Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn ®èi víi mçi c«ng ty mµ Marketing lµ lµm
viÖc víi thÞ trêng. ChÝnh v× thÕ, thùc tiÔn cho thÊy, Marketing lµ c«ng cô cùc kú
quan träng. Ngoµi viÖc gióp c«ng ty t×m ra thÞ trêng, t¹o ra lîi thÕ nã cßn gióp
c«ng ty duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®ã. Marketing lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã tÝnh
chÊt nghiÖp vô vµ kü thuËt th«ng qua viÖc nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng,
t×m ra c¸c biÖn ph¸p mang tÝnh nghiÖp vô kü thuËt ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c dßng hµng
ho¸ vµ dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng.
Cïng víi c¸c biÕn sè kh¸c cña Marketing - Mix: s¶n phÈm, gi¸ c¶, xóc tiÕn
hçn hîp, m¹ng líi b¸n hµng còng gióp cho c«ng ty tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng tèt
h¬n b»ng c¸ch gióp kh¸ch hµng cã thÓ mua s¶ nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi
sù c¹nh tranh gay g¾t vµ nh÷ng quy luËt kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng biÕn
®éng thêng xuyªn cña m«i trêng kinh doanh, cña nhu cÇu tiªu dïng lµ c¬ héi cho
mçi c«ng ty vµ còng lµ th¸ch thøc to lín. Do vËy, c¸c c«ng ty ph¶i biÕt khai th¸c
tèi ®a nh÷ng lîi thÕ cña m×nh vÒ tµi chÝnh, nh©n sù, c«ng nghÖ… th× míi cã thÓ
tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Æc biÖt lµ viÖc sö dông nh÷ng c«ng cô Marketing.
ThÞ trêng lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cã ý nghÜa n phÈm cña c«ng ty ë mäi
n¬i, mäi lóc. ThiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng hiÖu qu¶ lµ c«ng ty
®· cã ®îc lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n trªn thÞ trêng. Nhng ®Ó thiÕt lËp cho m×nh
mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng tèt qu¶ kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n.
NhËn thÊy tÇm quan träng cña hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, C«ng ty
TNHH ViÖt Th¾ng ®ang ph¸t triÓn mét hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng réng kh¾p
®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tnnh viÖt th¾ng thÊy ®îc n¨ng lùc
kinh doanh vµ thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty em
NguyÔn V¨n TuyÕn

TMQT 42

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng s¶n
phÈm cña c«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng"
Môc ®Ých nghiªn cøu: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi
b¸n hµng s¶n phÈm cña c«ng ty, tõ ®ã nªu nh÷ng u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña nã;
dùa trªn c¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng cña c«ng ty
KÕt cÊu néi dung ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng c¬ së lý luËn vÒ hÖ thèng m¹ng líi b¸n hµng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hÖ thèng m¹ng líi b¸n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

 !" #$%&'%()%
#*#$+,-#./!0/()'1!2
3+4#*5'.%/678"5
'9.#: 8+();6 <8-
*#1#='#*>/9!:?/
.%:*:%-*#1=  :9"
:#9#1@%A%B? 96C+
,D#$::C()(EFAG%/:A/E5
&7/%6$:H5'A%B?
I@:5:8%A*J*4%A %K#$
!6L#;L)C+4;
<EC%'9/C?9DI<
%&'#H:>$+M#/:'A:
 ;7C%.#-/N!/'* .%$8
O6#:+PK*#*Q91;'1()+
#3#8RSG%C'T%3
I/%35+7%<*%6$:*A'
B8 77696+4%.
%<*%6$:A'A%<#  IA+
4?%3C*%6$:/,'
4UUJ*L :%<*%6$:<L
%S#VAV6+
W%<!6' tnnh#*L 7V!
9#!6*%6$:AG%C')%
NguyÔn V¨n TuyÕn TMQT 42
TL Triết: HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
TL Triết: HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng 9 10 498