinh doanh trong ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm hµng
ho¸: T¹o kn¨ng kinh doanh th¬ng m¹i. ViÖc khai th¸c kh¶ n¨ng kinh doanh
th¬ng m¹i dÉn ®Õn ra ®êi ph¸t triÓn mét thèng kinh doanh th¬ng m¹i
trong nÒn kinh quèc d©n bao gåm c¸c nh©n (th¬ng nh©n) hoÆc chøc
(doanh nghiÖp th¬ng m¹i) chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc mua n hµng
ho¸. Víi thèng nµy, ngµnh th¬ng m¹i cña nÒn kinh quèc d©n ®îc h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
`
1
TL Triết: Bán hàng trong KD TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Bán hàng trong KD TM - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
TL Triết: Bán hàng trong KD TM 9 10 267