Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam trong sù ph¸t triÓn cña §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸, hay nãi réng
h¬n lµ vßng cung Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng, hiªn nay ®ang thu hót ®îc nhiÒu ngêi
trong giíi l·nh ®¹o vµ giíi kinh doanh trªn thÕ giíi.
V× sao ViÖt Nam cã sù chó ý ®ã? ch¾c ch¾n lµ do ViÖt Nam ®· vµ ®ang tiÕn
hµnh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ngµy cµng s©u s¾c vÒ c¬ së h¹
tÇng vµ kiÕn chóc thîng tÇng x· héi.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x·
héi ë níc ta, cÇn vËn dông vµ qu¸n triÖt quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ
kiÕn tróc thîng tÇng. C¬ së h¹ tÇng lµ kÕt cÊu kinh tÕ ®a thµnh phÇn trong ®ã cã
thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh, tËp thÓ vµ nhiÒu thµnh kinh tÕ kh¸c nhau. TÝnh
chÊt ®an xen - qu¸ ®é vÒ kÕt cÊu cña c¬ së kinh tÕ võa lµm cho nÒn kinh tÕ s«i
®éng, phong phó, võa mang t×nh phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh híng x·
héi. §©y lµ mét kÕt cÊu kinh tÕ n¨ng ®éng, phong phó ®îc ph¶n chiÕu trªn nÒn
kiÕn tróc thîng tÇng vµ ®Æt ra ®ßi hái kh¸ch quan lµ nÒn kiÕn tróc thîng tÇng
còng ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña c¬ së kinh tÕ. Nh vËy kiÕn tróc thîng
tÇng míi cã søc m¹nh ®¸p øng ®ß hái cña c¬ së h¹ tÇng.
§· cã rÊt nhiÒu v¨n kiÖn trÝnh trÞ vµ luËn v¨n khoa häc ®Ò cËp s©u s¾c vÒ
c«ng cuéc ®æi míi nµy. V× vËy, víi t c¸ch lµ mét sinh viªn cßn trªn gi¶ng ®êng,
em chØ mong bµi viÕt nµy cã thÓ nªu mét sè vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt kh¸i qu¸t vÒ
c«ng cuéc ®æi míi nµy ë ViÖt Nam.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy gi¸o . Ngêi ®· tËn t×nh
gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Do thêi gian su tÇm tµi liÖu kh«ng nhiÒu vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña em cßn
h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ bÊt cËp, em rÊt
mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt cña thÇy, vµ ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó bµi tiÓu luËn
cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Néi dung
A.

giíi thiÖu ®Ò tµi

TriÕt häc lµ mét trong nh÷ng h×nh th¸i ý thøc x· héi, xÐt cho cïng ®Òu bÞ
c¸c quan hÖ cña kinh tÕ qui ®Þnh. Dï ë x· héi nµo, triÕt häc bao giê còng bao
gåm hai yÕu tè: YÕu tè nhËn thøc ®· lµ sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi sung quanh trong
®ã con ngêi lµ yÕu tè nhËn ®Þnh lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ mÆt ®¹o lý.
§Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn thÊp ë c¸c giai ®o¹n ®Çu tiªn cña lÞch sö
loµi ngêi, triÕt häc ra ®êi víi tÝnh c¸ch lµ mét khoa häc tæng hîp c¸c tri thøc cña
con ngêi vÒ hiÖn thùc xung quanh vµ b¶n th©n m×nh. Sau ®ã, do sù ph¸t triÓn cña
x· héi triÕt häc ®· t¸ch ra khái thµnh khoa häc ®éc lËp, triÕt häc víi tÝnh c¸ch lµ
khoa häc, nªn nã cã ®èi tîng vµ n...
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam trong ph¸t triÓn cña §«ng ¸ §«ng Nam ¸, hay nãi réng
h¬n lµ vßng cung Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng, hiªn nay ®ang thu hót ®îc nhiÒu ngêi
trong giíi l·nh ®¹o vµ giíi kinh doanh trªn thÕ giíi.
V× sao ViÖt Nam cã sù chó ý ®ã? ch¾c ch¾n lµ do ViÖt Nam ®· vµ ®ang tiÕn
hµnh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ngµy cµng s©u s¾c c¬ së
tÇng vµ kiÕn chóc thîng tÇng x· héi.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x·
héi ë níc ta, cÇn vËn dông vµ qu¸n triÖt quan hÖ biÖn chøng gi÷a c¬ së h¹ tÇng vµ
kiÕn tróc thîng tÇng. C¬ tÇng kÕt cÊu kinh ®a thµnh phÇn trong ®ã
thµnh phÇn kinh quèc doanh, tËp thÓ nhiÒu thµnh kinh kh¸c nhau. TÝnh
chÊt ®an xen - qu¸ ®é kÕt cÊu cña kinh võa lµm cho nÒn kinh s«i
®éng, phong phó, võa mang t×nh phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Þnh híng x·
héi. §©y lµ mét kÕt cÊu kinh n¨ng ®éng, phong phó ®îc ph¶n chiÕu trªn nÒn
kiÕn tróc thîng tÇng ®Æt ra ®ßi hái kh¸ch quan nÒn kiÕn tróc thîng tÇng
còng ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña kinh tÕ. Nh vËy kiÕn tróc thîng
tÇng míi cã søc m¹nh ®¸p øng ®ß hái cña c¬ së h¹ tÇng.
§· rÊt nhiÒu v¨n kiÖn trÝnh t vµ luËn v¨n khoa häc ®Ò cËp s©u s¾c
c«ng cuéc ®æi míi nµy. vËy, víi t c¸ch mét sinh viªn cßn trªn gi¶ng ®êng,
em chØ mong bµi viÕt nµy thÓ nªu mét vÊn ®Ò tÝnh chÊt kh¸i qu¸t
c«ng cuéc ®æi míi nµy ë ViÖt Nam.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn cña thÇy gi¸o . Ngêi ®· tËn t×nh
gióp em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy.
Do thêi gian su tÇm tµi liÖu kh«ng nhiÒu tr×nh ®é nhËn thøc cña em cßn
h¹n c nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt bÊt cËp, em rÊt
mong nhËn ®îc nhËn xÐt cña thÇy, vµ ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó bµi tiÓu luËn
cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
TL Triết: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TL Triết: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 9 10 546