Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
Môc lôc

1

Lêi më ®Çu

5

Ch¬ng I: ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp
tån t¹i vµ ph¸t triÓn

7

I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm.

7

1.1. Tiªu thô s¶n phÈm lµ g×?

7

1.2. Vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp.

7

1.3. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong c«ng cuéc ®æi
míi ë níc ta hiÖn nay.

8

1.3.1. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp
trung.

8

1.3.2. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

9

II. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña nã ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng.

10

2.1. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm lµ g×?

10

2.2. Néi dung chñ yÕu cña chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

10

2.3. Vai trß cña chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng

14

III. Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
cña doanh nghiÖp.

14

3.1. Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp.

14

3.1.1. Nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«.

14

3.1.2. Nh©n tè thuéc m«i trêng vi m«.

17

3.2. Nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp.

18

3.2.1. ChÝnh s¸ch gi¸ b¸n s¶n phÈm

19

3.2.2. ChÊt lîng s¶n phÈm

19

3.2.3. Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp

20

3.2.4. Qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm

21

1

3.2.5. Mét sè nh©n tè kh¸c

22

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
Da giÇy Hµ Néi

23

I. Tæng quan vÒ C«ng ty Da giÇy Hµ Néi.

23

1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.

23

1.1.1. Sù ra ®êi cña c«ng ty

23

1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty.

23

1.1.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty

25

1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.

25

1.2.1. Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña ban Gi¸m ®èc.

28

1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban.

33

1.3. §Æc ®iÓm cña C«ng ty.

38

1.3.1. ThuËn lîi.

38

1.3.2. Khã kh¨n.

38

II. C«ng t¸c thùc hiÖn chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Da
giÇy Hµ Néi.

40

2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Da
giÇy Hµ Néi.

40

2.1.1. Môc tiªu cña chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

40

2.1.2. Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

40

2.1.3. KÕt qu¶ thùc hiÖn chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

43

2.2. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty
Da giÇy Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua.

45

2.2.1. §¸nh gi¸ c¸c môc tiªu ®· ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

45

2.2.2. §¸nh gi¸ c¸c bíc thùc hiÖn chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm.

45

2.2.3. Mét sè tån t¹i ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc tiªu thô
s¶n phÈm c...
Môc lôc
Trang
Môc lôc
1
Lêi më ®Çu
5
Ch¬ng I: ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp
tån t¹i vµ ph¸t triÓn
7
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. 7
1.1. Tiªu thô s¶n phÈm lµ g×? 7
1.2. Vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm ë doanh nghiÖp. 7
1.3. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong c«ng cuéc ®æi
míi ë níc ta hiÖn nay. 8
1.3.1. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh ho¹ch hãa tËp
trung. 8
1.3.2. VÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 9
II. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm vai trß cña ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. 10
2.1. ChiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm lµ g×? 10
2.2. Néi dung chñ yÕu cña chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm. 10
2.3. Vai trß cña chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng 14
III. Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm
cña doanh nghiÖp. 14
3.1. Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. 14
3.1.1. Nh©n tè thuéc m«i trêng vÜ m«. 14
3.1.2. Nh©n tè thuéc m«i trêng vi m«. 17
3.2. Nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. 18
3.2.1. ChÝnh s¸ch gi¸ b¸n s¶n phÈm 19
3.2.2. ChÊt lîng s¶n phÈm 19
3.2.3. Tæ chøc c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp 20
3.2.4. Qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm 21
1
TL Triết: Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
TL Triết: Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN 9 10 669