Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải 

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa thèng kª

 
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

§Ò tµi :

" Sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª trong viÖc ®¸nh
gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty kinh
doanh vËn t¶i l¬ng thùc"

Gi¸o viªn híng dÉn
Sinh viªn thùc hiÖn
Líp
Niªn kho¸

:
:
:
:

Ph¹m Ngäc KiÓm
Hoµng VÜnh Nam
Thèng kª 39A
1997 - 2001

Hµ Néi 2001

Lêi nãi ®Çu
Tõ khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
thÞ trêng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc , nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nhiÒu khëi
s¾c ®¸ng mõng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn tham
gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù do c¹nh tranh trong khu«n khæ ph¸p
luËt cho phÐp. §Ó ®¶m b¶o c¹nh tranh th¾ng lîi, gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng
vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi phï hîp víi sù ph¸t triÓn
chung cña x· héi vµ ph¶i tù v¬n lªn, tù kh¼ng ®Þnh m×nh. ChØ cã nh÷ng doanh
nghiÖp tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch hiÖu qu¶ th× míi
cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. V× thÕ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò v«
cïng quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Kh«ng doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng l¹i
kh«ng tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh.
V× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh vËn t¶i l¬ng thùc, em
®· chän vÊn ®Ò " sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp" lµm ®Ò tµi thùc tËp.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng kh«ng kÓ lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn.
Ch¬ng I : nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp.
Ch¬ng II : x¸c ®Þnh hÖ thèng chØ tiªu vµ mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª
®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp.
2

Ch¬ng III : vËn dông hÖ thèng chØ tiªu vµ mét sè ph¬ng ph¸p th«ngs kª
®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty kinh
doanh vËn t¶i l¬ng thùc.

Ch¬ng I : nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ s¶n
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
I.Kh¸i niÖm, c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ
gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ®· vµ ®ang ®îc nhiÒu
doanh nghiÖp quan t©m ®Õn. Khi bµn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau.
-HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra
tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã : hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸
tr×nh kinh doanh....
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa thèng kª
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
§Ò tµi :
" Sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª trong viÖc ®¸nh
gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty kinh
doanh vËn t¶i l¬ng thùc"
Gi¸o viªn híng dÉn : Ph¹m Ngäc KiÓm
Sinh viªn thùc hiÖn : Hoµng VÜnh Nam
Líp : Thèng kª 39A
Niªn kho¸ : 1997 - 2001
TL Triết: Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải  - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
TL Triết: Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải  9 10 53