Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp
do kh«ng chuyÓn biÕn thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng nªn ®· kh«ng thÓ ®øng
v÷ng vµ tån t¹i trong c¬ chÕ míi. §iÒu nµy ®· chøng tá møc ®é c¹nh tranh
trªn thÞ trêng ®ang ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n, vµ mét trong nh÷ng nguyªn
nh©n chÝnh dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n cña c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng tiªu thô ®îc
hµng ho¸. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®· ph¶i ¸p dông
rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch trong ®ã ®Èy m¹nh b¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸
tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ nhiÖm vô sèng cßn cña mçi doanh
nghiÖp.
Còng nh c¸c thÞ trêng kh¸c, thÞ trêng dîc phÈm ë níc ta hiÖn nay ®ang
ph¸t triÓn rÊt m¹nh nhng song song víi sù ph¸t triÓn còng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò
bøc xóc cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ngay mµ C«ng ty Dîc phÈm trung ¬ng I ®ang
tham gia ho¹t ®éng kinh doanh, c¹nh tranh diÔn ra hÕt søc gay g¾t ®ßi hái c¸c
mÆt hµng cña C«ng ty b¸n ta ph¶i lu«n lu«n thay ®æi c¶ vÒ mÉu m·, chÊt lîng
®Ó phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng. Do ®ã hiÖn nay C«ng ty Dîc phÈm Trung
¦¬ng I ®ang ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch hÕt søc khã kh¨n. V× vËy ®Ó duy tr× vµ
ph¸t triÓn trong t¬ng lai th× mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu cña C«ng ty
hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng t¸c bµn hµng ®ang lµ
vÊn ®Ò ®îc C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m chó ý.
§©y lµ mét vÊn ®Ò lín, ph¹m vi nghiªn cøu s©u réng vµ liªn quan ®Õn
nhiÒu vÊn ®Ò. Do ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dîc phÈm Trung
¦¬ng I b¶n th©n ®îc lµm trùc tiÕp víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp vµ nhËn thÊy r»ng hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt
nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty.
Néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy trong ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng.

Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¸n hµng ë C«ng ty Dîc
PhÈm Trung ¦¬ng I.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh b¸n hµng trong kinh
doanh th¬ng m¹i ë C«ng ty Dîc phÈm Trung ¦¬ng I.

Ch ¬ng I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng b¸n hµng cña
doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
I. Doanh nghiÖp vµ vai trß ho¹t ®éng b¸n hµng cña
doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng

1. Doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng
ThÞ trêng ®îc hiÓu lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã
ngêi mua vµ ngêi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c
®Þnh sè loùng vµ gi¸ c¶ hµng, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng
b»ng tiÒn trong mét thêi gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Bëi vËy khi nãi ®Õn
thÞ t...
Lêi nãi ®Çu
Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®· cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp
do kh«ng chuyÓn biÕn thÝch øng víi chÕ thÞ trêng nªn ®· kh«ng thÓ ®øng
v÷ng tån t¹i trong c¬ chÕ míi. §iÒu nµy ®· chøng møc ®é c¹nh tranh
trªn thÞ trêng ®ang ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n, mét trong nh÷ng nguyªn
nh©n chÝnh dÉn ®Õn ph¸ s¶n cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng tiªu thô ®îc
hµng ho¸. Do ®ã ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ®· ph¶i ¸p dông
rÊt nhiÒu chÝnh s¸ch trong ®ã ®Èy m¹nh b¸n hµng kh©u cuèi cïng cña qu¸
tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhiÖm sèng cßn cña mçi doanh
nghiÖp.
Còng nh c¸c thÞ trêng kh¸c, thÞ trêng dîc phÈm ë níc ta hiÖn nay ®ang
ph¸t triÓn rÊt m¹nh nhng song song víi sù ph¸t triÓn còng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò
bøc c cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ngay ng ty Dîc phÈm trung ¬ng I ®ang
tham gia ho¹t ®éng kinh doanh, c¹nh tranh diÔn ra hÕt søc gay g¾t ®ßi hái c¸c
mÆt hµng cña C«ng ty b¸n ta ph¶i lu«n lu«n thay ®æi c¶ vÒ mÉu m·, chÊt lîng
®Ó p hîp víi c t trêng. Do ®ã hn nay C«ng ty Dîc phÈm Trung
¦¬ng I ®ang ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch hÕt søc khã kh¨n. V× vËy ®Ó duy tr× vµ
ph¸t triÓn trong t¬ng lai th× mét trong nh÷ng nhiÖm hµng ®Çu cña C«ng ty
hiÖn nay lµ lµm thÕ nµo ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng c bµn ng ®ang lµ
vÊn ®Ò ®îc C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m cý.
§©y mét vÊn ®Ò lín, ph¹m vi nghiªn cøu s©u réng liªn quan ®Õn
nhiÒu vÊn ®Ò. Do ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dîc phÈm Trung
¦¬ng I b¶n th©n ®îc lµm trùc tiÕp víi c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp vµ nhËn thÊy r»ng hoµn thiÖn c«ng t¸c b¸n hµng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt
nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho C«ng ty.
Néi dung c¬ b¶n cña chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy trong ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn n ho¹t ®éng b¸n hµng cña doanh nghiÖp
trong c¬ chÕ thÞ trêng.
TL Triết: Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
TL Triết: Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1 9 10 985