Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Đào tạo nguồn lực con người

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn TriÕt häc

Lêi më ®Çu
"D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh lµ mét d©n téc
nghÌo, mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp… Chóng t«i hiÓu râ kho¶ng
c¸ch gi÷a nÒn kinh tÕ cña chóng t«i vµ nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ph¸t triÓn
trªn thÕ giíi. Chóng t«i hiÓu râ khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ kû 21 sÏ cã
nh÷ng bíc tiÕn khæng lå. Thùc hiÖn t tëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝnh Minh:
LÊy søc ta mµ gi¶i phãng cho ta, chóng t«i ph¶i tri thøc ho¸ §¶ng, tri thøc
ho¸ d©n téc, tiÕp tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, c¶ níc lµ mét x· héi häc tËp, ph¸t
huy truyÒn thèng nh÷ng ngµy míi giµnh ®îc ®éc lËp 45, c¶ níc häc ch÷, c¶ níc diÖt giÆc dèt, c¶ níc diÖt giÆc ®ãi… Ph¶i n¾m lÊy ngän cê khoa häc nh ®·
n¾m lÊy ngän cê d©n téc. Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n
téc yÕu" (Lª Kh¶ Phiªu - Tæng bÝ th ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam - Ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam trong thÕ kû 20).
Kh«ng, d©n téc chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ d©n téc yÕu. Chóng ta ®·
tõng chiÕn th¾ng bän thùc d©n Ph¸p vµ ®Ò quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã lµ th¾ng lîi
cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp vµ ®« la khæng lå cña
Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lµm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng thÓ lµm ®îc vµ
t«i tin r»ng, con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi
vÉn sÏ lµm ®îc nh÷ng ®iÒu kú diÖu nh thÕ. §Êt níc ViÖt Nam sÏ s¸nh vai ®îc
víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n,
rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu.
ChÝnh v× niÒm tin bÊt diÖt ®ã mµ t«i chän ®Ò tµi: "§µo t¹o nguån lùc
con ngêi vµ båi dìng nh©n tµi cho ®Êt níc" cho tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh.
BiÕt ®©u, trong chót kiÕn thøc bÐ nhá nµy l¹i cã ®iÒu g× thËt sù h÷u Ých.

1

TiÓu luËn TriÕt häc

B. Néi dung
I. Lý luËn vÒ con ngêi

1. Kh¸i niÖm chung vÒ con ngêi
Trong x· héi kh«ng mét ai nhÇm lÉn con ngêi víi loµi ®éng vËt, song
kh«ng ph¶i v× thÕ mµ c©u hái "con ngêi lµ g×" bÞ trë thµnh ®¬n gi¶n, v× c©u hái
chØ lµ ch©n thùc khi con ngêi cã kh¶ n¨ng t¸ch ra khái b¶n th©n m×nh ®Ó nhËn
thøc m×nh víi t c¸ch lµ hÖ thèng trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, sinh thµnh. Tõ thêi
cæ ®¹i ®Õn nay vÊn ®Ò con ngêi lu«n gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong c¸c häc
thuyÕt triÕt häc. C¸c nhµ triÕt häc ®a ra rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ
con ngêi nhng nh×n chung c¸c quan ®iÓm triÕt häc nãi trªn ®Òu xem xÐt con
ngêi mét c¸ch trõu tîng, do ®ã ®· ®i ®Õn nh÷ng c¸ch lý gi¶i cùc ®oan phiÕn
diÖn.
Chñ nghÜa M¸c ®· kÕ thõa vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt h¹n chÕ vµ ®ång
thêi ph¸t triÓn nh÷ng quan niÖm h¹n...
TiÓu luËn TriÕt häc
Lêi më ®Çu
"D©n téc chóng t«i hiÓu ®Çy ®ñ r»ng: d©n téc m×nh mét d©n téc
nghÌo, mét ®Êt níc ®ang ph¸t triÓn ë møc thÊp Chóng t«i hiÓu kho¶ng
c¸ch gi÷a nÒn kinh cña chóng t«i nÒn kinh cña nh÷ng níc ph¸t triÓn
trªn thÕ giíi. Chóng t«i hiÓu khoa häc c«ng nghÖ trong thÕ 21
nh÷ng bíc tiÕn khæng lå. Thùc hiÖn t tëng vÜ ®¹i cña chñ tÞch Hå ChÝnh Minh:
LÊy søc ta gi¶i phãng cho ta, chóng t«i ph¶i tri thøc ho¸ §¶ng, tri thøc
ho¸ d©n téc, tiÕp tôc tri thøc hãa c«ng n«ng, c¶ níc lµ mét x· héi häc tËp, ph¸t
huy truyÒn thèng nh÷ng ngµy míi giµnh ®îc ®éc lËp 45, c¶ níc häc ch÷, cn-
íc diÖt giÆc dèt, níc diÖt giÆc ®ãi Ph¶i n¾m lÊy ngän khoa häc nh ®·
n¾m lÊy ngän cê d©n téc. Mét d©n téc dèt, mét d©n téc ®ãi nghÌo lµ mét d©n
téc yÕu" (Lª Kh¶ Phiªu - Tæng th ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n
ViÖt Nam - Ph¸t biÓu t¹i héi th¶o quèc t¹i ViÖt Nam trong thÕ 20).
Kh«ng, d©n téc chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i d©n téc yÕu. Chóng ta ®·
tõng chiÕn th¾ng bän thùc d©n Ph¸p®Ò quèc Mü. Th¾ng lîi ®ã th¾ng lîi
cña lùc lîng trÝ tuÖ ViÖt Nam ®èi víi lùc lîng s¾t thÐp ®« la khæng cña
Mü. Con ngêi ViÖt Nam ®· lµm ®îc nh÷ng ®iÒu tëng nh kh«ng thÓ lµm ®îc vµ
t«i tin r»ng, con ngêi ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi víi nh÷ng thö th¸ch míi
vÉn lµm ®îc nh÷ng ®iÒu diÖu nh thÕ. §Êt níc ViÖt Nam s¸nh vai ®îc
víi c¸c cêng quèc n¨m ch©u cho dï hiÖn nay chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n,
rÊt nhiÒu sù ®èi ®Çu.
ChÝnh niÒm tin bÊt diÖt ®ã t«i chän ®Ò tµi: µo t¹o nguån lùc
con ngêi vµ båi dìng nh©n tµi cho ®Êt níc" cho tiÓu luËn triÕt häc cña m×nh.
BiÕt ®©u, trong chót kiÕn thøc bÐ nhá nµy l¹i cã ®iÒu g× thËt sù h÷u Ých.
1
TL Triết: Đào tạo nguồn lực con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Đào tạo nguồn lực con người - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Đào tạo nguồn lực con người 9 10 88