Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Tõ khi kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn m×nh sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· cã
rÊt nhiÒu sù thay ®æi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña mçi doanh nghiÖp nãi
riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. Giê ®©y, doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh vËt lén ®Ó
tån t¹i, ph¸t triÓn trong mét m«i trêng c¹nh tranh ®Çy gay go kh«ng kÐm phÇn
quyÕt liÖt. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng, kh«ng cßn c¸ch nµo
kh¸c lµ doanh nghiÖp ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh, hoµn thiÖn c¸ch thøc vµ ph¬ng
ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. Muèn ®¹t ®îc nh vËy,
doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng lËp vµ thay ®æi c¸c chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh
doanh sao cho phï hîp víi tõng thêi kú kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn
cã mét chiÕn lîc mµ bÊt biÕn, xuyªn suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp, ®ã chÝnh lµ chiÕn lîc vÒ gi¸. §Þnh gi¸ b¸n sao cho hîp lý, tèi u
lµ mét ®iÒu v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng
ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Gi¸ vµ ph¬ng ph¸p
tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng” lµm
®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ gi¸ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc
R¹ng §«ng
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p hoµn thiÖn gi¸ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸
b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng

T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS – TS §Æng §×nh
§µo vµ c¸c c« chó, anh chÞ em trong c«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng ®Æc
biÖt phßng thÞ trêng ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

1

Ch¬ng i
LÝ luËn chung vÒ gi¸ vµ ph¬ng ph¸p
tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
I. LÝ luËn chung vÒ gi¸
1. TÇm quan träng cña gi¸ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi mçi
mét doanh nghiÖp nãi riªng
HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong giai ®o¹n h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m cña c¬ chÕ thÞ trêng lµ gi¸
c¶. Gi¸ c¶ chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau nh gi¸ trÞ, quan hÖ
cung- cÇu, søc mua cña tiÒn…Nhng gi¸ c¶ còng t¸c ®éng tíi s¶n lîng, cungcÇu còng nh tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ.
Trong mçi mét doanh nghiÖp, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ b¸n ra lµ yÕu tè
quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn cña doanh nghiÖp ®ã. NÕu gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp
®a ra mµ ®îc thÞ trêng chÊp nhËn ®iÒu ®ã cã nghÜ© lµ thÞ trêng chÊp nhËn hµng...
Lêi më ®Çu
khi kinh ViÖt Nam chuyÓn m×nh sang nÒn kinh thÞ trêng ®·
rÊt nhiÒu thay ®æi trong c¸ch nghÜ, c¸ch lµm cña mçi doanh nghiÖp nãi
riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. Giê ®©y, doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh vËt lén ®Ó
tån t¹i, ph¸t triÓn trong mét m«i trêng c¹nh tranh ®Çy gay go kh«ng kÐm phÇn
quyÕt liÖt. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng, kh«ng cßn c¸ch nµo
kh¸c doanh nghiÖp ph¶i hoµn thiÖn m×nh, hoµn thiÖn c¸ch thøc ph¬ng
ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt. Muèn ®¹t ®îc nh vËy,
doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng lËp thay ®æi c¸c chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh
doanh sao cho phï hîp víi tõng thêi kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn
mét chiÕn lîc bÊt biÕn, xuyªn suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp, ®ã chÝnh chiÕn lîc gi¸. §Þnh gi¸ b¸n sao cho hîp lý, tèi u
mét ®iÒu cïng quan träng, quyÕt ®Þnh tån t¹i ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng
ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng, t«i ®· chän ®Ò tµi: Gi¸ ph¬ng ph¸p
tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng lµm
®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 ch¬ng
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ gi¸ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b¸n s¶n phÈm
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng gi¸ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc
R¹ng §«ng
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng biÖn ph¸p hoµn thiÖn gi¸ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸
b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng
T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS – TS §Æng §×nh
§µo c¸c chó, anh chÞ em trong c«ng ty Bãng ®Ìn phÝch níc ng §«ng ®Æc
biÖt phßng thÞ trêng ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
1
TL Triết: Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
TL Triết: Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông 9 10 847