Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc, theo HiÕn ph¸p 1992 thÓ chÕ hµnh
chÝnh cña c¸c c¬ quan Nhµ níc ®· ®îc thay ®æi kh¸ nhiÒu phï hîp víi viÖc
qu¶n lý x· héi, ®¸p øng ®îc c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc XHCN. C¬ cÊu qu¶n
lý hµnh chÝnh ®· ®îc ®iÒu chØnh, gi¶m bít sù cång kÒnh gi¶m thiÓu sù quan
liªu ®Ó tiÕn tíi sù mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh vµ ph¸t triÓn. ViÖc x©y dùng
c¬ cÊu cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh míi kh«ng lµm thay ®æi hoÆc suy gi¶m
quyÒn lùc vµ nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. MÆt kh¸c ®Þa vÞ ph¸p
lý cña c¬ quan ®îc ®Ò cao vµ t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng bé
phËn, hiÓu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhµ níc vµ vai trß tÝch cùc cña c¸c
c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. ChÝnh v× vËy, quyÒn vµ nghÜa vô ®©y chÝnh lµ ®Þa vÞ
ph¸p lý cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. MÆt kh¸c, ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬
quan ®îc ®Ò cao vµ t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng bé phËn, tõng
lÜnh vùc x· héi ph¸t triÓn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhµ
níc vµ vai trß tÝch cùc cña c¸c c¬ quan trong Bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc vµ
®i¹ vÞ ®ã ®îc thÓ hiÖn trong viÖc ban hµnh v¨n b¶n vi ph¹m ph¸p luËt.
Mong thµy c«, b¹n bÌ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tiÓu luËn ®îc ®Çy ®ñ vµ hoµn
thiÖn h¬n.

I. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¸c c¬
quan trong bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc.
1. Kh¸i niÖm:
Bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc theo hiÕn ph¸p 1980 còng nh hiÕn ph¸p 1992
lµ mét trong bèn hÖ thèng c¬ quan Nhµ níc. Nh vËy, ®øng vÒ mÆt hÖ thèng,
c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ níc ta gåm:
- C¬ quan quyÒn lùc
- C¬ quan qu¶n lý
- C¬ quan kiÓm s¸t
- C¬ quan xÐt xö
Trong ®ã, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc lµ c¬ quan chÊp hµnh cña c¬
quan quyÒn lùc, ®îc tæ chøc thµnh mét hÖ thèng chÆt chÏ tõ Trung ¬ng ®Õn
®Þa ph¬ng vµ c¬ së ®Î trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ®êi
sèng x· héi. Nh vËy, trong mèi quan hÖ vµ mèi ph©n ®Þnh víi ho¹t ®éng cña
c¬ quan quyÒn lùc, c¬ quan kiÓm s¸t, c¬ quan xÐt xö th× kh¸i niÖm qu¶n lý
Nhµ níc (ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng hµnh ph¸p). V× vËy,
chóng lµ chñ thÓ c¬ b¶n cña luËt hµnh chÝnh.
2. §Æc ®iÓm ®Þa vÞ ph¸p lý cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc.
C¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc lµ c¸c c¬ quan chñ thÓ chñ yÕu cña
quan hÖ ph¸p luËt hµnh chÝnh. Lµ mét bé phËn hîp thµnh cña bé m¸y Nhµ níc, c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¬ Nhµ níc ®ã lµ:
a. Lµ mét tæ chøc (tËp hîp nh÷ng con ngêi)
b. Cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi vÒ tæ chøc - c¬ cÊu:
Cã c¬ cÊu bé m¸y vµ quan hÖ c«ng t¸c bªn trong cña c¬ quan ®îc quy
®Þnh tríc hÕt b»ng nhiÖm vô, ...
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt níc, theo HiÕn ph¸p 1992 thÓ chÕ hµnh
chÝnh cña c¸c quan Nhµ níc ®· ®îc thay ®æi kh¸ nhiÒu phï hîp víi viÖc
qu¶n lý x· héi, ®¸p øng ®îc c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc XHCN. C¬ cÊu qu¶n
hµnh chÝnh ®· ®îc ®iÒu chØnh, gi¶m bít sù cång kÒnh gi¶m thiÓu quan
liªu ®Ó tiÕn tíi sù mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh vµ ph¸t triÓn. ViÖc x©y dùng
cÊu cña c¸c quan hµnh chÝnh míi kh«ng lµm thay ®æi hoÆc suy gi¶m
quyÒn lùc vµ nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc. MÆt kh¸c ®Þa vÞ ph¸p
cña c¬ quan ®îc ®Ò cao vµ t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng
phËn, hiÓu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhµ níc vµ vai trß tÝch cùc cña c¸c
quan qu¶n lý Nhµ níc. ChÝnh v× vËy, quyÒn nghÜa ®©y chÝnh ®Þa
ph¸p cña c¬ quan qu¶n Nhµ níc. t kh¸c, ®Þa ph¸p lý cña c¸c c¬
quan ®îc ®Ò cao t¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t ®èi víi tõng phËn, tõng
lÜnh vùc x· héi ph¸t triÓn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®êng lèi chØ ®¹o hîp lý cña Nhµ
níc vai trß tÝch cùc cña c¸c quan trong Bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ níc
®i¹ vÞ ®ã ®îc thÓ hiÖn trong viÖc ban hµnh v¨n b¶n vi ph¹m ph¸p luËt.
Mong thµy c«, b¹n ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó tiÓu luËn ®îc ®Çy ®ñ hoµn
thiÖn h¬n.
TL Triết: Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TL Triết: Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước 9 10 831