Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Më ®Çu
Trong bèi c¶nh cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc nãi chung ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc hÕt søc
gay go. Thay v× mét thÞ trêng kh«ng cã sù c¹nh tranh, viÖc s¶n xuÊt kinh
doanh theo kÕ ho¹ch cña Nhµ níc vµ nÕu thÊt b¹i th× ®· cã Nhµ níc bï lç. Th×
nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong mét m«i trêng kinh doanh víi sù
c¹nh tranh quyÕt liÖt, cïng víi nã lµ nh÷ng tiÕn bé vÒ mÆt c«ng nghÖ, c¸c
chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ, thu hót ®Çu t níc ngoµi ®· lµm cho ho¹t ®éng trªn
thÞ trêng cµng trë nªn s«i ®éng. Tríc t×nh h×nh ®ã, mét vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra
lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Thùc tÕ cho thÊy trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, ®Ó ph¸t
triÓn mét chiÕn lîc kinh doanh thµnh c«ng lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc khã kh¨n
viÖc ®¹t ®îc lîi thÕ vÒ c¹nh tranh còng nh lîi nhuËn qua ho¹t ®éng kinh doanh
ngµy cµng trë nªn khã kh¨n. C¸c chiÕn lîc kinh doanh sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶
vµ dÉn ®Õn bÞ ®èi thñ c¹nh tranh vît qua nÕu nh kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i
tiÕn míi, h÷u hiÖu. Do vËy ®· ®Õn lóc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung chó
träng vµo c«ng t¸c qu¶n trÞ nãi chung vµ qu¶n trÞ b¸n hµng nãi riªng ®Ó tõ ®ã
cã mét c¸ch nh×n tæng thÓ vµ ®a ra nh÷ng chiÕn lîc phï hîp víi xu thÕ vËn
®éng cña thÞ trêng.
§èi víi c«ng ty C¬- ®iÖn - ®o lêng - tù ®éng ho¸ lµ c«ng ty chuyªn s¶n
xuÊt kinh doanh nh÷ng thiÕt bÞ ®iÖn tö , ®iÖn l¹nh vµ nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ
cao, chÝnh v× thÕ vai trß cña xuÊt nhËp khÈu cã t¸c dông rÊt to lín, nã ®¶m b¶o
yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lµ
mét c«ng ty cã tuæi ®êi cßn trÎ nhng ®· tËn dông ®îc nh÷ng c¬ héi thÞ trêng
mang l¹i nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ.
Tr¶i qua mét thêi gian ng¾n ®îc thùc tÕ t¹i c«ng ty ®· gióp em hiÓu
phÇn nµo vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, m« h×nh tæ chøc, thùc tr¹ng cña
c«ng ty…tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, vµ mang l¹i cho em nhiÒu bµi häc quý gi¸.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Trªn c¬ së ®Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ yªu cÇu cÊp
thiÕt cña ho¹t ®éng b¸n hµng t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“T¨ng cêng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty C¬ - §iÖn - §o lêng – Tù ®éng hãa DKNEC”
*Môc ®Ých cña ®Ò tµi:
- TËp hîp c¸c ph¬ng ph¸p luËn x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tæ chøc vµ qu¶n
trÞ b¸n hµng.
- Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ
b¸n hµng vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c triÖt ®Ó, n©ng cao
uy tÝn cña c«ng ty.
- §ång t...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Më ®Çu
Trong bèi c¶nh cña nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c doanh
nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc nãi chung ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc hÕt søc
gay go. Thay mét thÞ trêng kh«ng c¹nh tranh, viÖc s¶n xuÊt kinh
doanh theo ho¹ch cña Nhµ níc vµ nÕu thÊt b¹i t®· cã Nhµ níc bï lç. Th×
nay, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng trong t m«i trêng kinh doanh víi sù
c¹nh tranh quyÕt liÖt, cïng víi nh÷ng tiÕn mÆt c«ng nghÖ, c¸c
chÝnh s¸chcöa kinh tÕ, thu hót ®Çu t níc ngoµi ®· lµm cho ho¹t ®éng trªn
thÞ trêng cµng trë nªn s«i ®éng. Tríc t×nh h×nh ®ã, mét vÊn ®Ò bøc xóc ®Æt ra
lµ lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Thùc cho thÊy trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, ®Ó ph¸t
triÓn mét chiÕn lîc kinh doanh thµnh c«ng lµ mét ho¹t ®éng hÕt søc khã kh¨n
viÖc ®¹t ®îc lîi thÕ vÒ c¹nh tranh còng nh lîi nhuËn qua ho¹t ®éng kinh doanh
ngµy cµng t nªn khã kh¨n. C¸c chiÕn lîc kinh doanh sÏ kh«ng hiÖu qu¶
vµ dÉn ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh vît qua nÕu nh kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i
tiÕn míi, h÷u hiÖu. Do vËy ®· ®Õn lóc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tËp trung chó
träng vµo c«ng t¸c qun trÞ nãi chung vµ qun trÞ b¸n hµng nãi riªng ®Ó tõ ®ã
mét c¸ch nh×n tæng thÓ vµ ®a ra nh÷ng chiÕn lîc phï hîp víi xu t vËn
®éng cña thÞ trêng.
§èi víi c«ng ty C¬- ®iÖn - ®o lêng - tù ®éng ho¸ lµ c«ng ty chuyªn s¶n
xuÊt kinh doanh nh÷ng thiÕt ®iÖn tö , ®iÖn l¹nh nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ
cao, chÝnh v× thÕ vai trß cña xuÊt nhËp khÈu cã t¸c dông rÊt to lín, nã ®¶m b¶o
yÕu ®Çu vµo ®Çu ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.
mét c«ng ty cã tuæi ®êi cßn t nhng ®· tËn dông ®îc nh÷ng héi t trêng
mang l¹i nhng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ.
Tr¶i qua mét thêi gian ng¾n ®îc thùc t¹i c«ng ty ®· gióp em hiÓu
phÇn nµo vÒ t×nh nh s¶n xuÊt kinh doanh, nh chøc, thùc tr¹ng cña
c«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, vµ mang l¹i cho em nhiÒu bµi häc quý gi¸.
1
TL Triết: Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
TL Triết: Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC 9 10 433