Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: KD XNK hàng hoá trong nền KTTT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu
hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I.-TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.

1. kh¸i niÖm cña th¬ng m¹i Quèc tÕ:
Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u
s¾c th× th¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan vµ ®îc xem nh
lµ mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ cho
thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù c«
lËp m×nh kh«ng quan hÖ víi kinh tÕ thÕ giíi. Th¬ng m¹i quèc tÕ trë thµnh vÊn ®Ò
sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu dïng
cña d©n c mét quèc gia.
Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc
gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù
phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng hãa riªng biÖt gi÷a
c¸c quèc gia.
2. Vai trß cña kinh doanh xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp hãa ®Êt
níc.
§Ó thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tríc m¾t chóng
ta cÇn ph¶i nhËp khÈu mét sè lîng lín m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi
nh»m trang bÞ cho nÒn s¶n xuÊt. Nguån vèn ®Ó nhËo khÈu thêng dùa vµo c¸c nguån
chñ yÕu lµ: vay, viÖn trî, ®Çu t níc ngoµi vµ xuÊt khÈu. Nguån vèn vay råi còng
ph¶i tr¶, cßn viÖn trî vµ ®Çu t níc ngoµi th× cã h¹n, h¬n n÷a c¸c nguån nµy thêng bÞ
phô thuéc vµo níc ngoµi, v× vËy nguån vèn quan träng nhÊt ®Ó nhËp khÈu chÝnh lµ
xuÊt khÈu. Thùc tÕ lµ, níc nµo gia t¨ng ®îc xuÊt khÈu th× nhËp khÈu theo ®ã còng
t¨ng theo. Ngîc l¹i, nÕu nhËp nhiÒu h¬n xuÊt lµm cho th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i
qu¸ lín sÏ cã thÓ ¶nh hëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n.

2.2. XuÊt khÈu ®ãng gãp vµo viÖc chuÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n
xuÊt ph¸t triÓn.
C¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn thÕ giíi ®· vµ ®ang thay ®æi v« cïng m¹nh
mÏ. §ã lµ thµnh qu¶ cña cuéc c¸ch m¹ng khã häc - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Sù chuyÓn
dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn
cña kinh tÕ thÕ giíi lµ tÊt yÕu ®èi víi níc ta.
Ngµy nay, ®a sè c¸c níc ®Òu lÊy nhu cÇu thÞ trêng thÕ giíi lµm c¬ së ®Ó tæ
chøc s¶n xuÊt. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc
®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Sù t¸c ®éng nµy thÓ hiÖn:
- XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh kh¸c cã c¬ héi ph¸t triÓn thuËn lîi.
Ch¼ng h¹n, khi ph¸t triÓn ngµnh dÖt xu...
PhÇn I
Lý luËn c¬ b¶n vÒ kInh doanh xuÊt nhËp khÈu
hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I.-TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu Hµng ho¸ trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.

Ngµy nay khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng Quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u
s¾c th× th¬ng m¹i Quèc tÕ trë thµnh mét qui luËt tÊt yÕu kh¸c quan ®îc xem nh
mét ®iÒu kiÖn TiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh cña mäi quèc gia. Thùc cho
thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù
lËp m×nh kh«ng quan víi kinh thÕ giíi. Th¬ng m¹i quèc t thµnh vÊn ®Ò
sèng cßn cho phÐp thay ®æi cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu dïng
cña d©n c mét quèc gia.
Th¬ng m¹i quèc tÕ lµ ho¹t ®éng mua b¸n hµng hãa vµ ch gi÷a c¸c quèc
gia víi nhau. Ho¹t ®éng ®ã lµ h×nh thøc cña mèi quan héi vµ ph¶n ¸nh
phô thuéc lÉn nhau kinh gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng a riªng biÖt gi÷a
c¸c quèc gia.
 !"
2.1 XuÊt khÈu t¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp hãa ®Êt
níc.
§Ó thùc hiÖn ®êng lèi c«ng nghiÖp a, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, tríc m¾t chóng
ta cÇn ph¶i nhËp khÈu mét sè lîng lín m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i tõ bªn ngoµi
nh»m trang bÞ cho nÒn s¶n xuÊt. Nguån vèn ®Ó nhËo khÈu thêng dùa vµo c¸c nguån
chñ yÕu lµ: vay, viÖn trî, ®Çu t níc ngoµi xuÊt khÈu. Nguån vèn vay råi còng
ph¶i tr¶, cßn viÖn trî vµ ®Çu t níc ngoµi th× cã h¹n, h¬n a c¸c nguån nµy thêng bÞ
phô thuéc vµo níc ngoµi, vËy nguån vèn quan träng nhÊt ®Ó nhËp khÈu chÝnh
xuÊt khÈu. Thùc lµ, níc nµo gia t¨ng ®îc xuÊt khÈu th× nhËp khÈu theo ®ã còng
t¨ng theo. Ngîc l¹i, nÕu nhËp nhiÒu h¬n xuÊt lµm cho th©m hôt c¸n c©n th¬ng m¹i
qu¸ lín sÏ cã thÓ ¶nh hëng xÊu ®Õn nÒn kinh tÕ quèc d©n.
TL Triết: KD XNK hàng hoá trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: KD XNK hàng hoá trong nền KTTT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
TL Triết: KD XNK hàng hoá trong nền KTTT 9 10 415