Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: GDP

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Kim Thoa - Thèng kª 41A

LÔØI NOÙI ÑAÀU.
Hieän nay treân theá giôùi, moät vaán ñeà coù tính caïnh tranh giöõa caùc quoác gia
laø söï ganh ñua veà phaùt trieån kinh teá. Vaø ñieàu ñoù ñöôïc ño baèng söï taêng tröôûng
cuûa chæ tieâu GDP. Vì theá quoác gia naøo cuõng muoán tìm moïi caùch ñeåû taêng chæ
tieâu GDP cuûa nöôùc mình.
Ñöùng tröôùc thaùch thöùc to lôùn nhö vaäy, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ chuû
tröông töø nay ñeán naêm 2020 ñöa nöôùc ta thaønh moät nöôùc coâng nghieäp phaùt
trieån, töøng böôùc hoaø nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Ñeå laøm ñöôïc
ñieàu naøy, ngay töø baây giôø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñeà ra nhieäm vuï cho taát caû
caùc ngaønh, caùc caáp thöïc hieän. Trong ñoù ngaønh Thoáng keâ coù nhieäm vuï quan
troïng laø phaûi tính toaùn caùc chæ tieâu kinh teá toång hôïp, maø quan troïng khoâng chæ
laø GDP theo naêm maø coøn caû GDP quyù ñeå Chính phuû bieát ñöôïc thöïc traïng neàn
kinh teá nöôùc nhaø, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khoâng chæ qua caùc naêm maø coøn
qua caùc quyù trong naêm, cung caáp thoâng tin kòp thôøi ñeå caùc nhaø hoaïch ñònh
chính saùch nhanh choùng ñeà ra caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá chieán löôïc
ngaén haïn, cuõng nhö daøi haïn cho quoác gia, cho vuøng, laõnh thoå, xaùc ñònh ngaønh
ngheà môùi, goïi voán ñaàu tö trong nöôùc vaø töø nöôùc ngoaøi… ñeå phaùt trieån neàn kinh
teá nöôùc nhaø.
Khu vöïc 1 laø moät trong ba khu vöïc kinh teá troïng yeáu cuûa ñaát nöôùc ta,
chieám vò trí quan troïng haøng ñaàu trong vieäc cung caáp löông thöïc – thöïc phaåm
cho ñôøi soáng caùc taàng lôùp daân cö; cung caáp nguyeân lieäu cho caùc ngaønh khaùc
hoaït ñoäng nhö: coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu…, vaø giaûi quyeát vaán ñeà vieäc
laøm cho xaõ hoäi. Vì vaäy, moät söï thay ñoåi cuûa khu vöïc 1 seõ aûnh höôûng ñeán söï
phaùt trieån kinh teá vaø oån ñònh xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.
Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa khu vöïc 1 ñeán söï phaùt trieån neàn kinh
teá cuûa ñaát nöôùc vaø söï ñoùng goùp trong GDP toaøn quoác qua caùc naêm vaø qua
töøng quyù trong naêm, caàn phaûi tính GDP cuûa khu vöïc 1 theo naêm noùi chung vaø
theo quyù noùi rieâng. Töø ñoù coù caùc chính saùch, bieän phaùp phuø hôïp vôùi söï phaùt
trieån cuûa khu vöïc 1 vaø neàn kinh teá qua caùc naêm vaø qua töøng quyù trong naêm ñeå
goùp phaàn phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc.
Töø yù nghóa to lôùn ñoù cuûa GDP quyù vaø vai troø cuûa khu vöïc 1 trong neàn
kinh teá quoác daân maø em ñaõ choïn ñeà taøi nghieân cöùu ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Kim Thoa - Thèng kª 41A
LÔØI NOÙI ÑAÀU.
Hieän nay treân theá giôùi, moät vaán ñeà coù tính caïnh tranh giöõa caùc quoác gia
laø söï ganh ñua veà phaùt trieån kinh teá. Vaø ñieàu ñoù ñöôïc ño baèng söï taêng tröôûng
cuûa chæ tieâu GDP. theá quoác gia naøo cuõng muoán tìm moïi caùch ñeåû taêng chæ
tieâu GDP cuûa nöôùc mình.
Ñöùng tröôùc thaùch thöùc to lôùn n vaäy, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta ñaõ chuû
tröông töø nay ñeán naêm 2020 ñöa nöôùc ta thaønh moät nöôùc coâng nghieäp phaùt
trieån, töøng böôùc hoaø nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi. Ñeå laøm ñöôïc
ñieàu naøy, ngay töø baây giôø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ ñ ra nhieäm vuï cho taát caû
caùc ngaønh, caùc caáp thöïc hieän. Trong ñoù ngaønh Thoáng keâ coù nhieäm vuï quan
troïng laø phaûi tính toaùn caùc chæ tieâu kinh teá toång hôïp, maø quan troïng khoâng chæ
laø GDP theo naêm maø coøn caû GDP quyù ñeå Chính phuû bieát ñöôïc thöïc traïng neàn
kinh teá nöôùc nhaø, toác ñoä taêng tröôûng kinh teá khoâng c qua caùc naêm maø coøn
qua caùc quyù trong naêm, cung caáp thoâng tin kòp thôøi ñeå caùc nhaø hoaïch ñònh
chính saùch nhanh choùng ñeà ra caùc chính saùch phaùt trieån kinh teá chieán löôïc
ngaén haïn, cuõng nhö daøi haïn cho quoác gia, cho vuøng, laõnh thoå, xaùc ñònh ngaønh
ngheà môùi, goïi voán ñaàu tö trong nöôùc vaø töø nöôùc ngoaøi… ñeå phaùt trieån neàn kinh
teá nöôùc nhaø.
Khu vöïc 1 laø moät trong ba khu vöïc kinh t troïng yeáu cuûa ñaát nöôùc ta,
chieám trí quan troïng haøng ñaàu trong vieäc cung caáp löông thöïc thöïc phaåm
cho ñôøi soáng caùc taàng lôùp daân cö; cung caáp nguyeân lieäu cho caùc ngaønh khaùc
hoaït ñoäng nhö: coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu…, vaø giaûi quyeát vaán ñeà vieäc
laøm cho xaõ hoäi. vaäy, moät söï thay ñoåi cuûa khu vöïc 1 seõ aûnh höôûng ñeán söï
phaùt trieån kinh teá vaø oån ñònh xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.
Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa khu vöïc 1 ñeán söï phaùt trieån neàn kinh
teá cuûa ñaát nöôùc vaø söï ñoùng goùp trong GDP toaøn quoác qua caùc naêm vaø qua
töøng quyù trong naêm, caàn phaûi tính GDP cuûa khu vöïc 1 theo naêm noùi chung vaø
theo quyù noùi rieâng. Töø ñoù coù caùc chính saùch, bieän phaùp phuø hôïp vôùi söï phaùt
trieån cuûa khu vöïc 1 vaø neàn kinh teá qua caùc naêm vaø qua töøng quyù trong naêm ñeå
goùp phaàn phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc.
Töø yù nghóa to lôùn ñoù cuûa GDP quyù vaø vai troø cuûa khu vöïc 1 trong neàn
kinh teá quoác daân maø em ñaõ choïn ñeà taøi nghieân cöùu cho luaän vaên toát nghieäp
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
1
TL Triết: GDP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: GDP - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
TL Triết: GDP 9 10 77