Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Đấu tranh giai cấp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi më ®Çu
Trong x· héi cã giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña
c¸c giai cÊp vµ tÇng líp bÞ trÞ, chiÕm ®o¹t cña c¶i x· héi vµo tay m×nh. C¸c
giai cÊp, tÇng líp bÞ trÞ kh«ng nh÷ng bÞ chiÕm ®o¹t kÕt qu¶ lao ®éng mµ hä
cßn bÞ ¸p bøc vÒ chÝnh trÞ, x· héi vµ tinh thÇn. Kh«ng cã sù b×nh ®¼ng gi÷a
giai cÊp thèng trÞ vµ giai cÊp bÞ trÞ, ch¼ng h¹n gi÷a giai cÊp c¸c nhµ t b¶n víi
giai cÊp nh÷ng c«ng nh©n lµm thuª. Giai cÊp bãc lét bao giê còng dïng mäi
biÖn ph¸p vµ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp cña hä, duy tr× cñng cè kinh tÕ
x· héi cho phÐp hä ®îc hëng nh÷ng ®Æc quyÒn, ®Æc lîi giai cÊp. C«ng cô chñ
yÕu lµ quyÒn lùc nhµ níc. Lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp bÞ trÞ ®èi lËp víi lîi Ých
c¬ b¶n cña giai cÊp thèng trÞ. §©y lµ ®èi kh¸ng vÒ quyÒn lîi gi÷a nh÷ng giai
cÊp ¸p bøc bãc lét vµ nh÷ng giai cÊp, tÇng líp bÞ ¸p bøc, bÞ bãc lét.
§èi kh¸ng lµ nguyªn nh©n cña ®Êu tranh giai cÊp. Cã ¸p bøc th× cã ®Êu
tranh chèng ¸p bøc. V× vËy ®Êu tranh giai cÊp kh«ng do mét lý thuyÕt x· héi
nµo t¹o ra mµ lµ hiÖn tîng tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh ®îc trong x· héi cã ¸p bøc
giai cÊp.
§Êu tranh giai cÊp lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù vËn ®éng
vµ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ph©n chia giai cÊp.

Ch¬ng I. Giai cÊp
I. Giai cÊp lµ g×?
Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö chØ ra r»ng, c¸c giai cÊp x· héi h×nh thµnh
mét c¸ch kh¸ch quan g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh
cña s¶n xuÊt. Trong t¸c phÈm "S¸ng kiÕn vÜ ®¹i", Lª Nin ®· ®a ra ®Þnh nghÜa
vÒ giai cÊp nh sau:
"Ngêi ta gäi lµ giai cÊp, nh÷ng tËp ®oµn to lín gåm nh÷ng ngêi kh¸c
nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch
sö, kh¸c nhau vÒ quan hÖ cña hä (thêng th× nh÷ng quan hÖ nµy ®îc ph¸p luËt
quy ®Þnh vµ thõa nhËn) ®èi víi nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trß cña hä trong
nh÷ng tæ chøc lao ®éng x· héi, vµ nh vËy lµ kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc hëng thô
vµ vÒ phÇn cña c¶i x· héi Ýt hoÆc nhiÒu mµ hä ®îc hëng. Giai cÊp lµ nh÷ng tËp
®oµn ngêi mµ tËp ®oµn nµy th× cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oµn kh¸c,
do chç c¸c tËp ®oµn ®ã cã ®Þa vÞ kh¸c nhau trong mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi
nhÊt ®Þnh.
II. Nguån gèc vµ kÕt cÊu giai cÊp.
1. Nguån gèc giai cÊp.
Trong x· héi cã nhiÒu nhãm ngêi, tËp ®oµn ngêi ®îc ph©n biÖt b»ng
nh÷ng ®Æc trng kh¸c nhau: tuæi t¸c, giíi tÝnh, d©n téc, chng téc, quèc gia,
nghÒ nghiÖp… Trong nh÷ng sù kh¸c nhau ®ã, cã mét sè lµ do nguyªn nh©n tù
nhiªn, mét sè kh¸c lµ do nguyªn nh©n x· héi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã tù nã
kh«ng s¶n sinh ra sù ®èi lËp vÒ x· héi. ChØ trong nh÷ng ®i...
lêi më ®Çu
Trong héi giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña
c¸c giai cÊp tÇng líp trÞ, chiÕm ®o¹t cña c¶i héi vµo tay m×nh. C¸c
giai cÊp, tÇng líp trÞ kh«ng nh÷ng chiÕm ®o¹t kÕt qu¶ lao ®éng
cßn ¸p bøc chÝnh trÞ, héi tinh thÇn. Kh«ng b×nh ®¼ng gi÷a
giai cÊp thèng t giai cÊp bÞ trÞ, ch¼ng h¹n gi÷a giai cÊp c¸c nhµ t b¶n víi
giai cÊp nh÷ng c«ng nh©n lµm thuª. Giai cÊp bãc lét bao g còng dïng mäi
biÖn ph¸p vµ ph¬ng tiÖn b¶o®Þa vÞ giai cÊp cña , duy tr× cñng cè kinh
héi cho phÐp ®îc hëng nh÷ng ®Æc quyÒn, ®Æc lîi giai cÊp. C«ng chñ
yÕu lµ quyÒn lùc nhµ níc. Lîi Ýchb¶n cña giai cÊp trÞ ®èi lËp víi lîi Ých
b¶n cña giai cÊp thèng trÞ. §©y lµ ®èi kh¸ng quyÒn lîi gi÷a nh÷ng giai
cÊp ¸p bøc bãc lét vµ nh÷ng giai cÊp, tÇng líp bÞ ¸p bøc, bÞ bãc lét.
§èi kh¸ng lµ nguyªn nh©n cña ®Êu tranh giai cÊp.¸p bøc th× cã ®Êu
tranh chèng ¸p bøc. vËy ®Êu tranh giai cÊp kh«ng do mét thuyÕt x· héi
nµo t¹o ralµ hiÖn tîng tÊt yÕu kh«ng t tr¸nh ®îc tronghéi cã ¸p bøc
giai cÊp.
§Êu tranh giai cÊp t trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy vËn ®éng
vµ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ph©n chia giai cÊp.
TL Triết: Đấu tranh giai cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Đấu tranh giai cấp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Đấu tranh giai cấp 9 10 448