Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
X· héi loµi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn vµ tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ vµ
lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi. NÕu ngõng lao ®éng s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu bÞ huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt
cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi vµ ®êi sèng tinh thÇn cu¶
héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh tÕ trong sô tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña
c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan, nÒn kinh tÕ níc ta còng lµ nªn
t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta .
Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp vµ ®Ò
ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ
cña nhµ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m
hµng ®Çu cña x· héi . ChÝnh v× lý do ®ã mµ em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi trªn cho bµi
tiÓu luËn nµy.

1

PhÇn më ®Çu
C¬ së lý luËn vÒ chuyÓn ®æi vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I. Quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lª nin.
TriÕt häc M¸c- Lªnin ®· trë thµnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c vµ lµ
kim chØ lam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mµ triÕt häc
M¸c-Lª nin ph¸t hiÖn, nã ®· gióp con ngêi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thÕ giíi
kh¸ch quan. Tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng c¶i t¹o thÕ giíi nh»m môc ®Ých phôc vô cho
cuéc sèng con ngêi. Vµ mÆc dï sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÕ giíi rÊt phøc t¹p nhng
còng kh«ng thÓ vît qua nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña chñ nghÜa M¸c. Nh÷ng
quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin ®a ra lu«n ®îc chøng minh lµ ®óng th«ng
qua nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña toµn bé thÕ giíi.
Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n ®ã ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm trong triÕt
häc M¸c- Lª nin. Néi dung cña quan ®iÓm lµ: “ Khi con ngêi xem xÐt sù vËt ho¹t
®éng th× ph¶i t×m ra ®îc ra ®îc c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã vµ ®¸nh gi¸ vai trß
cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy râ ®îc tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc
tÝnh kh¸c nhau”. ThËt vËy, muèn xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù vËt nµo ®ã chóng ta cÇn
xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn díi mäi gãc ®é vµ ®Æt nã trong mäi liªn hÖ. Quan ®iÓm
®ã lµ phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a thÕ giíi quan duy vËt
vµ ph¬ng ph¸p luËn biÖn chøng. ChÝnh v× vËy quan ®iÓm nµy ®· gãp phÇn to lín
kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ tríc ®©y trong c¸ch nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ sù vËt vµ më ®êng cho ®¸nh gi...
Lêi më ®Çu
héi loµi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh
lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt nÒn t¶ng cña ®êi sèng héi. NÕu ngõng lao ®éng s¶n xuÊt ra
cña c¶i vËt chÊt th× sèng trªn toµn cÇu huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt
cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c c¸c quan héi ®êi sèng tinh thÇn cu¶
héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh trong tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña héi bëikinh tÕ chinhkÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña
c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan, nÒn kinh níc ta còng nªn
t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta .
Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp ®Ò
ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng qu¶n
cña nhµ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh lu«n vÊn ®Ò quan t©m
hµng ®Çu cña héi . ChÝnhdo ®ã em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi trªn cho bµi
tiÓu luËn nµy.
1
TL Triết: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TL Triết: Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT 9 10 835