Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Con người và các mối quan hệ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu
2
Ch¬ng I: C¸ch nh×n tæng thÓ vÒ thuyÕt con ngêi
3
1. B¶n chÊt con ngêi lµ tæng hoµ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi
3
2.Ngêi lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lùc lîng s¶n xuÊt
4
3. Vai trß cña con ngêi trong c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
5
4. Môc ®Ých cña t¹o ®éng lùc ngêi lao ®éng trong c¸c Doanh nghiÖp
7
8
Ch¬ng II. ¸p dông thùc tiÔn qu¶n lý trong quan hÖ con ngêi vµo
®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
1. Thùc tr¹ng vÒ quan hÖ con ngêi trong c¸c doanh nghiÖp níc ta
2. Gi¶i ph¸p chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong Doanh nghiÖp
KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o

8
10
13
14

Lêi nãi ®Çu
1

ViÖt Nam tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõ mét nÒn
kinh tÕ cßn phæ biÕn lµ s¶n xuÊt nhá, ruéng ®Êt canh t¸c b×nh qu©n ®Çu ngêi
thÊp,tµi nguyªn kho¸ng s¶n tuy ®a d¹ng phong phó, song tr÷ lîng kh«ng lín nh
nhiÒu níc kh¸c, c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cßn nghÌo, l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph¸
nÆng nÒ, ®ang ®øng tríc nguy c¬ tôt hËu ngµy cµng xa h¬n vÒ kinh tÕ, khoa häc,
kü thuËt so víi c¸c níc ph¸t triÓn. V× vËy, nÒn kinh tÕ muèn ph¸t triÓn nhanh,
m¹nh vµ bÒn v÷ng, th× ph¶i ph¸t huy tèt mäi nguån lùc, nhng quan träng nhÊt lµ
ph¶i biÕt ph¸t huy ngußn lùc con nguêi.
Ngµy nay, nhiÒu níc ®ang tiÕn vµo lµn sãng v¨n minh míi, víi nÒn s¶n xuÊt
hiÖn ®¹i, khoa häc, kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn. NhiÒu níc c¸ch ®©y mÊy chôc
n¨m cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp h¬n ViÖt Nam, nhng hä ®· ph¸t triÓn nhanh chãng
nhê cã chiÕn lîc phï hîp, cã nh÷ng chÝnh s¸ch kh«n ngoan, n¨ng ®éng. NhiÒu
quèc gia vèn cïng nghÌo vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, nhng nhê biÕt ph¸t huy yÕu
tè con ngêi, ®Æt con ngêi ë vÞ trÝ trung t©m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ –
x· héi, nªn ®· v¬n lªn ®uæi kÞp vµ vît c¸c níc kh¸c.
Do lÇn ®Çu viÕt mét bµi tiÓu luËn mang tÝnh chÊt khoa häc nªn kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng sai sãt, RÊt mong sù gióp ®ì ®ãng gãp cña thÇy c« trong khoa.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn : TrÇn H¶i S¬n

Ch¬ng I: C¸ch nh×n tæng thÓ vÒ thuyÕt

2

Con ngêi
Con ngêi lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra mäi gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña x·
héi. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt, con ngêi võa lµ chñ thÓ tæ
chøc nÒn s¶n xuÊt x· héi, võa tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt víi t c¸ch lµ mét
yÕu tè cña lùc lîng s¶n xuÊt. Víi ý nghÜa ®ã, con ngêi chÝnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh
sù vph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Lao ®éng s¶n xuÊt lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n, cã
ý nghÜa quyÕt ®Þnh nhÊt trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi

1. B¶n chÊt con ngêi lµ tæng hoµ nh÷ng quan hÖ x· héi.
* XuÊt ph¸t tõ con ngêi h...
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu 2
Ch¬ng I: C¸ch nh×n tæng thÓ vÒ thuyÕt con ngêi 3
1. B¶n chÊt con ngêi lµ tæng hoµ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi
3
2.Ngêi lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lùc lîng s¶n xuÊt
4
3. Vai trß cña con ngêi trong c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
5
4. Môc ®Ých cña t¹o ®éng lùc ngêi lao ®éng trong c¸c Doanh nghiÖp
7
Ch¬ng II. ¸p dông thùc tiÔn qu¶n trong quan con ngêi o
®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
8
1. Thùc tr¹ng vÒ quan hÖ con ngêi trong c¸c doanh nghiÖp níc ta
8
2. Gi¶i ph¸p chiÕn lîc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong Doanh nghiÖp
10
KÕt luËn 13
Tµi liÖu tham kh¶o 14
Lêi nãi ®Çu
1
TL Triết: Con người và các mối quan hệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Con người và các mối quan hệ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL Triết: Con người và các mối quan hệ 9 10 296