Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1523 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong lÞch sö t tëng nh©n lo¹i ®· tõng tån t¹i rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c
nhau xung quanh vÊn ®Ò nguån gèc vµ b¶n chÊt cña con ngêi. Tríc C¸c M¸c, vÊn
®Ò b¶n chÊt con ngêi cha ®îc gi¶i ®¸p mét c¸ch khoa häc. Khi h×nh thµnh quan
niÖm duy vËt vÒ lÞch sö, c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c ®· kh¼ng ®Þnh vai trß
c¶i t¹o thÕ giíi, lµm nªn lÞch sö cña con ngêi. B»ng sù ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn
toµn diÖn th× con ngêi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n
xuÊt. Khi lùc lîng s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn th× kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh vµ sö dông
c¸c lùc lîng tù nhiªn ngµy cµng cao h¬n, con ngêi t¹o ra ngµy cµng nhiÒu h¬n c¬
së vËt chÊt cho b¶n th©n m×nh, ®ång thêi tõ ®ã thóc ®Èy con ngêi tù hoµn thiÖn
chÝnh b¶n th©n hä.
Víi quan ®iÓm nh vËy th× chñ nghÜa M¸c ®· kÕt luËn: con ngêi kh«ng chØ lµ
chñ thÓ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, mµ nã cßn lµ chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lÞch sö, cña tiÕn
bé x· héi. §Æc biÖt khi x· héi loµi ngêi ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é nÒn kinh tÕ tri
thøc th× vai trß cña con ngêi ®Æt biÖt quan träng, v× con ngêi t¹o ra tri thøc míi,
chøa dùng nh÷ng tri thøc míi.
ë níc ta, tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø III ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng

nghiÖp hãa lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é.Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng
nghÌo nµn, l¹c hËu, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n...th× kh«ng cßn con ®êng nµo
kh¸c lµ chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa -hiÖn ®¹i hãa. §Ó lµm
®îc nh vËy th× mét vÊn ®Ò cÇn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®ã lµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt, n©ng cao kü thuËt, c«ng nghÖ, vµ trong ®ã ®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc.
§· cã rÊt nhiÒu ngµnh, m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò con ngêi ®©y ®îc coi lµ vÊn ®Ò thiÕt thùc nhÊt ®ßi hái sù ph¸t triÓn toµn diÖn nhÊt trªn nhiÒu
lÜnh vùc, tuy nhiªn trong khu«n khæ bµi viÕt nµy chóng ta chØ ®Ò cËp tíi mét khÝa
c¹nh ®ã lµ: “VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c vÒ b¶n chÊt cña con ngêi ®Ó
ph©n tÝch tÇm quan träng cña nh©n tè con ngêi trong nÒn kinh tÕ tri thøc”

1

I. Quan ®iÓm cña M¸c – Lªnin vÒ b¶n chÊt con ngêi
1.1 Con ngêi lµ mét thùc thÓ thèng nhÊt gi÷a m¾t sinh vËt víi mÆt x· héi.
TriÕt häc M¸c ®· kÕ thõa quan niÖm vÒ con ngêi trong lÞch sö triÕt häc,
®ång thêi kh¼ng ®Þnh con ngêi hiÖn thùc lµ sù thèng nhÊt gi÷a yÕu tè sinh häc vµ
yÕu tè x· héi.
TiÒn ®Ò vËt chÊt ®Çu tiªn quy sù tån t¹i cña con ngêi lµ s¶n phÈm cña giíi
tù nhiªn. Con ngêi tù nhiªn lµ con ngêi mang tÊt c¶ b¶n tÝnh sinh häc, tÝnh loµi.
YÕu tè sinh häc tro...
Lêi më ®Çu
Trong lÞch t tëng nh©n lo¹i ®· tõng tån t¹i rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c
nhau xung quanh vÊn ®Ò nguån gèc vµ b¶n chÊt cña con ngêi. Tríc C¸c M¸c, vÊn
®Ò b¶n chÊt con ngêi cha ®îc gi¶i ®¸p mét c¸ch khoa häc. Khi h×nh thµnh quan
niÖm duy vËtch sö, c¸c nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c ®· kh¼ng ®Þnh vai t
c¶i t¹o t giíi, lµm nªn lÞch cña con ngêi. B»ng ph¸t triÓn sù ph¸t triÓn
toµn diÖn th× con ngêi võa môc tiªu võa ®éng lùc ph¸t triÓn lùc lîng s¶n
xuÊt. Khi lùc lîngn xuÊt cµng ph¸t triÓn th× kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh sö dông
c¸c lùc lîng tù nhiªn ngµy cµng cao h¬n, con ngêi t¹o ra ngµy cµng nhiÒu h¬n c¬
vËt chÊt cho b¶n th©n m×nh, ®ång thêi ®ã thóc ®Èy con ngêi hoµn thiÖn
chÝnh b¶n th©n hä.
Víi quan ®iÓm nh vËy th× chñ nghÜa M¸c ®· kÕt luËn: con ngêi kh«ng chØ
chñ t cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt, ®ãng vai t quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, cßn chñ thÓ cña qu¸ tr×nh lÞch sö, cña tiÕn
héi. §Æc biÖt khi x· héi loµi ngêi pt triÓn ®Õn tr×nh ®é nÒn kinh tri
thøc th× vai tcña con ngêi ®Æt biÖt quan träng, v× con ngêi t¹o ra tri thøc míi,
chøa dùng nh÷ng tri thøc míi.
ë níc ta, tõ ®¹i héi §¶ng lÇn t III ®Õn nay §¶ng ta lu«n x¸c ®Þnh c«ng
nghiÖp hãa lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é.Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng
nghÌo nµn, l¹c hËu, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n...t kh«ng cßn con ®êng nµo
kh¸c lµ chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa -hiÖn ®¹i hãa. §Ó lµm
®îc nh vËy th× mét vÊn ®Ò cÇn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®ã lµ vÊn ®Ò ph¸t triÓn lùc l-
îng s¶n xuÊt, n©ng cao thuËt, c«ng nghÖ, trong ®ã ®Æc biÖt ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc.
§· cã rÊt nhiÒu ngµnh, m«n khoa häc nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò con ngêi ®©y ®-
îc coi vÊn ®Ò thiÕt thùc nhÊt ®ßi hái ph¸t triÓn toµn diÖn nhÊt trªn nhiÒu
lÜnh vùc, tuy nhiªn trong khu«n khæ bµi viÕt nµy chóng ta chØ ®Ò cËp tíi mét khÝa
c¹nh ®ã lµ: VËn dông quan ®iÓm triÕt häc M¸c b¶n chÊt cña con ngêi ®Ó
ph©n tÝch tÇm quan träng cña nh©n tè con ngêi trong nÒn kinh tÕ tri thøc
1
TL Triết: Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TL Triết: Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức 9 10 423