Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª

Phan Qu¸n Thµnh – Tkª40A

Lêi nãi ®Çu
Theo xu híng ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®ang
ngµy mét ®æi míi .Tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ,quan liªu bao cÊp
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chóng ta ®· gÆt
h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc mµ næi bËt lµ lÜnh vùc kinh tÕ .
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn rÊt nhanh nhÞp
®é t¨ng trëng kh¸ cao . Tuy nhiªn ®ã chØ lµ con sè tng ®èi , cßn thùc tÕ th× cha
cao . Bëi lÏ nÒn kinh tÕ níc ta cã xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp so víi c¸c níc trªn
thÕ giíi . Do ®ã kÕt qu¶ mµ chóng ta ®¹t ®îc vÒ mÆt lîng thùc sù vÉn cha cao .
V× vËy ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc ta vµo giai ®o¹n míi , hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ
thÕ giíi vµ khu vùc , chóng ta cÇn ph¶i nç lùc nhiÒu .
Du lÞnh níc ta lµ mét trong nh÷ng nghµnh kinh tÕ con non trÎ , nhng ®îc xem lµ mét nghµnh kinh tÕ mòi nhän . Tû xuÊt doanh lîi cña nghµnh Du
LÞch thêng cao h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi c¸c nghµnh kh¸c . Lîi nhuËn mang l¹i
tõ ho¹t ®éng cña nghµnh Du LÞch chiÕm mét tû träng rÊt lín trong thu nhËp
quèc d©n . §Êy lµ mét dÊu hiÖu tèt , song trong thùc tÕ th× nh÷ng g× chóng ta
®¹t ®îc chØ lµ con sè rÊt khiªm tèn nã cha c©n xøng víi nh÷ng tiÒm n¨ng mµ
ta cã . V× vËy chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng mét kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tríc m¾t
còng nh l©u dµi sao cho hîp lý nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho
nghµnh m×nh . §©y còng chÝnh lµ lý do em chän ®Ò tµi " D·y sè thêi gian
trong viÖc ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª vÒ Du LÞch " .
§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu gåm : tæng doanh thu cña c¸c ®¬n vÞ
ho¹t ®éng kinh doanh Du LÞch vµ sè lît kh¸ch nghµnh Du LÞch phôc vô.
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò ¸n cña em gåm cã ba ch¬ng :
- Ch¬ng I. Du LÞch vµ vai trß cña thèng kª trong viÖc nghiªn cøu vÒ Du LÞch.
- Ch¬ng II . Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian vµ
dù ®o¸n thèng kª .
- Ch¬ng III . VËn dông ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian vµ dù ®o¸n thèng kª
trong viÖc ph©n tÝch biÕn ®éng vµ dù ®o¸n Du LÞch ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m tíi .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o khoa thèng kª ,
®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TrÇn Quang ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do
tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt . V×
vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Hµ néi . 5/2001.
1

§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
Ch¬ng I.

Phan Qu¸n Thµnh – Tkª40A

Du lÞch vµ vai trß cña thèng kª trong viÖc
nghiªn cøu vÒ du lÞc...
§Ò ¸n lý thuyÕt thèng kª
Phan Qu¸n Thµnh – Tkª40A
Lêi nãi ®Çu
Theo xu híng ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi, nÒn kinh tÕ cña níc ta ®ang
ngµy mét ®æi míi .Tõ chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ,quan liªu bao cÊp
chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chóng ta ®· gÆt
h¸i ®îc nhiÒu thµnh tùu trªn mäi lÜnh vùc mµ næi bËt lµ lÜnh vùc kinh tÕ .
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh níc ta ph¸t triÓn rÊt nhanh nhÞp
®é t¨ng trëng kh¸ cao . Tuy nhiªn ®ã chØ lµ con sè tng ®èi , cßn thùc tÕ th× cha
cao . Bëi nÒn kinh níc ta xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp so víi c¸c níc trªn
thÕ giíi . Do ®ã kÕt qu¶ mµ chóng ta ®¹t ®îc vÒ mÆt lîng thùc sù vÉn cha cao .
vËy ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc ta vµo giai ®o¹n míi , hoµ nhËp vµo nÒn kinh
thÕ giíi vµ khu vùc , chóng ta cÇn ph¶i nç lùc nhiÒu .
Du lÞnh níc ta mét trong nh÷ng nghµnh kinh con non trÎ , nhng ®-
îc xem mét nghµnh kinh mòi nhän . xuÊt doanh lîi cña nghµnh Du
LÞch thêng cao h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi c¸c nghµnh kh¸c . Lîi nhuËn mang l¹i
ho¹t ®éng cña nghµnh Du LÞch chiÕm mét träng rÊt lín trong thu nhËp
quèc d©n . §Êy mét dÊu hiÖu tèt , song trong thùc th× nh÷ng chóng ta
®¹t ®îc c con rÊt khiªm tèn cha c©n xøng víi nh÷ng tiÒm n¨ng
ta . vËy chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng mét ho¹ch ph¸t triÓn tríc m¾t
còng nh l©u dµi sao cho hîp nhÊt vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho
nghµnh m×nh . §©y còng chÝnh do em chän ®Ò tµi " D·y thêi gian
trong viÖc ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª vÒ Du LÞch " .
§èi tîng ph¹m vi nghiªn cøu gåm : tæng doanh thu cña c¸c ®¬n
ho¹t ®éng kinh doanh Du LÞch vµ sè lît kh¸ch nghµnh Du LÞch phôc vô.
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn ®Ò ¸n cña em gåm cã ba ch¬ng :
- Ch¬ng I. Du LÞch vµ vai trß cña thèng kª trong viÖc nghiªn cøu vÒ Du LÞch.
- Ch¬ng II . Nh÷ng vÊn ®Ò luËn chung ph¬ng ph¸p d·y sè thêi gian
dù ®o¸n thèng kª .
- Ch¬ng III . VËn dông ph¬ng ph¸p d·y thêi gian ®o¸n thèng
trong viÖc ph©n tÝch biÕn ®éng ®o¸n Du LÞch ViÖt Nam trong nh÷ng
n¨m tíi .
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o khoa thèng kª ,
®Æc biÖt thÇy gi¸o TrÇn Quang ®· híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Do
tr×nh ®é thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt .
vËy em rÊt mong nhËn ®îc gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn
h¬n.
Hµ néi . 5/2001.
1
TL Triết: Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
TL Triết: Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch 9 10 784