Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hôn nhân dưới cái nhìn triết học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc
®Ò c¬ng triÕt häc

§Ò tµi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc
I. Néi dung kiÕn thøc
 Ph¹m trï vËn ®éng.
 Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn.
 Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc.
 Quy luËt lîng- chÊt.
 Quy luËt m©u thuÉn.
 Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc.
II. Dµn ý tiÓu luËn .
1. Kh¸i niÖm h«n nh©n
 Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn )
 NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc )
2. H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n.
 H«n nh©n vµ b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt lîng – chÊt ) – ( quy luËt phñ
®Þnh cña phñ ®Þnh)
 Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng )
 TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh vµ x· héi (ph¹m trï b¶n chÊt –
hiÖn tîng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ).
3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay – gi¶i ph¸p.
 Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc.

1

TiÓu luËn triÕt häc
Lêi më ®Çu
“Trai lín lÊy vî, g¸i lín g¶ chång” ®ã lµ qui luËt tù nhiªn cña con ng êi vµ t¹o
ho¸, nhng c¶ trai lÉn g¸i tríc ngìng cöa h«n nh©n ®Òu cha hiÓu thÊu ®îc sù quan
träng cña h«n nh©n. Hä thêng quan niÖm h«n nh©n lµ sù kÕt thóc cña t×nh yªu, lµ
xong bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh vµ x· héi. ChÝnh v× quan niÖm sai lÇm Êy mµ
cã tíi h¬n 30% nh÷ng cuéc h«n nh©n kÕt thóc b»ng ly h«n, g©y c¶nh chia l×a trong
gia ®×nh vµ t¹o g¸nh nÆng cho x· héi.
§Ó tiÕn tíi mét cuéc h«n nh©n h¹nh phóc lµ sù ®ßi hái cao ®é cña c¶ mét qu¸ tr×nh
rÌn luyÖn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm. N¾m b¾t ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña
h«n nh©n ta kh«ng nh÷ng tr¸nh ®îc nh÷ng ý niÖm sai lÇm mµ cßn t¹o c¬ së ®Ó cã
mét kiÕn thøc gia ®×nh v÷ng ch¾c tríc khi bíc vµo cuéc sèng.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ t×m hiÓu qua s¸ch vë, m¹ng truyÒn th«ng, ®îc sù híng
dÉn vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS TrÇn Ngäc Linh em ®· m¹nh d¹n ®i
s©u vµ t×m hiÓu vÒ ®Ò tµi: “H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc ”.
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
phÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n.
phÇn ii: H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n.
phÇniii: Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay vµ nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.
Do thêi gian lµm tiÓu luËn ng¾n, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thùc tÕ cha cao nªn tiÓu luËn
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt
®ãng gãp cña thÇy c« trong qu¸ tr×nh söa bµi ®Ó tiÓu luËn cña em thªm phÇn phong
phó vµ thiÕt thùc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS TrÇn Ngäc Linh ®· gióp ®ì, chØ b¶o em hoµn
thµnh tiÓu luËn nµy.

2

TiÓu luËn triÕt häc
PhÇn i: Kh¸i niÖm h«n nh©n
1.Kh¸i niÖm h«n nh©n vµ ý nghÜa cña h«n nh©n.
"Nh÷ng yÕu tè chÝnh lµm nªn h¹nh phóc ë ®êi lµ cã viÖ...
TiÓu luËn triÕt häc
®Ò c¬ng triÕt häc
§Ò tµi : H«n nh©n trªn gãc nh×n triÕt häc
I. Néi dung kiÕn thøc
Ph¹m trï vËn ®éng.
Ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn.
Ph¹m trï néi dung – h×nh thøc.
Quy luËt lîng- chÊt.
Quy luËt m©u thuÉn.
Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc.
II. Dµn ý tiÓu luËn .
1. Kh¸i niÖm h«n nh©n
Kn h«n nh©n –ý nghÜa h«n nh©n (ph¹m trï tÊt nhiªn – ngÉu nhiªn )
NhËn thøc cña nam n÷ vÒ h«n nh©n (néi dung – h×nh thøc )
2. H«n nh©n vµ tÇm quan träng cña h«n nh©n.
H«n nh©n b¶n chÊt h«n nh©n ( quy luËt lîng chÊt ) ( quy luËt p
®Þnh cña phñ ®Þnh)
Sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña h«n nh©n ( ph¹m trï vËn ®éng )
TÇm quan träng cña h«n nh©n víi gia ®×nh héi (ph¹m trï b¶n chÊt
hiÖn tîng ) – ( nguyªn nh©n – hÖ qu¶ ).
3. Thùc tr¹ng h«n nh©n hiÖn nay gi¶i ph¸p.
Ph¹m trï kh¶ n¨ng – hiÖn thùc.
1
TL Triết: Hôn nhân dưới cái nhìn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hôn nhân dưới cái nhìn triết học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TL Triết: Hôn nhân dưới cái nhìn triết học 9 10 333