Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hải quan HN và chống gian lận TM

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i lu«n lµ mèi quan t©m cña nhiÒu quèc
gia trªn thÕ giíi . TÖ n¹n bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i ë níc ta trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng trë ng¹i
lín cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc . ChÝnh v× vËy, §¶ng vµ Nhµ
níc ta hÕt søc coi träng lÜnh vùc ®Êu tranh phßng, chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i vµ ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó ng¨n chÆn, phßng ngõa tÖ
n¹n nµy.
Thñ ®« Hµ Néi lµ mét trung t©m lín vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa cña c¶
níc. Hµng n¨m, víi khèi lîng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ lu lîng ph¬ng tiÖn
vËn t¶i lín, cã kim ng¹ch ®Çu t níc ngoµi ®øng thø hai trong c¶ níc. Tuy
kh«ng cã cöa khÈu trùc tiÕp víi biÓn, biªn giíi, nhng Hµ Néi cã hÖ thèng giao
th«ng táa ®i kh¾p c¸c miÒn trong c¶ níc vµ s©n bay quèc tÕ Néi Bµi lµ cöa
khÈu lín ®ãn nhËn lu lîng hµng hãa rÊt lín ®Õn Hµ Néi qua ®êng hµng kh«ng.
Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn Hµ Néi diÔn ra rÊt s«i ®éng, ®a d¹ng vµ
phøc t¹p víi ®ñ lo¹i h×nh cña trªn hµng ngh×n doanh nghiÖp, c«ng ty trong vµ
ngoµi níc. Nhng cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lu th«ng
hµng hãa còng ph¸t sinh kh«ng Ýt nh÷ng ho¹t ®éng bu«n lËu, gian lËn th¬ng
m¹i vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan.
Tríc nh÷ng tiªu cùc ®ã, Côc H¶i quan TP Hµ Néi nãi chung vµ §éi
KiÓm so¸t H¶i quan Hµ Néi nãi riªng ®· tõng bíc kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng s¬
hë thiÕu sãt trong c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý t¨ng cêng c«ng t¸c thuÕ, thanh
kiÓm tra ®Æc biÖt ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu. Phèi hîp víi
c¸c lùc lîng trong ngoµi Ngµnh ®Ó tæ chøc ®iÒu tra, x¸c minh nh÷ng vô viÖc
träng ®iÓm, ph¸t hiÖn ph¬ng thøc, thñ ®o¹n míi cña gian th¬ng, ®Ó ng¨n chÆn
vµ xö lý kÞp thêi, gãp phÇn b¶o vÖ an ninh quèc gia, an toµn x· héi.
§îc sù ph©n c«ng cña nhµ trêng, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ
c¸n bé c«ng t¸c t¹i §éi KiÓm so¸t H¶i quan- Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi,
víi kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng, em xin viÕt chuyªn ®Ò: H¶i quan Hµ Néi víi
c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th¬ng m¹i. Do thêi gian thùc tËp ng¾n,
hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt
mong ®îc sù ®ãng gãp còng nh söa ch÷a cña quý thÇy c«.

1

PhÇn thø nhÊt
Kh¸i qu¸t chung vÒ Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi

H¶i quan ViÖt Nam cã nhiÖm vô thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t hµng ho¸,
ph¬ng tiÖn vËn t¶i; phßng, chèng bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua
biªn giíi; tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, ...
Lêi nãi ®Çu
Chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i lu«n lµ mèi quan t©m cña nhiÒu quèc
gia trªn thÕ giíi . n¹n bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i ë níc ta trong nh÷ng
n¨m gÇn ®©y nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p ®ang mét trong nh÷ng trë ng¹i
lín cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc . ChÝnh vËy, §¶ng vµ Nhµ
níc ta hÕt søc coi träng lÜnh vùc ®Êu tranh phßng, chèng bu«n lËu, giann th-
¬ng m¹i ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó ng¨n chÆn, phßng ngõa
n¹n nµy.
Thñ ®« Néi mét trung t©m lín chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa cña
níc. Hµng n¨m, víi khèi lîng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu lu lîng ph¬ng tiÖn
vËn t¶i lín, kim ng¹ch ®Çu t níc ngoµi ®øng thø hai trong níc. Tuy
kh«ng cöa khÈu trùc tiÕp víi biÓn, biªn giíi, nhng Néi thèng giao
th«ng táa ®i kh¾p c¸c miÒn trong níc s©n bay quèc tÕ Néi Bµi cöa
khÈu lín ®ãn nhËn lu lîng hµng hãa rÊt lín ®Õn Hµ Néi qua ®êng hµng kh«ng.
Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn Hµ Néi diÔn ra rÊt s«i ®éng, ®a d¹ng vµ
phøc t¹p víi ®ñ lo¹i h×nh cña trªn hµng ngh×n doanh nghiÖp, c«ng ty trong
ngoµi níc. Nhng cïng víi ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, lu th«ng
hµng hãa còng ph¸t sinh kh«ng Ýt nh÷ng ho¹t ®éng bu«n lËu, gian lËn th¬ng
m¹i vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan.
Tríc nh÷ng tiªu cùc ®ã, Côc H¶i quan TP Néi nãi chung §éi
KiÓm so¸t H¶i quan Hµ Néi nãi riªng ®· tõng bíc kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng s¬
thiÕu sãt trong c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý t¨ng cêng c«ng t¸c thuÕ, thanh
kiÓm tra ®Æc biÖt ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu. Phèi hîp víi
c¸c lùc lîng trong ngoµi Ngµnh ®Ó chøc ®iÒu tra, x¸c minh nh÷ng viÖc
träng ®iÓm, ph¸t hiÖn ph¬ng thøc, thñ ®o¹n míi cña gian th¬ng, ®Ó ng¨n chÆn
vµ xö lý kÞp thêi, gãp phÇn b¶o vÖ an ninh quèc gia, an toµn x· héi.
§îc sù ph©n c«ng cña nhµ trêng, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ
c¸n c«ng t¸c t¹i §éi KiÓm so¸t H¶i quan- Côc H¶i quan thµnh phè Néi,
víi kiÕn thøc ®· häc t¹i trêng, em xin viÕt chuyªn ®Ò: H¶i quan Néi víi
c«ng t¸c chèng bu«n lËu gian lËn th¬ng m¹i. Do thêi gian thùc tËp ng¾n,
hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt
mong ®îc sù ®ãng gãp còng nh söa ch÷a cña quý thÇy c«.
1
TL Triết: Hải quan HN và chống gian lận TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hải quan HN và chống gian lận TM - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
TL Triết: Hải quan HN và chống gian lận TM 9 10 0