Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn Lªn Vinh

Lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra c¸c ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ víi môc tiªu: “ D©n giµu, n íc
m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh....”. H¬n 10 n¨m qua, kÓ tõ n¨m 1986 ®Õn
nay, sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu. Víi
viÖc chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ më cöa ®· vµ ®ang tõng bíc
kÕt nèi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ( XNK) ngµy cµng gi÷
mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh trªn ph¹m vi quèc tÕ,
lµ lÜnh vùc s«i ®éng nhÊt trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ më cöa cña nÒn kinh tÕ, ë ViÖt nam ho¹t
®éng XuÊt nhËp khÈu ®· thùc sù chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong toµn bé ho¹t
®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ trë thµnh nguån tÝch luü chñ yÕu cho qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh: "Kh«ng ngõng më réng vµ ph©n c«ng hîp t¸c quèc
tÕ trªn lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu", ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña thêi ®¹i.
§Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch
thuËn lîi vµ an toµn, mét nghiÖp vô quan träng ®èi víi mäi th¬ng nh©n lµ viÖc
x©y dùng c¸c hîp ®ång. Nh vËy, hîp ®ång lµ cÇu nèi gi÷a ngêi xuÊt khÈu vµ
ngêi nhËp khÈu trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng trong c¶ lîi Ých kinh tÕ lÉn quan hÖ ngo¹i giao ®èi víi nh÷ng níc ®ã. Tuy
nhiªn, do h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt viÖc mua b¸n th«ng qua hîp ®ång víi b¹n
hµng quèc tÕ vÉn cßn nhiÒu míi mÎ, bì ngì ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp ViÖt
nam. Thùc tÕ cho thÊy, viÖc thiÕu trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ph¸p lý cÇn thiÕt
trong ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång ®· mang l¹i hËu qu¶ kh«n lêng
mµ nhiÒu doanh nghiÖp ®· ph¶i g¸nh chÞu: nh÷ng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, tiÒn b¹c,
sù mÊt uy tÝn trong quan hÖ kinh doanh vµ nhiÒu thua thiÖt kh¸c cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt nam. Nguyªn nh©n cã c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan, nhng trong ®ã
vÉn chñ yÕu vÉn lµ thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ cha chó träng ®óng møc ®Õn
tÇm quan träng cña viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu
vÊn ®Ò ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång ®· vµ ®ang trë thµnh vÊn ®Ò cã tÝnh cÊp
thiÕt cho bÊt kú doanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t déng kinh doanh quèc
tÕ ®ång thêi b¶o vÖ kÞp thêi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp
còng nh quèc gia ®ã, tr¸nh bÞ thua thiÖt trong quan hÖ víi b¹n hµng vµ ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn Lªn Vinh
Lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc §¶ng Nhµ n-
íc ta ®· ®Ò ra c¸c ®êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh víi môc tiªu: D©n giµu, n íc
m¹nh, i c«ng ng, v¨n minh.... . H¬n 10 n¨m qua, n¨m 1986 ®Õn
nay, ®æi míi cña nÒn kinh níc ta ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu. Víi
viÖc chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng, nÒn kinh tÕ cöa ®· ®ang tõng bíc
kÕt nèi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ( XNK) ngµy cµng gi÷
mét trÝ hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh trªn ph¹m vi quèc tÕ,
lµ lÜnh vùc s«i ®éng nhÊt trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi a a nÒn kinh tÕ, ë ViÖt nam ho¹t
®éng XuÊt nhËp khÈu ®· thùc sù chiÕm mét trÝ quan träng trong toµn bé ho¹t
®éng kinh ®èi ngo¹i trë thµnh nguån tÝch luü chñ yÕu cho qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ®ã §¶ng vµ
Nhµ níc ta ®· kh¼ng ®Þnh: "Kh«ng ngõng réng ph©n c«ng hîpc quèc
trªn lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc, thuËt, ®Èy m¹nhc ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu", ®ã lµ nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña thêi ®¹i.
§Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc ®îc thùc hiÖn mét c¸ch
thuËn lîi an toµn, mét nghiÖp quan träng ®èi víi mäi th¬ng nh©n viÖc
x©y dùng c¸c hîp ®ång. Nh vËy, hîp ®ång cÇu nèi gi÷a ngêi xuÊt khÈu
ngêi nhËp khÈu trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng trong lîi Ých kinh lÉn quan ngo¹i giao ®èi víi nh÷ng níc ®ã. Tuy
nhiªn, do h¹n chÕ nhiÒu mÆt viÖc mua b¸n th«ng qua hîp ®ång víi b¹n
hµng quèc vÉn cßn nhiÒu míi mÎ, ngì ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp ViÖt
nam. Thùc cho thÊy, viÖc thiÕu trang nh÷ng kiÕn thøc ph¸p cÇn thiÕt
trong ho¹t ®éng kÕt thùc hiÖn hîp ®ång ®· mang l¹i hËu qu¶ kh«n lêng
nhiÒu doanh nghiÖp ®· ph¶inh chÞu: nh÷ng thiÖt h¹i tµi s¶n, tiÒn b¹c,
sù mÊt uy tÝn trong quankinh doanhnhiÒu thua thiÖt kh¸c cña c¸c doanh
nghiÖp ViÖt nam. Nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, nhng trong ®ã
vÉn chñ yÕu vÉn lµ thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm vµ cha chó träng ®óng møc ®Õn
tÇm quan träng cña viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång. Bëi vËy, viÖc nghiªn cøu
vÊn ®Ò kÕt thùc hiÖn p ®ång ®· ®ang trë thµnh vÊn ®Ò tÝnh cÊp
thiÕt cho bÊtdoanh nghiÖp nµo khi tham gia vµo ho¹t déng kinh doanh quèc
®ång thêi b¶o kÞp thêi quyÒn lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp
còng nh quèc gia ®ã, tr¸nhthua thiÖt trong quan hÖ víi b¹n hµng vµ rót ra ®-
îc nhiÒu kinh nghiÖm lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.
Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu t×nh h×nh thùc ë C«ng ty vËn t¶i®¹i
vËn t¶i néi, ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t
1
TL Triết: Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
TL Triết: Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO 9 10 744