Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc
I. lêi më ®Çu
Trong sù nghiÖp CNH - H§H hiÖn nay KHCN ®ang chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc
biÖt quan träng. Bëi v× níc ta tiÕn lªn CNXH tõ mét nÒn kinh tÕ phæ biÕn lµ s¶n
xuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng lµ phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn cña chóng ta lµ mét nÒn
®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh v× vËy, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh CNH - H§H. Trong thêi
®¹i ngµy nay, CNH ph¶i g¾n liÒn víi H§H. CNH - H§H ë níc ta lµ nh»m x©y
dùng CSVC kü thuËt cho CNXH. §ã lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú
qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë níc ta.
Ngay tõ khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· quan t©m
hoµn thiÖn vµ ®æi míi quan ®iÓm, c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc khoa
häc vµ c«ng nghÖ. NghÞ quyÕt 26 cña Bé ChÝnh trÞ (Kho¸ VI) ®· nªu râ: "§¹i héi
lÇn thø VI cña §¶ng ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi, coi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ mét
®éng lùc m¹nh mÏ cña sù nghiÖp ®æi míi, æn ®Þnh t×nh h×nh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
x· héi theo ®Þnh híng XHCN, coi nh÷ng ngêi lµm khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ®éi
ngò c¸n bé tin cËy, quý b¸u cña §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta". NghÞ quyÕt cña
Héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW (Kho¸ VII) trong phÇn vÒ chñ tr¬ng ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp vµ c«ng nghÖ ®Õn n¨m 2000 ®· nªu râ quan ®iÓm: "Khoa häc, c«ng nghÖ
lµ nÒn t¶ng cña CNH - H§H. KÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ
hiÖn ®¹i tranh thñ ®i nhanh vµo hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh". Trong B¸o
c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi VIII võa qua §¶ng l¹i nhÊn m¹nh: "Kh¬i dËy trong nh©n
d©n lßng yªu níc, ý trÝ quËt cêng, ph¸t huy tµi trÝ cña ngêi ViÖt Nam, quyÕt t©m
®a níc nhµ ra khái nghÌo nµn vµ l¹c hËu b»ng KHCN". §¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø IX cña §¶ng ®· chØ ra: "Con ®êng CNH - H§H ë níc ta cÇn vµ cã
thÓ rót ng¾n thêi gian võa cã nh÷ng bíc tuÇn tù, võa cã bíc nh¶y vät ph¸t huy
nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt níc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn
tiÕn, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ sinh häc, tranh thñ øng dông
ngµy cµng nhiÒu h¬n, ë møc cao h¬n vµ phæ biÕn h¬n nh÷ng thµnh tùu míi vÒ
khoa häc vµ c«ng nghÖ, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc. Ph¸t huy nguån lùc
trÝ tuÖ vµ søc m¹nh tinh thÇn cña ngêi ViÖt Nam, coi ph¸t triÓn GD vµ §T, khoa
häc vµ c«ng nghÖ lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cña sù nghiÖp CNH - H§H".
Tõ n¨m 1996 ®Êt níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh CNH - H§H,
phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. §©y còng lµ mét
yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chèng l¹i "nguy c¬ tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi
nhiÒu níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi". Sù nghiÖp XDCNXH ë níc ta chØ thùc
...
TiÓu luËn triÕt häc
I. lêi më ®Çu
Trong nghiÖp CNH - H§H hiÖn nay KHCN ®ang chiÕm mét trÝ ®Æc
biÖt quan träng. Bëi níc ta tiÕn lªn CNXH mét nÒn kinh phæ biÕn n
xuÊt nhá, lao ®éng thñ c«ng phæ biÕn. C¸i thiÕu thèn cña chóng ta mét nÒn
®¹i c«ng nghiÖp. ChÝnh vËy, chóng ta ph¶i tiÕn hµnh CNH - H§H. Trong thêi
®¹i ngµy nay, CNH ph¶i g¾n liÒn víi H§H. CNH - H§H ë níc ta nh»m x©y
dùng CSVC thuËt cho CNXH. §ã nhiÖm trung t©m trong suèt thêi
qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë níc ta.
Ngay khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng Nhµ níc ta ®· quan t©m
hoµn thiÖn ®æi míi quan ®iÓm, c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc khoa
häc vµ c«ng nghÖ. NghÞ quyÕt 26 cña Bé ChÝnh trÞ (Kho¸ VI) ®· nªu râ: "§¹i héi
lÇn thø VI cña §¶ng ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi, coi khoa häc c«ng nghÖ mét
®éng lùc m¹nh mÏ cña nghiÖp ®æi míi, æn ®Þnh t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ
héi theo ®Þnh híng XHCN, coi nh÷ng ngêi lµm khoa häc c«ng nghÖ ®éi
ngò c¸n bé tin cËy, quý b¸u cña §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta". NghÞ quyÕt cña
Héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW (Kho¸ VII) trong phÇn chñ tr¬ng ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp c«ng nghÖ ®Õn n¨m 2000 ®· nªu quan ®iÓm: "Khoa häc, c«ng nghÖ
nÒn t¶ng cña CNH - H§H. KÕt hîp c«ng nghÖ truyÒn thèng víi c«ng nghÖ
hiÖn ®¹i tranh thñ ®i nhanh vµo hiÖn ®¹i ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh". Trong B¸o
c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi VIII võa qua §¶ng l¹i nhÊn m¹nh: "Kh¬i dËy trong nh©n
d©n lßng yªu níc, ý trÝ quËt cêng, ph¸t huy tµi trÝ cña ngêi ViÖt Nam, quyÕt t©m
®a níc nhµ ra khái nghÌo nµn l¹c hËu b»ng KHCN". §¹i héi ®¹i biÓu toµn
quèc lÇn thø IX cña §¶ng ®· c ra: "Con ®êng CNH - H§H ë níc ta cÇn cã
thÓ rót ng¾n thêi gian võa nh÷ng bíc tuÇn tù, võa bíc nh¶y vät ph¸t huy
nh÷ng lîi thÕ cña ®Êt níc, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn
tiÕn, ®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin c«ng nghÖ sinh häc, tranh thñ øng dông
ngµy cµng nhiÒu h¬n, ë møc cao h¬n phæ biÕn h¬n nh÷ng thµnh tùu míi
khoa häc c«ng nghÖ, tõng bíc ph¸t triÓn kinh tri thøc. Ph¸t huy nguån lùc
trÝ tuÖ søc m¹nh tinh thÇn cña ngêi ViÖt Nam, coi ph¸t triÓn GD §T, khoa
häc vµ c«ng nghÖ lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cña sù nghiÖp CNH - H§H".
n¨m 1996 ®Êt níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n ®Èy m¹nh CNH - H§H,
phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. §©y còng lµ mét
yÕu ý nghÜa quyÕt ®Þnh chèng l¹i "nguy c¬ tôt hËu xa h¬n kinhso víi
nhiÒu níc trong khu vùc trªn thÕ giíi". nghiÖp XDCNXH ë níc ta chØ thùc
thµnh c«ng chõng nµo thùc hiÖn thµnh c«ng nghiÖp CNH - H§H ®Êt níc.
1
TL Triết: Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
TL Triết: Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN 9 10 680