Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hình thái KTXH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 2 lần
më ®Çu
N¨m 1975, gi¶i phãng miÒn Nam, ®Êt níc viÖt Nam hoµn toµn ®éc lËp, hai miÒn
Nam B¾c thèng nhÊt, c¸ch m¹ng níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n míi, ®ã lµ c¶ níc x©y
dùng chñ nghÜa x· héi (CNXH). Sù lùa chän con ®êng ®i lªn CNXH ë níc ta lµ sù lùa
chän ®óng ®¾n hay sai lÖch? V× sao kh«ng ®i theo con ®êng TBCN mµ kiªn ®Þnh ®i
theo CNXH ? trong khi ®©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn kú diÖu,lµ thµnh tùu cña nh©n
lo¹i.Bªn c¹nh ®ã lÞch sö thÕ giíi ®· cho thÊy nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm vÒ sù sôp ®æ
CNXH ë Liªn X« ®· tån t¹i h¬n 70 n¨m,ë c¸c níc §«ng ¢u h¬n 40 n¨m kÓ tõ
1945.§ã lµ nh÷ng níc ®Òu ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vÒ khoa häc kü thuËt,vÒ kinh tÕ
x· héi.Trong khi,x· héi ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ nghÌo nµn,l¹c hËu ë
§«ng Nam ¸.Vèn lµ mét x· héi phong kiÕn trong h¬n 1000 n¨m,vµ chÞu ¸ch thèng trÞ
cña thùc d©n Ph¸p trong gÇn 100 n¨m, cho nªn x· héi VÖt Nam mang tÝnh chÊt thô«c
®Þa nöa phong kiÕn. Sau khi dµnh ®éc lËp, nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i kiÖt quÖ, bé m¸y
nhµ níc cång kÒnh,kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, hÖ thèng vËt chÊt kÜ thuËt cßn th« s¬ l¹c
hËu, ®êi sèng ngêi d©n nghÌo nµn...VËy v× sao ®¶ng ta l¹i kiªn quyÕt x©y dùng ®Êt níc
theo con ®êng CNXH mµ kh«ng ph¶i con ®êng nµo kh¸c?
Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy díi gãc ®é triÕt häc mµ cô thÓ lµ lý luËn c¸c h×nh th¸i
kinh tÕ x· héi nh»m kh¼ng ®Þnh sù lùa chän cña ®¶ng ta hoµn toµn ®óng ®¾n. Thùc tÕ
h¬n 15 n¨m ®æi míi , nh÷ng thµnh tùu vÒ kinh tÕ ,chÝnh trÞ , khoa häc x· héi ®· chøng
minh mét c¸ch hïng hån nhÊt vÒ sù lùa chän cña nh©n d©n ta , cña ®¶ng ta lµ ®óng ®¾n
vµ kh¼ng ®Þnh sù lùa chän con ®êng x©y dùng ®Êt níc theo CNXH lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan.

PhÇn néi dung
Ch¬ng I: Lý luËn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi
1-Kh¸i niÖm h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi
H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, dïng
®Ó chØ x· héi ë tõng nÊc thang lÞch sö nhÊt ®Þnh , víi mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt ®Æc trng cho x· héi ®ã, phï hîp víi mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ víi mét
kiÕn tróc thîng tÇng t¬ng øng ®îc x©y dùng trªn nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt Êy.
2- Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lµ qu¸ tr×nh lÞch sö tù
nhiªn
X· héi ®· ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau, øng víi mçi giai ®o¹n
cña sù ph¸t triÓn lµ mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh. C¸c h×nh th¸i kinh tÕ –
x· héi vËn ®éng vµ ph¸t triÓn do t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kh¸ch quan, ®ã lµ qu¸
tr×nh tù nhiªn cña sù ph¸t triÓn. C M¸c viÕt : “ T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh
th¸i kinh tÕ – x· héi lµ mét qu¸ tr×nh lÞch...
më ®Çu
N¨m 1975, gi¶i phãng miÒn Nam, ®Êt níc viÖt Nam hoµn toµn ®éc lËp, hai miÒn
Nam B¾c thèng nhÊt, c¸ch m¹ng níc ta chuyÓn sang giai ®o¹n míi, ®ã níc x©y
dùng chñ nghÜahéi (CNXH). lùa chän con ®êng ®i lªn CNXH ë níc talùa
chän ®óng ®¾n hay sai lÖch? sao kh«ng ®i theo con ®êng TBCN kiªn ®Þnh ®i
theo CNXH ? trong khi ®©y giai ®o¹n ph¸t triÓn diÖu,lµ thµnh tùu cña nh©n
lo¹i.Bªn c¹nh ®ã lÞch thÕ giíi ®· cho thÊy nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm sôp ®æ
CNXH ë Liªn ®· tån t¹i h¬n 70 n¨m,ë c¸c níc §«ng ¢u h¬n 40 n¨m
1945.§ã nh÷ng níc ®Òu ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín khoa häc thuËt,vÒ kinh
héi.Trong khi,x· héi ViÖt Nam mét níc nÒn kinh nghÌo nµn,l¹c hËu ë
§«ng Nam ¸.Vèn mét héi phong kiÕn trong h¬n 1000 n¨m,chÞu ¸ch thèng trÞ
cña thùc d©n Ph¸p trong gÇn 100 n¨m, cho nªn héi VÖt Nam mang tÝnh chÊt thô«c
®Þa nöa phong kiÕn. Sau khi dµnh ®éc lËp, nÒn kinh tÕ ë tr¹ng th¸i kiÖt quÖ, m¸y
nhµ níc cång kÒnh,kÐm n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, thèng vËt chÊt thuËt cßn th« l¹c
hËu, ®êi sèng ngêi d©n nghÌo nµn...VËy v× sao ®¶ng ta l¹i kiªn quyÕt x©y dùng ®Êt níc
theo con ®êng CNXH mµ kh«ng ph¶i con ®êng nµo kh¸c?
Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy díi gãc ®é triÕt häc thÓ luËn c¸c h×nh th¸i
kinh héi nh»m kh¼ng ®Þnh lùa chän cña ®¶ng ta hoµn toµn ®óng ®¾n. Thùc
h¬n 15 n¨m ®æi míi , nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ ,chÝnh trÞ , khoa häc x· héi ®· chøng
minh mét c¸ch hïng hån nhÊt vÒ sù lùa chän cña nh©n d©n ta , cña ®¶ng ta lµ ®óng ®¾n
kh¼ng ®Þnh lùa chän con ®êng x©y dùng ®Êt níc theo CNXH mét tÊt yÕu
kh¸ch quan.
TL Triết: Hình thái KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hình thái KTXH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
TL Triết: Hình thái KTXH 9 10 517