Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: CNH - HĐH

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu vÒ ph¹m trï con ngêi vµ vÊn ®Ò vÒ con ngêi
trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®·
tr¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vÜ ®¹i vµ trªn thÕ giíi ®· cã
rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu níc ®· trë thµmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng
®ã lµ v× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ bÊt kú mét quèc gia nµo bá qua qu¸ tr×nh nµy ®Òu sÏ
trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vµ ph¶i ch¨ng
gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt
chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i ch¨ng con ngêi lµ chñ thÓ, lµ mÊu
chèt, lµ ®iÓm khëi ®Çu còng nh lµ c¸i ®Ých cña qu¸ tr×nh l©u dµi nµy?
§óng lµ trªn thùc tÕ ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®· t¹o ra nhiÒu thµnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc. Ch¼ng h¹n
viÖc sö dông n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mÆt trêi ®· lµm gi¶m sù phô
thuéc cña con ngêi vµo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; sù ra ®êi cña c¸c vËt
liÖu tæng hîp kh«ng nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vµo tµi nguyªn
thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®îc mµ cung cÊp cho con ngêi nguån vËt liÖu míi
cã tÝnh n¨ng u viÖt h¬n vµ t¸i sinh ®îc. Nhê ph¸t minh con ngêi sö dông
nguån vËt liÖu míi nµy mµ con ngêi ®· cã thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn tö
xuèng hµng v¹n lÇn vÒ thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng hiÖu n¨ng cña nã lªn hµng
chôc v¹n lÇn so víi ba chôc n¨m tríc. Sù ra ®êi vµ xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu
míi ®ang ngµy cµng trë thµnh nh©n tè v« cïng quan träng cña sù ph¸t triÓn
søc s¶n xuÊt x· héi vµ tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi qu¸ tr×nh tù
®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loµi ngêi sÏ tiÕn tíi
mét x· héi cña c¶i tu«n ra rµo r¹t.
Cßn ë ViÖt Nam th× sao?
Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi,
nÒn kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc, ®Êt n íc cha ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt
cha æn ®Þnh, t×nh h×nh mÊt c©n ®èi vÉn nghiªm träng, béi chi ng©n s¸ch cßn
lín, tèc ®é t¨ng d©n sè cao, lao ®éng thÊt nghiÖp hoÆc kh«ng ®ñ viÖc lµm
ngµy cµng t¨ng (7% d©n sè thµnh thÞ thÊt nghiÖp), ®êi sèng nh©n d©n cßn
nhiÒu khã kh¨n; tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) tÝnh theo ®Çu ngêi thuéc

1

lo¹i thÊp nhÊt thÕ giíi: 220$ (t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9 n¨m 1993), thÊp h¬n
Lµo, Bangladesh, chØ b»ng 1/9 cña Th¸i Lan, b»ng 1/4 cña Malaysia, 1/45
cña §µi Loan; tèc ®é t¨ng b×nh qu©n chËm h¬n nhiÒu níc trong kh...
Lêi nãi ®Çu
tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
T¹i sao l¹i ph¶i nghiªn cøu ph¹m trï con ngêi vÊn ®Ò con ngêi
trong nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong khi thÕ giíi ®·
tr¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng khoa häc thuËt ®¹i trªn thÕ giíi ®·
rÊt nhiÒu, rÊt nhiÒu níc ®· trë thµmh nh÷ng níc c«ng nghiÖp lín. Ph¶i ch¨ng
®ã c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ph¬ng thøc duy nhÊt ®Ó pt triÓn
nÒn kinh thÕ giíi bÊt mét quèc gia nµo qua qu¸ tr×nh nµy ®Òu
trë nªn qu¸ chËm, qu¸ l¹c hËu so víi bíc ®i cña thÕ giíi? Vµ ph¶i ch¨ng
gièng nh c¸c quèc gia kh¸c, ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt
chung ®ã? Nhng quan träng h¬n c¶, ph¶i ch¨ng con ngêi chñ thÓ, mÊu
chèt, lµ ®iÓm khëi ®Çu còng nh lµ c¸i ®Ých cña qu¸ tr×nh l©u dµi nµy?
§óng trªn thùc ë nhiÒu quèc gia c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®· t¹o ra nhiÒu thµnh tùu khoa häc kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc. Ch¼ng h¹n
viÖc dông n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng lîng mÆt trêi ®· lµm gi¶m p
thuéc cña con ngêi vµo nguån n¨ng lîng kho¸ng s¶n; ra ®êi cña c¸c vËt
liÖu tæng hîp kh«ng nh÷ng gióp con ngêi gi¶m phô thuéc vµo tµi nguyªn
thiªn nhiªn kh«ng t¸i sinh ®îccung cÊp cho con ngêi nguån vËt liÖu míi
tÝnh n¨ng u viÖt h¬n t¸i sinh ®îc. Nhê pt minh con ngêi dông
nguån vËt liÖu míi nµy con ngêi ®· thÓ thu nhá m¸y tÝnh ®iÖn
xuèng hµng v¹n lÇn thÓ tÝch ®ång thêi t¨ng hiÖu n¨ng cña lªn hµng
chôc v¹n lÇn so víi ba chôc n¨m tríc. Sù ra ®êi vµ xuÊt hiÖn c¸c lo¹i vËt liÖu
míi ®ang ngµy cµng trë thµnh nh©n cïng quan träng cña ph¸t triÓn
søc s¶n xuÊt héi tiÕn khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi qu¸ tr×nh
®éng ho¸, tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ cho thÊy kh¶ n¨ng loµi ngêi sÏ tiÕn tíi
mét x· héi cña c¶i tu«n ra rµo r¹t.
Cßn ë ViÖt Nam th× sao?
Cho ®Õn nay,ViÖt Nam vÉn thuéc lo¹i nh÷ng níc nghÌo nhÊt thÕ giíi,
nÒn kinh tÕ vÉn ë t×nh tr¹ng l¹c hËu, cßn mang tÝnh chÊt tù cÊp, tù tóc, ®Êt n-
íc cha ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, l¹m ph¸t cßn ë møc cao, s¶n xuÊt
cha æn ®Þnh, t×nh h×nh mÊt c©n ®èi vÉn nghiªm träng, béi chi ng©n s¸ch cßn
lín, tèc ®é t¨ng d©n sè cao, lao ®éng thÊt nghiÖp hoÆc kh«ng ®ñ viÖc lµm
ngµy cµng t¨ng (7% d©n thµnh thÞ thÊt nghiÖp), ®êi sèng nh©n d©n cßn
nhiÒu khã kh¨n; tæng s¶n phÈm quèc d©n (GDP) tÝnh theo ®Çu ngêi thuéc
1
TL Triết: CNH - HĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: CNH - HĐH - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL Triết: CNH - HĐH 9 10 472