Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A.Më ®Çu
Trong thêi ®¹i x· héi nµo, nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh
s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ng nghiÖp hay nh÷ng ngêi c«ng nh©n ®Òu cã
vai trß s¸ng t¹o ch©n chÝnh ra lÞch sö vµ lµ nh÷ng ngêi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh
s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, gÝa trÞ thÆng d vµ chÝnh trÞ x· héi. Chñ nghÜa x· héi
khoa häc lµ mét trong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®·
nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vÒ c¸c quy luËt chÝnh trÞ x· héi cña qu¸ tr×nh
ph¸t sinh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n
chñ nghÜa. Trong ®ã, chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· tËp chung nghiªn có nh÷ng
nguyªn t¾c c¨n b¶n, nh÷ng ®iÒu kiÖn, con ®êng, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p ®Êu
tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn chuyÓn biÕn tõ chñ nghÜa t b¶n sang
chñ nghÜa x· héi.
Tõ vai trß to lín cña giai cÊp c«ng nh©n, viÖc kh¼ng ®Þnh sø mÖnh
lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n cã ý nghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc
tiÔn.
Tríc sù khñng ho¶ng vµ sôp ®æ cña chñ nghÜa x· héi ë §«ng ¢u vµ Liªn
x«, nhiÒu ngêi ®· béc lé sù dao ®éng vµ hoµi nghi vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai
cÊp c«ng nh©n. Bän c¬ héi xÐt l¹i vµ c¸c thÕ lùc chèng céng cã c¬ héi míi ®Ó
phñ nhËn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng
céng s¶n vµ chñ nghÜa x· héi.
Trong giai ®o¹n míi hiÖn nay, c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi, chñ nghÜa x· héi ®ang ë trong thêi kú tho¸i
trµo, thêi ®¹i ngµy nay vÉn ®ang lµ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñ
nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi cßn ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng, tiªu
cùc... th× vÊn ®Ò lµm s¸ng tá sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®îc ®Æt ra
trë nªn bøc thiÕt h¬n bao giê hÕt, c¶ trªn hai ph¬ng diÖn: lý luËn vµ thùc tiÔn.
Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét ph¹m trï c¬ b¶n nhÊt cña
chñ nghÜa x· héi khoa häc, do ®ã nã ®· ®îc C.M¸c - Ph.¡ngghen vµ Lªnin
1

nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn hÕt søc hoµn thiÖn trong trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
lÞch sö thÕ giíi. XÐt trªn ph¬ng diÖn lÞch sö, nh÷ng nhËn ®Þnh vµ lý luËn cña
c¸c «ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n cã t¸c dông to lín vµ ®óng ®¾n.Cßn ®èi víi níc
ta, vÊn ®Ò trªn ®îc §¶ng ta rÊt chó träng. V× thÕ, sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp
c«ng nh©n kh«ng chØ thÓ hiÖn râ trong c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc,
mµ ®©y cßn lµ mét trong nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña nhiÒu nhµ lý
luËn, nhµ nghiªn cøu lÞch sö, vµ cña nhiÒu thÕ hÖ c«ng nh©n, sinh viªn.
Sù t¸c ®éng cña sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n kh«ng chØ
¶nh hëng tíi sù chuyÓn ...
A.Më ®Çu
Trong thêi ®¹i x· héi nµo, nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh
s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,ch c«ng nghiÖp hay nh÷ng ngêi c«ng nh©n ®Òu
vai trß s¸ng t¹o ch©n chÝnh ra lÞch sö nh÷ng ngêi gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh
s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, gÝa trÞ thÆng d vµ chÝnh trÞ x· héi. Chñ nghÜa x· héi
khoa häc mét trong ba phËn cÊu thµnh cña c nghÜa M¸c - Lªnin ®·
nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn c¸c quy luËt chÝnh trÞ héi cña qu¸ tr×nh
ph¸t sinh, h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh héi céng s¶n
chñ nghÜa. Trong ®ã, chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· tËp chung nghiªn có nh÷ng
nguyªn t¾c c¨n b¶n, nh÷ng ®iÒu kiÖn, con ®êng, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p ®Êu
tranh cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn chuyÓn biÕn tõ chñ nghÜa t b¶n sang
chñ nghÜa x· héi.
vai trß to lín cña giai cÊp c«ng nh©n, viÖc kh¼ng ®Þnh mÖnh
lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ý nghÜa quan träng luËn lÉn thùc
tiÔn.
Tríc khñng ho¶ng sôp ®æ cña chñ nghÜa héi ë §«ng ¢u Liªn
x«, nhiÒu ngêi ®· béc lé sù dao ®éng hoµi nghi mÖnh lÞch sö cña giai
cÊp c«ng nh©n. Bän héi xÐt l¹i c¸c thÕ lùc chèng céng héi míi ®Ó
phñ nhËn mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n, vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng
céng s¶n vµ chñ nghÜa x· héi.
Trong giai ®o¹n míi hiÖn nay, c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi, chñ nghÜa héi ®ang ë trong thêi tho¸i
trµo, thêi ®¹i ngµy nay vÉn ®ang thêi ®¹i qu¸ ®é chñ nghÜa t b¶n lªn chñ
nghÜa héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi cßn ®ang nhiÒu biÕn ®éng, tiªu
cùc... th× vÊn ®Ò lµm s¸ng tá sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®îc ®Æt ra
trë nªn bøc thiÕt h¬n bao giê hÕt, c¶ trªn hai ph¬ng diÖn: lý luËn vµ thùc tiÔn.
mÖnh lÞch cña giai cÊp c«ng nh©n mét ph¹m trï b¶n nhÊt cña
chñ nghÜa héi khoa häc, do ®ã ®· ®îc C.M¸c - Ph.¡ngghen Lªnin
1
TL Triết: Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
TL Triết: Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH 9 10 876