Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: CNH - HĐH nông thôn ở nước ta

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Víi ®Æc ®iÓm 80% d©n sè níc ta sèng ë n«ng th«n vµ trªn 70% lùc lîng lao ®éng lµm viÖc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp, viÖc ph¸t triÓn toµn
diÖn n«ng th«n cã mét ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi sù nghiÖp ph¸t
triÓn kinh tÕ-x· héi ë níc ta. Kinh nghiÖm trªn thÕ giíi ®· chØ ra r»ng nÕu
kh«ng ph¸t triÓn n«ng th«n th× kh«ng mét níc nµo cã thÓ ph¸t triÓn æn
®Þnh, bÒn v÷ng víi tèc ®é cao mét c¸ch l©u dµi.
Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i hãa n«ng th«n lµ mét tÊt yÕu
trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ níc ta nh»m:
1. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ë n«ng th«n, tõ ®ã n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng thu nhËp cho bé phËn d©n c khu vùc
n«ng th«n, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü néi bé tõ n«ng th«n vµ n©ng cao
kh¶ n¨ng ®Çu t vµo khu vùc n«ng th«n
2. Më réng thÞ trêng, t¹o c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ë n«ng th«n còng nh trong c¶ níc.
3. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ-x· héi ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ vÊn
®Ò viÖc lµm, khai th¸c nguån nh©n lùc ë mçi ®Þa ph¬ng, kh¾c phôc
t×nh tr¹ng chªnh lÖch kh«ng ®¸ng cã gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc.
4. Thùc hiÖn ®« thÞ ho¸ n«ng th«n, gi¶m bít søc Ðp cña dßng di d©n
tõ n«ng th«n chuyÓn vµo c¸c ®« thÞ, t¹o ®IÒu kiÖn ®Ó c¸c ®« thÞ
ph¸t triÓn thuËn lîi.

TiÓu luËn triÕt häc

Ch¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ n«ng
th«n.
I. TÝnh tÊt yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸.
1. C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸.
1.1. Kh¸i niÖm.
C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn
diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ x· héi
tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn
søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph¬ng tiÖn vµ ph¬ng ph¸p tiªn tiÕn
hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ vµ tiÕn bé khoa häc kü
thuËt, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao.
1.2.

TÝnh tÊt yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸.

TÊt c¶ c¸c níc khi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®Òu ph¶i tr¶i qua thêi kú
qu¸ ®é vµ tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x·
héi. Cã 2 lo¹i qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi: qu¸ ®é tuÇn tù vµ qu¸ ®é tiÕn
th¼ng.
ë c¸c níc qu¸ ®é tuÇn tù hay cßn gäi lµ nh÷ng níc qu¸ ®é tõ chñ
nghi· t b¶n lªn chñ nghÜa x· héi, mÆc dï cha cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt
cña chñ nghÜa x· héi nhng còng ®· cã tiÒn ®Ò vËt chÊt lµ nÒn ®¹i c«ng
nghiÖp c¬ khÝ do chñ nghi· t b¶n ®Ó l¹i. V× vËy, ®Ó x©y dùng c¬ së vËt
chÊt kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi, nh÷ng níc nµy chØ cÇn tiÕp tôc ®Èy
m¹nh c...
Lêi më ®Çu
Víi ®Æc ®iÓm 80% d©nníc ta sèng ë n«ng th«n trªn 70% lùc l-
îng lao ®éng lµm viÖc trong lÜnh vùc ng nghiÖp, viÖc ph¸t triÓn toµn
diÖn ng th«n cã mét ý nghÜa v« cïng to lín ®èi víi sù nghiÖp ph¸t
triÓn kinh tÕ-x· héi ë níc ta. Kinh nghiÖm trªn thÕ giíi ®· chØ ra r»ng nÕu
kh«ng ph¸t triÓn n«ng th«n t kh«ng mét níc o cã t ph¸t triÓn æn
®Þnh, bÒn v÷ng víi tèc ®é cao mét c¸ch l©u dµi.
Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i hãa n«ng th«n lµ mét tÊt yÕu
trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ níc ta nh»m:
1. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng ë n«ng th«n, ®ã n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, t¨ng thu nhËp cho phËn d©n c khu vùc
n«ng th«n, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü néi bé tõ n«ng th«n vµ n©ng cao
kh¶ n¨ng ®Çu t vµo khu vùc n«ng th«n
2. Më réng thÞ trêng, t¹o së ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng
nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ë n«ng th«n còng nh trong n-
íc.
3. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ-x· héi ë n«ng th«n, ®Æc biÖt vÊn
®Ò viÖc lµm, khai th¸c nguån nh©n lùc ë mçi ®Þa ph¬ng, kh¾c phôc
t×nh tr¹ng chªnh lÖch kh«ng ®¸ng cã gi÷a c¸c vïng, c¸c d©n téc.
4. Thùc hiÖn ®« thÞ ho¸ n«ng th«n, gi¶m bít søc Ðp cña dßng di d©n
n«ng th«n chuyÓn vµo c¸c ®« thÞ, t¹o ®IÒu kiÖn ®Ó c¸c ®« t
ph¸t triÓn thuËn lîi.
TL Triết: CNH - HĐH nông thôn ở nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: CNH - HĐH nông thôn ở nước ta - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TL Triết: CNH - HĐH nông thôn ở nước ta 9 10 818