Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Học thuyết về hình thái KTXH

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn triÕt häc

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã sù thay ®æi vµ ®¹t ®îc
nhiÒu thµnh tùu to lín .§Ó ®¹t nh÷ng thµnh tùu Êy chóng ta kh«ng thÓ quªn ®îc
bíc ngoÆt lÞch sö trong c¬ chÕ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ®Êt níc , mµ cét mèc cña
nã lµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ
Nhµ níc.
§èi víi níc ta, ®i lªn tõ mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng , muèn tho¸t khái nghÌo
nµn l¹c hËu vµ nhanh chãng ®¹t ®Õn tr×nh ®é cña níc ph¸t triÓn th× tÊt yªó cÇn
ph¶i ®æi míi . §©y lµ mét ®Ò kh«ng míi nhng nã ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cÊp
thiÕt cña níc ta hiÖn nay , ®ông ch¹m trùc tiÕp ®Õn c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn tróc th îng tÇng cña níc ta . Nã gióp chóng ta rÊt nhiÒu trong viÖc ®æi míi vµ x©y dùng
chñ nghÜa x· héi ë níc ta hiÖn nay.
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : "X©y dùng
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp cã c¬ vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i , c¬ cÊu kinh
tÕ hîp lý , quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé , phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt , ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cao , quèc phßng an ninh
v÷ng ch¾c , d©n giµu , níc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Môc tiªu ®ã lµ sù
cô thÓ ho¸ häc thuyÕt M¸c vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vµ hoµn c¶nh cô thÓ cña
x· héi ViÖt Nam . Nã còng lµ môc tiªu cña sù nghiÖp cong nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i
ho¸ ë níc ta .
ChÝnh v× vËy mµ em chän ®Ò tµi "Häc thuyÕt vÒ h×nh th¸i kinh tÕ - x· h«i
vµ vÊn ®Ò qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam " . §©y lµ mét ®Ò tµi hay, cã néi dung
phøc t¹p vµ réng . Do tr×nh ®é cã h¹n , nªn kh«ng tr¸nh khái khiÕm khuyÕt trong
viÖc nghiªn cøu . RÊt mong ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi
viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n .

1

TiÓu luËn triÕt häc

i. h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi m¸c - lªnin.
Chóng ta ®Òu biÕt , trong lÞch t tëng nh©n lo¹i tríc M¸c ®· cã kh«ng Ýt c¸ch
tiÕp cËn , khi nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi . XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn
thøc kh¸c nhau , víi nh÷ng ý tëng kh¸c nhau mµ cã sù ph©n chia lÞch sö tiÕn ho¸
cña x· héi theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau . Chóng ta còng ®· quªn víi kh¸i niÖm
thêi ®¹i ®å ®¸ , thêi ®¹i ®å ®ång , thêi ®¹i cèi xay giã , thêi ®¹i m¸y h¬i níc
….vµ gÇn ®©y lµ c¸c nÒn v¨n minh : v¨n minh n«ng nghiÖp , v¨n minh c«ng
nghiÖp , v¨n minh hËu c«ng nghiÖp .
Dùa trªn nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu lý luËn vµ tæng thÓ qu¸ tr×nh lÞch sö , c¸c
nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa M¸c ®· vËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt ®Ó nghiªn cøu
lÞch sö x· héi , ®a ra quan ®iÓm duy vËt vÒ lÞch sö vµ ®· h×nh thµnh nªn häc
thuyÕt "h×nh th...
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta thay ®æi ®¹t ®îc
nhiÒu thµnh tùu to lín .§Ó ®¹t nh÷ng thµnh tùu Êy chóng ta kh«ng thÓ quªn ®îc
bíc ngoÆt lÞch trong chÕ chuyÓn ®æi nÒn kinh ®Êt níc , cét mèc cña
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· lµm thay ®æi mÆt kinh
Nhµ níc.
§èi víi níc ta, ®i lªn mét nÒn kinh tiÓu n«ng , muèn tho¸t khái nghÌo
nµn l¹c hËu nhanh chãng ®¹t ®Õn tr×nh ®é cña níc ph¸t triÓn th× tÊt yªó cÇn
ph¶i ®æi míi . §©y lµ mét ®Ò kh«ng míi nhng ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cÊp
thiÕt cña níc ta hiÖn nay , ®ông ch¹m trùc tiÕp ®ÕntÇng kiÕn tróc th-
îng tÇng cña níc ta . gióp chóng ta rÊt nhiÒu trong viÖc ®æi míi x©y dùng
chñ nghÜa x· héi ë níc ta hiÖn nay.
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : "X©y dùng
níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp vËt chÊt thuËt hiÖn ®¹i , cÊu kinh
hîp , quan s¶n xuÊt tiÕn , phï hîp víi tÝnh chÊt tr×nh ®é ph¸t triÓn
cña lùc lîng s¶n xuÊt , ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cao , quèc phßng an ninh
v÷ng ch¾c , d©n giµu , níc m¹nh , x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Môc tiªu ®ã lµ sù
thÓ ho¸ häc thuyÕt M¸c h×nh th¸i kinh - héi hoµn c¶nh thÓ cña
héi ViÖt Nam . còng môc tiªu cñanghiÖp cong nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i
ho¸ ë níc ta .
ChÝnh vËy em chän ®Ò tµi "Häc thuyÕt h×nh th¸i kinh - h«i
vÊn ®Ò qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam " . §©y mét ®Ò tµi hay, néi dung
phøc t¹p vµ réng . Do tr×nh ®é cã h¹n , nªn kh«ng tr¸nh khái khiÕm khuyÕt trong
viÖc nghiªn cøu . RÊt mong ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c¸c b¹n ®Ó bµi
viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n .
1
TL Triết: Học thuyết về hình thái KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Học thuyết về hình thái KTXH - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TL Triết: Học thuyết về hình thái KTXH 9 10 979