Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn

Lêi nãi ®Çu

Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i b»ng hµng lo¹t
c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh ë Anh, Ph¸p, Hoa k× … vµ cã ¶nh h ëng lín
®Õn tiÕn tr×nh lÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ níc t s¶n lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu
cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¬ng thøc t b¶n chñ nghÜa vµ song song víi nã lµ
sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n.
Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín
trong lÞch sö lËp ph¸p cña lÞch sö nh©n lo¹i. Tõ ®©y loµi ngêi ®îc biÕt ®Õn
mét b¶n hiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn vµ tù do cña c«ng d©n
mµ tríc ®©y cha bao giê d¸m nghÜ ®Õn.
RÊt nhiÒu t tëng tiÕn bé xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ngµy ®Çu h×nh thµnh nªn
ph¸p luËt t s¶n vÉn cßn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn x· héi. Trong x· héi hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn ngµy nay, chóng ta sÏ tiÕp
tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh vµ lo¹i trõ nhng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn
lµm nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o “ mäi ng êi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµ mu cÇu h¹nh phóc…” nh trong
b¶n hiÕn ph¸p níc Mü n¨m 1787.

NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B – VB II / CQ

1

TiÓu luËn

Ngay tõ khi nhµ níc t s¶n ®îc thµnh lËp, hµng lo¹t c¸c chÕ ®Þnh cña ph¸p
luËt t s¶n còng ®îc ra ®êi, ®ã lµ ph¬ng tiÖn ®Ó b¶o vÖ chÕ ®é t h÷u t b¶n, ®Þa vÞ
còng nh quyÒn lîi cña giai cÊp t s¶n.
So víi ph¸p luËt phong kiÕn th× ph¸p luËt t s¶n ®· cã nh÷ng tiÕn bé vît bËc
vÒ néi dung vµ kÜ thuËt lËp ph¸p, c¸ch thøc quy ®Þnh, ban bè vµ thi hµnh lÉn
viÖc ph¸p ®iÓn ho¸ vµ ph©n lo¹i. Chóng ta cã thÓ nh×n nhËn nh÷ng tiÕn bé cña
ph¸p luËt t s¶n díi c¸c gãc ®é sau ®©y:
1. H×nh thøc biÓu hiÖn
Ph¸p luËt t s¶n biÓu hiÖn chñ yÕu díi luËt thµnh v¨n, ®îc ghi trong c¸c v¨n
b¶n ph¸p luËt mét c¸ch râ rµng. C¸c lo¹i v¨n b¶n ph¸p luËt t s¶n còng hÕt søc
phong phó, ®iÓn h×nh nhÊt cÇn ph¶i kÓ ®Õn lµ hiÕn ph¸p, luËt, c¸c s¾c lÖnh vµ
nghÞ ®Þnh trong khi ®ã h×nh thøc phæ biÕn cña ph¸p luËt phong kiÕn lµ tËp
qu¸n ph¸p vµ ®îc ban hµnh díi d¹ng lÖnh, chiÕu chØ, khÈu lÖnh…cña nhµ vua.
NÕu nh luËt ph¸p phong kiÕn lµ sù kÕt hîp cña LÔ vµ H×nh, sù kÕt hîp gi÷a
§øc trÞ víi Ph¸p trÞ vµ hoµ ®ång gi÷a quy ph¹m ph¸p luËt víi quy ph¹m ®¹o
®øc th× ph¸p luËt t s¶n chñ yÕu lµ c¸c ®¹o luËt vµ luËt. Giai cÊp t s¶n kh«ng cho
r»ng viÖc dïng ®¹o ®øc ®Ó r¨n ®e, gi¸o huÊn lµ cã hiÖu qu¶ h¬n ph¸p trÞ.
2. Nguån luËt
Ph¸p luËt t s¶n giai ®o¹n t b¶n tù do c¹nh tranh gåm cã hai hÖ thèng ph¸p
luËt: Thø nhÊt lµ hÖ thèng hÖ thèng ph¸p luËt lôc ®Þa gåm ph¸p luËt cña Ph¸p,
cña c¸c níc t b¶n ë lôc ®Þa ch©u ¢u v...
TiÓu luËn
Lêi nãi ®Çu
Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i b»ng hµng lo¹t
c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh ë Anh, Ph¸p, Hoa ¶nh h ëng lín
®Õn tiÕn tr×nh lÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ níc t s¶nhÖ qu¶ tÊt yÕu
cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¬ng thøc t b¶n chñ nghÜasong song víi nã lµ
sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n.
thÓ nãi ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín
trong lÞch lËp ph¸p cña lÞch nh©n lo¹i. ®©y loµi ngêi ®îc biÕt ®Õn
mét b¶n hiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn do cña c«ng d©n
mµ tríc ®©y cha bao giê d¸m nghÜ ®Õn.
RÊt nhiÒu t tëng tiÕn xuÊt ph¸t nh÷ng ngµy ®Çu nh thµnh nªn
ph¸p luËt t s¶n vÉn cßn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn héi. Trong héi hiÖn ®¹i ph¸t triÓn ngµy nay, chóng ta tiÕp
tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh lo¹i trõ nhng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn
lµm nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o mäi ng -
êi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµ mu cÇu h¹nh phóc nh trong
b¶n hiÕn ph¸p níc Mü n¨m 1787.
NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh
K2B VB II / CQ
1
TL Triết: Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TL Triết: Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN 9 10 361