Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan
träng,chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng, ®·
®Æt c¸c nghµnh ,c¸c doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, bªn c¹nh
®ã lµ c¸c biÕn ®éng khoa häc ,c«ng nghÖ,kinh tÕ ,chÝnh trÞ , mang ®Õn cho doanh
nghiÖp nh÷ng c¬ héi, nhng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp vµo m«i trêng kinh doanh
ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p vµ nhiÒu rñi ro th¸ch thøc. V× vËy kinh doanh
trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng ,nh¹y bÐn,
linh ho¹t tríc sù biÕn ®éng cña m«i trêng ®Ó khai th¸c ,tËn dông c¸c c¬ héi vµ h¹n
chÕ rñi ro trong kinh doanh. Mét doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ßi hái
ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c chÝnh s¸ch ,chiÕn lîc,kÕ ho¹ch ,®ång thêi ph¶i qu¶n
lÝ ®îc mäi ho¹t ®éng nh mua ,b¸n ,dù tr÷, lao ®éng ,vèn chi phÝ ,®iÒu chØnh ho¹t
®éng kinh doanh linh ho¹t thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ trêng ,trong mèi
quan hÖ kinh tÕ ®a d¹ng vµ phøc t¹p .Trung t©m kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô
mÝa ®êng I lµ mét ®¬n vÞ tiªu biÓu cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhá ë
ViÖt Nam ,hiÖn nay,®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n nh sù canh tranh ,sù
¶nh hëng cña c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh, trong khi ®ã vèn kinh doanh
thiÕu ph¶i vay l·i xuÊt cao, ®Ó lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh, ®iÒu ®ã ®Æt ra cho
kh«ng chØ trung t©m mµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i hiÖn nay ë ViÖt Nam lµm
nh thÕ nµo ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ,n©ng cao hiÖu qu¶ vµ më
réng thÞ trêng kinh doanh. NhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ,trong thêi
gian thùc tËp t¹i trung t©m em xin chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t
®éng kinh doanh cña trung t©m kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô mÝa ®êng I
" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu .

1

Phô lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: C¬ së lÝ luËn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh
I-Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
1-Doanh nghiÖp th¬ng m¹i vµ chøc n¨ng cña nã .
2- C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i .
3-C¸c yªu cÇu vµ môc ®Ých cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng .
II- Néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i :
1-Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng.
2- Huy ®éng vµ sö dông hîp lÝ c¸c nguån ®a vµo kinh doanh .
3- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô .
4- Qu¶n trÞ vèn, chi phÝ vµ nh©n sù trong kinh doanh .
III-C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng
m¹i :
1-C¸c yÕu tè kh¸ch quan .
2- C¸c yÕu tè chñ quan .
3-Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña ...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinhníc ta cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan
träng,chuyÓn c¬ c kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng, ®·
®Æt c¸c nghµnh ,c¸c doanh nghiÖp trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, bªn c¹nh
®ã c¸c biÕn ®éng khoa häc ,c«ng nghÖ,kinh ,chÝnh trÞ , mang ®Õn cho doanh
nghiÖp nh÷ng héi, nhng còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp vµo m«i trêng kinh doanh
ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p nhiÒu rñi ro th¸ch thøc. vËy kinh doanh
trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng ,nh¹y bÐn,
linh ho¹t tríc sù biÕn ®éng cña m«i trêng ®Ó khai th¸c ,tËn dông c¸c héi vµ h¹n
chÕ rñi ro trong kinh doanh. Mét doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®ßi hái
ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c chÝnh s¸ch ,chiÕn lîc,kÕ ho¹ch ,®ång thêi ph¶i qu¶n
®îc mäi ho¹t ®éng nh mua ,b¸n , tr÷, lao ®éng ,vèn chi phÝ ,®iÒu chØnh ho¹t
®éng kinh doanh linh ho¹t thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña thÞ trêng ,trong mèi
quan kinh ®a d¹ng phøc t¹p .Trung t©m kinh doanh th¬ng m¹i dÞch
mÝa ®êng I mét ®¬n tiªu biÓu cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhá ë
ViÖt Nam ,hiÖn nay,®ang ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n nh canh tranh ,sù
¶nh hëng cña c¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh, trong khi ®ã vèn kinh doanh
thiÕu ph¶i vay l·i xuÊt cao, ®Ó nhiÒu héi kinh doanh, ®iÒu ®ã ®Æt ra cho
kh«ng c trung t©m c doanh nghiÖp th¬ng i hiÖn nay ë ViÖt Nam lµm
nh thÕ nµo ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ,n©ng cao hiÖu qu¶ vµ
réng thÞ trêng kinh doanh. NhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy ,trong thêi
gian thùc tËp t¹i trung t©m em xin chän ®Ò tµi "Mét gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t
®éng kinh doanh cña trung t©m kinh doanh th¬ng m¹i dÞch mÝa ®êng I
" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu .
1
TL Triết: Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
TL Triết: Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1 9 10 284