Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ®Ó råi ph¸t triÓn lªn
mét bíc cao h¬n ®ã lµ CNCS - mét chÕ ®é x· héi mµ ë ®ã quan hÖ së h÷u lµ
së h÷u c«ng céng, x· héi kh«ng cßn giai cÊp cã tÝnh tù qu¶n cao, lµm theo nhu
cÇu. Con ngêi ®îc tù do ph¸t triÓn toµn diÖn. §ã lµ môc tiªu cña loµi ngêi nãi
chung vµ cña níc ta nãi riªng. Muèn x©y dùng ®îc mét x· héi nh vËy ®iÒu
kiÖn tiªn quyÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt.
ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét níc n«ng nghiÖp, nghÌo nµn, l¹c hËu, kÐm
ph¸t triÓn. Di s¶n cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung bao cÊp vÉn cßn tån t¹i
kh¸ nÆng. Nh÷ng hÖ qu¶ cña tr¹ng th¸i bao c¸o t duy bao cÊp vÉn cßn, cha
thùc sù s½n sµng héi nhËp. Do vËy ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu sè
mét cña toµn §¶ng toµn d©n. Muèn vËy ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó
chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë níc ta hiÖn nay.
BiÖn chøng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt
Nam trong thêi kú qu¸ ®é gióp cho sinh viªn ®Æc biÖt lµ sinh viªn kinh tÕ
chóng em cã nhËn thøc chÝnh x¸c vÒ s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi thÊy ®îc ý
nghÜa to lín cña viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta trong
thêi kú qu¸ ®é võa phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i, võa phï hîp
víi c¸ch thøc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam kÕt hîp víi chñ ®éng
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

I. §Æt vÊn ®Ò
C¬ së lÝ luËn cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ
hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é

- §Þnh nghÜa thµnh phÇn kinh tÕ: Lµ khu vùc kinh tÕ, kiÓu quan hÖ kinh
tÕ dùa trªn mét h×nh thøc së h÷u nhÊt ®Þnh vÒ t liÖu s¶n xuÊt. C¸c thµnh phÇn
kinh tÕ kh«ng tån t¹i biÖt lËp, mµ cã liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng lÉn
nhau t¹o thµnh c¬ cÊu kinh tÕ thèng nhÊt bao gåm nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ.
- C¬cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·
héi lµ tæng thÓ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng tån t¹i trong m«i trêng hîp t¸c vµ
c¹nh tranh.
I. C¬ së kh¸ch quan tån t¹i nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong
thêi kú qu¸ ®é

a) Khi ph©n biÖt hµng hãa gi¶n ®¬n vµ s¶n xuÊt hµng hãa t b¶n chñ
nghÜa, kÕt luËn vÒ ph¬ng ph¸p luËn: khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®îc chÝnh quyÒn
cÇn cã th¸i ®é ®èi xö kh¸c nhau ®èi víi 2 lo¹i t h÷u cña hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt
hµng hãa trªn.
- §èi víi t h÷u t b¶n chñ nghÜa: Quèc h÷u hãa. Nhng b¶n th©n qu¸ tr×nh
quèc h÷u hãa cã nhiÒu h×nh thøc vµ giai ®o¹n: hoÆc b»ng t...
Më ®Çu
ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ®Ó råi ph¸t triÓn lªn
mét bíc cao h¬n ®ã CNCS - mét chÕ ®é héi ë ®ã quan h÷u
së h÷u c«ng céng, x· héi kh«ng cßn giai cÊp cã tÝnh tù qu¶n cao, lµm theo nhu
cÇu. Con ngêi ®îc do ph¸t triÓn toµn diÖn. §ã môc tiªu cña loµi ngêi nãi
chung cña níc ta nãi riªng. Muèn x©y dùng ®îc mét héi nh vËy ®iÒu
kiÖn tiªn quyÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt.
ViÖt Nam xuÊt ph¸t mét níc n«ng nghiÖp, nghÌo nµn, c hËu, kÐm
ph¸t triÓn. Di s¶n cña chÕ ho¹ch hãa tËp trung bao cÊp vÉn cßn tån t¹i
kh¸ nÆng. Nh÷ng qu¶ cña tr¹ng th¸i bao c¸o t duy bao cÊp vÉn cßn, cha
thùc s½n ng héi nhËp. Doy ph¸t triÓn trë thµnh nhiÖm vô, môc tiªu
mét cña toµn §¶ng toµn d©n. Muèn vËy ph¶i ph¸t triÓn kinh quèc d©n, ph¸t
triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. §©y gi¶i ph¸p b¶n ®Ó
chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín ë níc ta hiÖn nay.
BiÖn chøng cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt
Nam trong thêi qu¸ ®é gióp cho sinh viªn ®Æc biÖt sinh viªn kinh tÕ
chóng em nhËn thøc chÝnh x¸c s¶n xuÊt héi. §ång thêi thÊy ®îc ý
nghÜa to lín cña viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn ë níc ta trong
thêi kú qu¸ ®é võa phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña nh©n lo¹i, võa phï hîp
víi c¸ch thøc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam kÕt hîp víi chñ ®éng
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
TL Triết: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH 9 10 633