Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TiÓu luËn triÕt häc

Môc Lôc
Lêi giíi thiÖu ...................................................................................................2
A. Giíi thiÖu ®Ò tµi.........................................................................................3
I.
Quan niÖm vÒ CNH-H§H trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam......................3
II.
ý nghÜa cña ®Ò tµi.................................................................................4
1.ý nghÜa trùc tiÕp cña ®Ò tµi..........................................................................4
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi th«ng qua qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam...............5
B. Néi dung.....................................................................................................6
I. C¬ së cña ®Ò tµi............................................................................................6
1. C¬ së lÝ luËn triÕt häc M¸c-Lª nin.............................................................6
2.C¬ së thùc tiÔn..............................................................................................9
II. Thùc tr¹ng CNH-H§H ë ViÖt Nam.........................................................14
1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®uîc trong qu¸ tr×nhCNH-H§H nh÷ng n¨m qua...14
2.Nguyªn nh©n ®Ó VÞªt Nam thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong qu¸
tr×nh CNH-H§H............................................................................................16
3.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta.....17
4.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÐ yÕu kÐm...............................................19
5.Nh÷ng bµi häc rót ra tõ qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta............................20
III. Mét sè gi¶i ph¸p vÜ m« thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam....21
1.N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng vµ n¨ng lùc qu¶n lÝ cña nhµ níc.....21
2.Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn t¹o ®iÒu kiÖn
cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn..........................................................22
3.§µo t¹o, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc............................................23
4.§Èy m¹nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ..............................23
5.§Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶...............24
6.Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i......................................24
7.Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt......................25
C. KÕt luËn.....................................................................................................26
Tµi...
TiÓu luËn triÕt häc
Môc Lôc
Lêi giíi thiÖu ...................................................................................................2
A. Giíi thiÖu ®Ò tµi.........................................................................................3
I. Quan niÖm vÒ CNH-H§H trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam......................3
II. ý nghÜa cña ®Ò tµi.................................................................................4
1.ý nghÜa trùc tiÕp cña ®Ò tµi..........................................................................4
2.ý nghÜa cña ®Ò tµi th«ng qua qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam...............5
B. Néi dung.....................................................................................................6
I. C¬ së cña ®Ò tµi............................................................................................6
1. C¬ së lÝ luËn triÕt häc M¸c-Lª nin.............................................................6
2.C¬ së thùc tiÔn..............................................................................................9
II. Thùc tr¹ng CNH-H§H ë ViÖt Nam.........................................................14
1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®uîc trong qu¸ tr×nhCNH-H§H nh÷ng n¨m qua...14
2.Nguyªn nh©n ®Ó VÞªt Nam thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong qu¸
tr×nh CNH-H§H............................................................................................16
3.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ yÕu kÐm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta.....17
4.Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÐ yÕu kÐm...............................................19
5.Nh÷ng bµi häc rót ra tõ qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta............................20
III. Mét sè gi¶i ph¸p vÜ m« thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H ë ViÖt Nam....21
1.N©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §ng vµ n¨ng c qun lÝ cña nhµ níc.....21
2.Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch kinh nhiÒu thµnh phÇn t¹o ®iÒu kiÖn
cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn..........................................................22
3.§µo t¹o, n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc............................................23
4.§Èy m¹nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ..............................23
5.§Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶...............24
6.Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i......................................24
7.Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt......................25
C. KÕt luËn.....................................................................................................26
Tµi liÖu tham kh¶o........................................................................................27
TrÇn ThÞ Chóc - KiÓm to¸n 48C
1
TL Triết: CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TL Triết: CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp 9 10 883