Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Chi phí KD trong DN TM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1472 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng I
Chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp
th¬ng m¹i
i. NH÷NG VÊN §Ò C¥ B¶N VÒ CHI PHÝ KINH DOANH.
1. Nh÷ng kh¸i niÖm vÒ chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i.
Ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ mua vµ b¸n hµng
ho¸ nh»m thu lîi nhuËn vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi kh¸c cña doanh
nghiÖp.
§Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña m×nh doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ
nhÊt ®Þnh.
C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong tõng ngµy, tõng giê ë tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n kh¸c
nhau cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong mét thêi kú nhÊt
®Þnh.
Tríc hÕt lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë kh©u mua hµng, ®ã lµ c¸c chi phÝ vËn
chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i mua tíi kho cña doanh nghiÖp, chi phÝ tiÒn l ¬ng tr¶ cho
c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch ë kh©u mua vµ c¸c t¹p vô cã liªn quan ®Õn
kh©u mua hµng ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
TiÕp ®Õn lµ chi phÝ ë kh©u dù tr÷ vµ tiªu thô hµng ho¸. C¸c chi phÝ nµy bao
gåm chi phÝ trän läc, ®ãng gãi, b¶o qu¶n hµng ho¸, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸
tõ kho cña doanh nghiÖp ®Õn ngêi tiªu dïng, tiÒn thuª kho b·i t¹p vô, chi phÝ sö
dông ®å dïng, khÊu hao TSC§, qu¶ng c¸o vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan kh¸c.
Ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn lµ c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¶n lý doanh
nghiÖp th¬ng m¹i. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp cßn ph¶i thùc
hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ kh¸c nh ®Çu t liªn doanh, liªn kÕt, nhîng b¸n,thanh lý
TSC§, mua b¸n chøng kho¸n, ®Çu t vµo hÖ thèng tÝn dông nh»m thu lîi, b¶o toµn
vèn kinh doanh ... C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ còng ®ßi hái doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i
ph¶i bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh trong kú, c¸c kho¶n chi phÝ nµy sÏ ® îc
bï ®¾p b»ng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trrong kú.
Nh vËy tõ gãc ®é doanh nghiÖp cã thÓ thÊy r»ng chi phÝ kinh doanh cña
doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó thùc
hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.
C¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ kh©u mua vµo dù tr÷ ®Õn kh©u b¸n ra vµ c¸c chi phÝ cã
1

liªn quan ®Õn ®Çu t vèn ra ngoµi vµ ®îc bï ®¾p b»ng thu nhËp hoÆc doanh thu
kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong kú ®ã.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c chi phÝ ®· nªu ë trªn ®Òu biÓu hiÖn
b»ng tiÒn, v× vËy cã thÓ nãi r»ng chi phÝ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®îc biÓu hiÖn
b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng hao phÝ vËt chÊt søc lao ®éng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, ®ång
thêi ®îc bï ®¾p thu nhËp hoÆc doanh thu k...
Ch¬ng I
Chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp
th¬ng m¹i
i. NH÷NG VÊN §Ò C¥ B¶N VÒ CHI PHÝ KINH DOANH.
1. Nh÷ng kh¸i niÖm chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng
m¹i.
Ho¹t ®éng kinh chñ yÕu cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ mua vµ b¸n hµng
ho¸ nh»m thu lîi nhuËn thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh héi kh¸c cña doanh
nghiÖp.
§Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña m×nh doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ
nhÊt ®Þnh.
C¸c chi phÝ ph¸t sinh trong tõng ngµy, tõng giê ë tÊt c¸c giai ®o¹n kh¸c
nhau cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong mét thêinhÊt
®Þnh.
Tríc hÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë kh©u mua hµng, ®ã lµ c¸c chi phÝ vËn
chuyÓn hµng ho¸ n¬i mua tíi kho cña doanh nghiÖp, chi phÝ tiÒn l¬ng tr¶ cho
c¸n c«ng nh©n viªn chuyªn tr¸ch ë kh©u mua c¸c t¹p vô liªn quan ®Õn
kh©u mua hµng ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.
TiÕp ®Õn lµ chi phÝ ë kh©u dù tr÷ vµ tiªu thô hµng ho¸. C¸c chi phÝ nµy bao
gåm chi phÝ trän läc, ®ãng gãi, b¶o qu¶n hµng ho¸, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸
kho cña doanh nghiÖp ®Õn ngêi tiªu dïng, tiÒn thuª khoi t¹p vô, chi phÝ
dông ®å dïng, khÊu hao TSC§, qu¶ng c¸o vµ c¸c chi phÝ cã liªn quan kh¸c.
Ngoµi c¸c chi phÝ trªn lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý doanh
nghiÖp th¬ng m¹i. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp n ph¶i thùc
hiÖn c¸c nghiÖp kinh kh¸c nh ®Çu t liªn doanh, liªn t, nhîng b¸n,thanh
TSC§, mua b¸n chøng kho¸n, ®Çu t vµo thèng tÝn dông nh»m thu lîi, b¶o toµn
vèn kinh doanh ... C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ còng ®ßi hái doanh nghiÖp th¬ng m¹i ph¶i
ph¶i ra nh÷ng kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh trong kú, c¸c kho¶n chi phÝ nµy®îc
bï ®¾p b»ng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trrong kú.
Nh vËy gãc ®é doanh nghiÖp thÓ thÊy r»ng chi phÝ kinh doanh cña
doanh nghiÖp th¬ng m¹i toµn c¸c chi phÝ doanh nghiÖp ®· ra ®Ó thùc
hiÖn c¸c môc tiªu kinh héi cña doanh nghiÖp trong mét thêi nhÊt ®Þnh.
C¸c chi phÝ ph¸t sinh kh©u mua vµo tr÷ ®Õn kh©u b¸n ra c¸c chi phÝ
1
TL Triết: Chi phí KD trong DN TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Chi phí KD trong DN TM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
TL Triết: Chi phí KD trong DN TM 9 10 162