Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Các phép biện chứng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn triÕt häc

Môc lôc
Trang
 Lêi nãi ®Çu

2

PhÇn I- C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c

3

1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t ng©y th¬ thêi cæ ®¹i

3

1.1 TriÕt häc Trung hoa cæ ®¹i

3

1.2 TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i

5

1.3 TriÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i

6

2. PhÐp biÖn chøng T©y ¢u thÕ kû XIV - XVIII
3. PhÐp biÖn chøng cæ ®iÓn §øc

9
10

PhÇn II. PhÐp biÖn chøng duy vËt hay phÐp biÖn chøng M¸c – xit

11

1. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cho sù ra ®êi cña phÐp duy vËt biÖn
chøng

11

2. Néi dung chÝnh cña phÐp biÖn chøng duy vËt
PhÇn III. PhÐp biÖn chøng duy vËt trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay

12
13

KÕt luËn

15

Tµi liÖu tham kh¶o

16

1

TiÓu luËn triÕt häc

Lêi nãi ®Çu
BiÖn chøng vµ siªu h×nh lµ hai ph¬ng ph¸p t duy tr¸i ngîc nhau trong triÕt
häc. Ph¬ng ph¸p siªu h×nh lµ ph¬ng ph¸p xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i ®øng
im, kh«ng vËn ®éng, t¸ch rêi c« lËp vµ t¸ch biÖt nhau. C¸ch xem xÐt cho chóng
ta nh×n thÊy sù tån t¹i cña sù vËt hiÖn tîng ë tr¹ng th¸i ®øng im t¬ng ®èi, nhng
nÕu tuyÖt ®èi ho¸ ph¬ng ph¸p nµy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ nhËn sù ph¸t triÓn,
kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng. Trong khi ®ã tr¸i l¹i,
ph¬ng ph¸p biÖn chøng lµ: lµ ph¬ng ph¸p xem xÐt nh÷ng sù vËt hiÖn tîng vµ
nh÷ng ph¶n ¸nh cña chóng vµo t duy, chñ yÕu lµ trong mèi liªn hÖ qua l¹i cña
chóng, trong sù ph¸t sinh vµ sù tiªu vong cña chóng".
Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi gian, t duy siªu h×nh chiÕm u thÕ so
víi t duy biÖn chøng. Nhng xÐt trong toµn bé lÞch sö triÕt häc, th× phÐp biÖn
chøng lu«n chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi. PhÐp
biÖn chøng lµ mét khoa häc triÕt häc, v× vËy nã còng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi cao
mµ ®Ønh cao lµ phÐp biÖn chøng duy vËt M¸c - xÝt cña triÕt häc M¸c - Lªnin.
Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n ®¸nh gi¸ cao phÐp biÖn chøng, nhÊt lµ phÐp biÖn
chøng duy vËt, coi ®ã lµ mét c«ng cô t duy s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt
kh«ng thÓ biÕt, t duy siªu h×nh, cñng cè niÒm tin vµo søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng
cña con ngêi trong nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi.
ViÖc nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng sÏ cho chóng ta
thÊy râ h¬n b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vµ sù ph¸t triÓn cña t duy biÖn chøng
cña nh©n lo¹i. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých ®ã, t«i chän ®Ò tµi tiÓu luËn vÒ: lÞch sö
ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong triÕt häc, ®Ó nghiªn cøu.

Néi dung

2

TiÓu luËn triÕt häc
PhÇn I- C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c

1. PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i
PhÐp biªn chøng thêi cæ ®¹i lµ phÐp biÖn chøng tù ph¸t, ...
TiÓu luËn triÕt häc
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
2
PhÇn I- C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c
3
1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t ng©y th¬ thêi cæ ®¹i
3
1.1 TriÕt häc Trung hoa cæ ®¹i
3
1.2 TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i
5
1.3 TriÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i
6
2. PhÐp biÖn chøng T©y ¢u thÕ kû XIV - XVIII
9
3. PhÐp biÖn chøng cæ ®iÓn §øc
10
PhÇn II. PhÐp biÖn chøng duy vËt hay phÐp biÖn chøng M¸c – xit 11
1. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cho sù ra ®êi cña phÐp duy vËt biÖn
chøng
11
2. Néi dung chÝnh cña phÐp biÖn chøng duy vËt
12
PhÇn III. PhÐp biÖn chøng duy vËt trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay
13
KÕt luËn 15
Tµi liÖu tham kh¶o 16
1
TL Triết: Các phép biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Các phép biện chứng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TL Triết: Các phép biện chứng 9 10 289