Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Chiến lược phát triển dựa vào XK

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi nãi ®Çu
ThÕ giíi ®· vµ ®ang diÔn ra nh÷ng biÕn ®æi to lín vµ s©u s¾c. Nh÷ng thay
®æi ®ã, mét mÆt t¹o ra nh÷ng c¬ héi thuËn lîi cho c¸c níc ®ang trªn ®µ ph¸t
triÓn cã thÓ n¾m b¾t v¬n tíi nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi, mÆt kh¸c ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc, nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p h¬n mµ mçi
quèc gia ph¶i ®èi phã gi¶i quyÕt.
Ngµy nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®ang ph¸t
triÓn nh vò b·o víi tèc ®é nhanh trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Sù ph¸t triÓn cña khoa
häc c«ng nghÖ ®· ®Èy nhanh qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi. Hîp
t¸c quèc tÕ ®· trë thµnh yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña mçi quèc
gia. §Ó héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ViÖt nam cÇn ph¶i cã
c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. ChiÕn
lîc t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu lµ mét chiÕn lîc cña toµn bé nÒn kinh tÕ, cña
toµn x· héi.
§Ó kh¾c phôc nguy c¬ tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2000 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn
thø VIII ®· kh¼ng ®Þnh vµ nhÊt qu¸n thùc hiÖn “ChiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo
xuÊt khÈu”.
§· cã nhiÒu bµi viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy, tuy nhiªn mçi bµi viÕt l¹i ®Ò cËp ®Õn
mét khÝa c¹nh kh¸c nhau, cha nªu lªn ®îc toµn c¶nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.
§Ó gãp phÇn lµm s¸ng tá vÊn ®Ò, em lùa chän ®Ò tµi: “ChiÕn lîc t¨ng trëng dùa
vµo xuÊt khÈu cña ViÖt nam tõ nay ®Õn n¨m 2003”.
Trong bµi viÕt, em xin tr×nh bµy c¸c néi dung:
•
•
•
•

Ch¬ng I: Tæng quan chiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: ChÝnh s¸ch trong chiÕn lîc thóc ®Èy xuÊt khÈu.
Ch¬ng III: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt nam trong thêi gian qua.
Ch¬ng IV: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh chiÕn lîc
t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu cña ViÖt nam.

Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, do kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, nªn trong
bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n.
Hµ néi 1998.

2

Ch¬ng I
Tæng quan chiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo
xuÊt khÈu

I. TÝnh tÊt yÕu cña chiÕn lîc.
1. Tõ c¸ch tiÕp cËn c«ng nghiÖp ho¸.
§· tõ l©u, §¶ng ta x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô trung t©m trong
suèt thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n íc cã
ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®é dµi thêi kú qu¸ ®é lªn mét x· héi phån vinh, b×nh ®¼ng vµ
v¨n minh ë níc ta.
H¬n 30 n¨m qua, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc mÆc dï ®· ®¹t ®îc
nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, nhng ViÖt nam vÉn lµ mét níc...
i nãi ®Çu
ThÕ giíi ®· ®ang diÔn ra nh÷ng biÕn ®æi to lín s©u s¾c. Nh÷ng thay
®æi ®ã, mét mÆt t¹o ra nh÷ng héi thuËn lîi cho c¸c níc ®ang trªn ®µ ph¸t
triÓn thÓ n¾m b¾t v¬n tíi nh»m ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh
héi, mÆt kh¸c ®ang ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc, nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p h¬n mçi
quèc gia ph¶i ®èi phã gi¶i quyÕt.
Ngµy nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®ang ph¸t
triÓn nh b·o víi tèc ®é nhanh trªn tÊt c¸c lÜnh vùc. ph¸t triÓn cña khoa
häc c«ng nghÖ ®· ®Èy nhanh qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi. Hîp
t¸c quèc tÕ ®· trë thµnh yªu cÇu tÊt yÕu ®èi víiph¸t triÓn ®i lªn cña mçi quèc
gia. §Ó héi nhËp vµo nÒn kinh khu vùc trªn thÕ giíi, ViÖt nam cÇn ph¶i
c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. ChiÕn
lîc t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu mét chiÕn lîc cña toµn nÒn kinh , cña
toµn x· héi.
§Ó kh¾c phôc nguy tôt hËu vÒ kinh thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn
kinh héi ®Õn n¨m 2000 c¸c n¨m tiÕp theo. §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn
thø VIII ®· kh¼ng ®Þnh nhÊt qu¸n thùc hiÖn ChiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo
xuÊt khÈu”.
§· nhiÒu bµi viÕt vÊn ®Ò nµy, tuy nhiªn mçi bµi viÕt l¹i ®Ò cËp ®Õn
mét khÝa c¹nh kh¸c nhau, cha nªu lªn ®îc toµn c¶nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.
§Ó gãp phÇn lµm s¸ng tá vÊn ®Ò, em lùa chän ®Ò tµi: ChiÕn lîc t¨ng trëng dùa
vµo xuÊt khÈu cña ViÖt nam tõ nay ®Õn n¨m 2003”.
Trong bµi viÕt, em xin tr×nh bµy c¸c néi dung:
Ch¬ng I: Tæng quan chiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: ChÝnh s¸ch trong chiÕn lîc thóc ®Èy xuÊt khÈu.
Ch¬ng III: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt nam trong thêi gian qua.
Ch¬ng IV: Mét sè gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m ®Èy m¹nh chiÕn lîc
t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu cña ViÖt nam.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, do kiÕn thøc hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, nªn trong
bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc ®ãng gãp cña
c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n.
Hµ néi 1998.
1
TL Triết: Chiến lược phát triển dựa vào XK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Chiến lược phát triển dựa vào XK - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
TL Triết: Chiến lược phát triển dựa vào XK 9 10 355