Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
ThÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ.TiÕn
tr×nh toµn cÇu ho¸ më ra cho c¸c quèc gia c¶ nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn vµ
®ang ph¸t triÓn nh÷ng c¬ héi thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x·
héi.,Héi nhËp quèc tÕ võa lµ c¬ héi ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c«ng cuéc t×m ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ
trêng quèc tÕ.Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña níc ta cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu
so víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi.Mét trong nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay
cña toµn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®ã lµ søc
c¹nh tranh trªn thÞ trêng c¶ trong níc lÉn níc ngoµi.ViÖc nh×n nhËn ®îc
nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña m×nh sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých vµ t×m ®îc lêi gi¶i ®óng nhÊt trong qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi tiÓu luËn “C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay”.Bµi viÕt cña em sÏ ®Ò
cËp vÒ c¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc hiÖp ®Þnh
th¬ng m¹i song ph¬ng (H§TM) ViÖt-Mü,viÖc gia nhËp AFTA.§Ó hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy em nhËn ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n
Lý Doanh NghiÖp ®Æc biÖt lµ thÇy Ph¹m V¨n Minh em xin ch©n thµnh c¸m
¬n c¸c thÇy c« ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi. Tuy nhiªn ®Ò
tµi cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®îc sù
gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc ®i vµo thùc tiÔn .

PhÇn I
C¬ héi vµ th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam tríc hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt-Mü.
I/Sù ra ®êi cña hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng ViÖt-Mü.
Chóng ta biÕt r»ng ®èi víi quan hÖ ViÖt Nam-Hoa Kú th× mét sù hîp t¸c
b×nh ®¼ng cïng cã lîi trong lÜnh vùc kinh tÕ th¬ng m¹i sÏ gióp hai níc mau
chãng khÐp l¹i qu¸ khø ,nh×n vÒ t¬ng lai v× lîi Ých chung cña hai d©n téc.Tuy
nhiªn, nÕu trong quan hÖ ngo¹i giao ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch nhÊt ®Þnh
nh b·i bá lÖnh cÊm vËn vµo n¨m 1994, b×nh thêng ho¸ quan hÖ hai níc vµo
n¨m 1995,thµnh lËp ®¹i sø qu¸n hai níc vµo n¨m 1997, th× trong quan hÖ
kinh tÕ bao gåm th¬ng m¹i vµ ®Çu t l¹i ph¸t triÓn kh¸ chËm ch¹p, cha t¬ng
xøng víi tiÒm n¨ng cña hai níc.ChÝnh v× thÕ H§TM song ph¬ng ViÖt-Mü ®îc ký kÕt ngµy 14/7/2000 ®¸nh d©ó mét bíc tiÕn míi trong quan hÖ kinh tÕ
ViÖt Nam-Hoa Kú.
Hai bªn ®· cam kÕt thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c mËu dÞch phï hîp víi c¸c
th«ng lÖ cña WTO, bao gåm thùc hiÖn quy chÕ tèi hËu q...
Lêi më ®Çu
ThÕ giíi ®ang trong qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸,khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ.TiÕn
tr×nh toµn cÇu ho¸ ra cho c¸c quèc gia nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn
®ang ph¸t triÓn nh÷ng héi thóc ®Èy t¨ng trëng kinh ph¸t triÓn
héi.,Héi nhËp quèc tÕ võa lµ c¬ héi ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c«ng cuéc t×m ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ
trêng quèc tÕ.Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh cña níc ta cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu
so víi c¸c níc trong khu vùc thÕ giíi.Mét trong nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay
cña toµn nÒn kinh nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®ã søc
c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc lÉn níc ngoµi.ViÖc nh×n nhËn ®îc
nh÷ng thuËn lîi k kh¨n cña m×nh gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt
Nam rót ra nh÷ng bµi häc Ých t×m ®îc lêi gi¶i ®óng nhÊt trong qu¸
tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi tiÓu luËn héi th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc hiÖn nay”.Bµi viÕt cña em ®Ò
cËp héi th¸ch thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tríc hiÖp ®Þnh
th¬ng m¹i song ph¬ng (H§TM) ViÖt-Mü,viÖc gia nhËp AFTA.§Ó hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy em nhËn ®îc gióp ®ì cña c¸c thÇy trong khoa Qu¶n
Doanh NghiÖp ®Æc biÖt thÇy Ph¹m V¨n Minh em xin ch©n thµnh c¸m
¬n c¸c thÇy ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi. Tuy nhiªn ®Ò
tµi cßn nhiÒu bÊt cËp, kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®îc
gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc ®i vµo thùc tiÔn .
TL Triết: Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập 9 10 883