Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu

Trong bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®îc ph¸t
triÓn vµ cã vai trß quan träng h¬n bao giê hÕt. Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ con ®êng
tÊt yÕu ®Ó c¸c níc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi, tËn dông c¸c lîi thÕ so
s¸nh, khai th¸c ®îc c¸c tiÒm n¨ng néi ®Þa còng nh cña níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn
kinh tÕ, x· héi æn ®Þnh chÝnh trÞ cña níc m×nh. Ho¹t ®éng TMQT ®îc ®Èy
m¹nh ®ång thêi kÌm theo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng ®îc ®a lªn tÇm
quan träng míi, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu còng ngµy cµng trë
nªn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. C«ng t¸c nhËp khÈu cã ý nghÜa quan träng, gãp phÇn
vµo hiÖu qu¶ kinh doanh TMQT.
Thùc hiÖn nhËp khÈu lµ mét kh©u quan träng trong kinh doanh quèc tÕ
nãi chung ®Æc biÖt lµ kinh doanh XNK. ViÖc tæ chøc nhËp khÈu nÕu kh«ng
theo kÞp vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ th× chÝnh nã sÏ lµ mét nh©n
tè k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
XÐt trªn mét qui m« hÑp h¬n ë tõng doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ
kinh doanh XNK, nhËp khÈu lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chu kú
kinh doanh. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ¶nh hëng trùc tiÕp tíi vßng quay cña vèn,
do vËy ¶nh hëng tíi toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Çu t vµ tíi lîi nhuËn cña
mçi c«ng ty.
ChÝnh v× vËy nghiªn cøu ®Ó gi¶i quyÕt tèt gi÷a c¸c kh©u trong mét chu
tr×nh nhËp khÈu ë mçi c«ng ty lµ thùc sù cÇn thiÕt.
Qua mét thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh
XNK ë C«ng ty Centrimex, mét ®¬n vÞ trùc tiÕp tham gia xuÊt nhËp khÈu. Vµ
®îc sù híng dÉn rÊt tËn t×nh cña TS. Do·n KÕ B«n cïng c¸c c« chó trong c«ng
ty em ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ:

"Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp
®ång nhËp khÈu ë c«ng ty Centrimex chi nh¸nh Hµ Néi"
Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p vµ ®a
d¹ng tr×nh ®é ngêi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt vµ cha tho¶ m·n ®îc ®ßi hái cña ngêi ®äc, em rÊt mong nhËn ®îc sù
gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« trong khoa.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi TS. Do·n KÕ B«n
Víi tÊm lßng ®Çy nhiÖt huyÕt cña mét nhµ gi¸o - mét nhµ kinh tÕ ®· tËn
t©m híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu nµy.

Môc lôc

Lêi më ®Çu
Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ
I. Vai trß cña c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ trong ho¹t ®éng kinh

Trang
1
1

doanh XNK
1. Kh¸i niÖm vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ
2. Vai trß cña c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ trong ho¹t ®éng kinh

1
1

doanh xuÊt nhËp khÈu
II. C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay
1...
lêi më ®Çu
Trong bèi c¶nh quèc hiÖn nay, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc ®îc ph¸t
triÓn vai trß quan träng h¬n bao giê hÕt. Th¬ng m¹i quèc tÕ con ®êng
tÊt yÕu ®Ó c¸c níc héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi, tËn dông c¸c lîi thÕ so
s¸nh, khai th¸c ®îc c¸c tiÒm n¨ng néi ®Þa còng nh cña níc ngoµi ®Ó ph¸t triÓn
kinh tÕ, héi æn ®Þnh chÝnh trÞ cña níc m×nh. Ho¹t ®éng TMQT ®îc ®Èy
m¹nh ®ång thêi kÌm theo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ còng ®îc ®a lªn tÇm
quan träng míi, chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu còng ngµy cµng trë
nªn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. C«ng t¸c nhËp khÈu cã ý nghÜa quan träng, gãp phÇn
vµo hiÖu qu¶ kinh doanh TMQT.
Thùc hiÖn nhËp khÈu mét kh©u quan träng trong kinh doanh quèc
nãi chung ®Æc biÖt kinh doanh XNK. ViÖc chøc nhËp khÈu nÕu kh«ng
theo kÞp vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ th× chÝnh nã sÏ lµ mét nh©n
tè k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
XÐt trªn mét qui m« hÑp h¬n ë tõng doanh nghiÖp ®Æc biÖt c¸c ®¬n
kinh doanh XNK, nhËp khÈu mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong chu
kinh doanh. Ho¹t ®éng nhËp khÈu ¶nh hëng trùc tiÕp tíi vßng quay cña vèn,
do vËy nh hëng tíi toµn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®Çu t tíi lîi nhuËn cña
mçi c«ng ty.
ChÝnh vËy nghiªn cøu ®Ó gi¶i quyÕt tèt gi÷a c¸c kh©u trong mét chu
tr×nh nhËp khÈu ë mçi c«ng ty lµ thùc sù cÇn thiÕt.
Qua mét thêi gian thùc tËp t×m hiÓu thùc ho¹t ®éng kinh doanh
XNK ë C«ng ty Centrimex, mét ®¬n trùc tiÕp tham gia xuÊt nhËp khÈu.
®îc sù híng dÉn rÊt tËn t×nh cña TS. Do·n KÕ B«n cïng c¸c c« ctrong c«ng
ty em ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ:
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN - Trang 2
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TL Triết: Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN 9 10 193