Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi cam ®oan
Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së
nghiªn cøu ®éc lËp cña c¸ nh©n em. Kh«ng sao chÐp tõ c¸c chuyªn
®Ò kh¸c, nÕu sai em xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ trêng.

Sinh viªn

Th¸i l¬ng thø

LêI NãI §ÇU
Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së
mét nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh
doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng
nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh
nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬
chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi híng
®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh
b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶.
HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng
trong mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu
qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶
thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn
®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh: kinh doanh c¸i g× ? kinh doanh nh thÕ nµo?
Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
®ang lµ mét bµi to¸n rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan
t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é
nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.
V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy ®îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy
gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
"Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng " ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp
tèt nghiÖp.

Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong
chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh
ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh.
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung c¬ b¶n chuyªn ®Ò bao
gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh
nghiÖp th¬ng m¹i.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty
TNHH Th¸i D¬ng.
Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng.
Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña
thÇy gi¸o – Th¹c sÜ NguyÔn Tha...
Lêi cam ®oan
Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò nµy ®îc h×nh thµnh trªn
nghiªn cøu ®éc lËp cña c¸ nh©n em. Kh«ng sao chÐp c¸c chuyªn
®Ò kh¸c, nÕu sai em xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ trêng.
Sinh viªn
Th¸i l¬ng thø
TL Triết: Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
TL Triết: Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương 9 10 111