Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN 

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ë níc ta hiÖn nay
Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa
Môc lôc
Tr
ang

Lêi më ®Çu:............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT trong kinh doanh....................
I. Vai trß cña thuÕ GTGT trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i...............................................................................................................................
II. Néi dung c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT..................................................................
III. §¸nh gi¸ chung vÒ thuÕ GTGT.................................................................
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng gian lËn thuÕ GTGT ë ViÖt Nam....................................
I. Kh¸i qu¸t viÖc x©y dùng vµ triÓn khai luËt thuÕ GTGT ë níc ta................
II. VÊn ®Ò gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ë níc ta
trong thêi gian qua......................................................................................................
III. Nguyªn nh©n cña gian lËn thuÕ GTGT.....................................................
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p chèng gian lËn thuÕ GTGT ë níc ta...................
I. Quan ®iÓm vµ môc tiªu chèng gian lËn thuÕ GTGT ë níc ta.....................
II. Mét sè biÖn ph¸p.........................................................................................
III. Mét sè kiÕn n...
Gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ë níc ta hiÖn nay
Thùc tr¹ng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa
Môc lôc
Tr
ang
Lêi më ®Çu:............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ch¬ng I. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT trong kinh doanh....................
I. Vai trß cña thuÕ GTGT trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng
m¹i...............................................................................................................................
II. Néi dung c¬ b¶n vÒ thuÕ GTGT..................................................................
III. §¸nh gi¸ chung vÒ thuÕ GTGT.................................................................
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng gian lËn thuÕ GTGT ë ViÖt Nam....................................
I. Kh¸i qu¸t viÖc x©y dùng vµ triÓn khai luËt thuÕ GTGT ë níc ta................
II. VÊn ®Ò gian lËn thuÕ GTGT trong c¸c doanh nghiÖp th¬ngi ë níc ta
trong thêi gian qua......................................................................................................
III. Nguyªn nh©n cña gian lËn thuÕ GTGT.....................................................
Ch¬ng III. Mét sè biÖn ph¸p chèng gian lËn thuÕ GTGT ë níc ta...................
I. Quan ®iÓm vµ môc tiªu chèng gian lËn thuÕ GTGT ë níc ta.....................
II. Mét sè biÖn ph¸p.........................................................................................
III. Mét sè kiÕn nghÞ........................................................................................
KÕt luËn:.................................................................................................................
Lª Hång H¹nh - Th¬ng m¹i 43A - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n
1
TL Triết: Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN  - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
TL Triết: Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN  9 10 386