Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi

®Çu

Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn
kinh

tÕ thÞ trêng. Sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ

khèc

liÖt. Më cöa giao lu héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ

giíi

trë thµnh xu thÕ ph¸t triÓn kh¸ch quan cña t×nh

h×nh

quèc tÕ vµ lµ yªu cÇu néi t¹i cña mçi quèc gia.
§èi víi ViÖt Nam, dÞch vô th«ng tin th¬ng m¹i lµ mét lo¹i

dÞch vô míi mÎ. Nã cha ®ãng gãp vµo t¨ng trëng GDP nhiÒu. Nhng nã l¹i lµ lo¹i
dÞch vô t¹o nªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i cña ViÖt Nam. Vµ nã lµ lo¹i
dÞch vô hç trî rÊt tÝch cùc cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¸t triÓn.
Mét quèc gia muèn ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i th× kh«ng chØ dùa vµo c¸c yÕu tè ®Çu vµo thuÇn tuý mµ ph¶i biÕt ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ c¸c dÞch vô míi trªn
thÕ giíi. DÞch vô th«ng tin th¬ng m¹i lµ dÞch vô tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn vµ nã lµ
cÇu nèi ®Ó ®a khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈmViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ, gãp
phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng mua b¸n,®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña dÞch vô th«ng tin hç trî c¸c ho¹t ®éng
th¬ng m¹i trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i. Do trong thêi gian thùc tËp
thùc tÕ vµ nghiªn cøu t¹i trung t©m th«ng tin th¬ng m¹i –Bé Th¬ng m¹i. Em
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn dÞch vô th«ng tin hç
trî c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i níc ta giai ®o¹n hiÖn nay” lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp.

- Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
§Ò tµi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n víi môc ®Ých nh»m ph¸t triÓn dÞch vô
th«ng tin hç trî c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i ë níc ta giai ®o¹n hiÖn nay.
- Ph¹m vi nghiªn cøu.
Theo em viÖc ph¸t triÓn dÞch vô th«ng tin hç trî c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i
ë níc ta giai ®o¹n hiÖn nay lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p cã liªn quan ®Õn nhiÒu
lÜnh vùc, nhiÒu chñ ®Ò, nhiÒu ®èi tîng t¸c ®éng nhiÒu cÊp ®é vµ nhiÒu lÜnh
vùc khoa häc kh¸c nhau. Nhng do giíi h¹n vÒ ®IÒu kiÖn thêi gian, kh¶ n¨ng
vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi chñ yÕu lÊy trung t©m th«ng tin th¬ng m¹i
– Bé Th¬ng m¹i lµm ®¬n vÞ nghiªn cøu dùa trªn nh÷ng lý luËn cña m«n häc
kinh tÕ th¬ng m¹i vµ m«n chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i.
- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ó nghiªn cøu ®Ò tµI em sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng l« gÝc lµm ph¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó nghiªn cøu.
NgoµI ra, em cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh ph¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch
t¸c nghiÖp, ph¬ng ph¸p s...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, víi ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn
kinh thÞ trêng. c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t
khèc liÖt. cöa giao lu héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ
giíi trë thµnh xu thÕ ph¸t triÓn kh¸ch quan cña t×nh
h×nh quèc tÕ vµ lµ yªu cÇu néi t¹i cña mçi quèc gia.
§èi víi ViÖt Nam, dÞch th«ng tin th¬ng m¹i mét lo¹i
dÞch vô míi mÎ. Nã cha ®ãng gãp vµo t¨ng trëng GDP nhiÒu. Nhng nã l¹i lµ lo¹i
dÞch t¹o nªn ph¸t triÓn kinh th¬ng m¹i cña ViÖt Nam. lo¹i
dÞch vô hç trî rÊt tÝch cùc cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¸t triÓn.
Mét quèc gia muèn ph¸t triÓn vµ ®¹t hiÖu qu cao trong lÜnh vùc th¬ng
m¹i th× kh«ng chØ a vµo c¸c yÕu ®Çu vµo thuÇn tuý ph¶i biÕt ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu khoa häc thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn c¸c dÞch míi trªn
thÕ giíi. DÞch vô th«ng tin th¬ng m¹i lµ dÞch vô tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn vµ nã lµ
cÇu nèi ®Ó ®a khoa häc thuËt tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,
n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh a s¶n phÈmViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ, p
phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng mua b¸n,®Èy m¹nh chuyÓn dÞch cÊu kinh theo h-
íng CNH-H§H c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña dÞch th«ng tin trî c¸c ho¹t ®éng
th¬ng m¹i trong ph¸t triÓn kinh vµ th¬ng m¹i. Do trong thêi gian thùc tËp
thùc nghiªn cøu t¹i trung t©m th«ng tin th¬ng i –Bé Th¬ng m¹i. Em
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n ph¸t triÓn dÞch vô th«ng tin
trî c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i níc ta giai ®o¹n hiÖn nay lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp.
TL Triết: DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
TL Triết: DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta 9 10 756