Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
tÕ Quèc d©n

Trêng §H Kinh

Môc lôc
Lêi më ®Çu.........................................................................................................................
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..............................................

I. C¹nh tranh vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.........................
1. Quan niÖm vÒ c¹nh tranh...............................................................................
2. Vai trß cña c¹nh tranh....................................................................................
II. Kh¸i niÖm vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ................................................................................................
1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp.........................
2. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng...................................................................................................
3. C¸c c«ng cô sö dông ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp....
4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.......................
III. Néi dung ho¹t ®éng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng..........
1. Nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp..........
2. Nghiªn cøu tiÒm n¨ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp...............
3. X¸c ®Þnh môc tiªu c¹nh tranh cña doanh nghiÖp............................................
4. LËp c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp............................................
5. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh...................................................
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng
®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng..............................................................................

I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng ..............................
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn......................................................................
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty..............................
3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (1998 – 2003) .................................
II. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc
R¹ng §«ng trªn thÞ trêng..................................................................................
1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kin...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Trêng §H Kinh
tÕ Quèc d©n
Môc lôc
Lêi më ®Çu.........................................................................................................................
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ..............................................
I. C¹nh tranh vµ vai trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.........................
1. Quan niÖm vÒ c¹nh tranh...............................................................................
2. Vai trß cña c¹nh tranh....................................................................................
II. Kh¸i niÖm kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ................................................................................................
1. Kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng cña mét doanh nghiÖp.........................
2. C¸c yÕu ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng...................................................................................................
3. C¸c c«ng cô sö dông ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp....
4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.......................
III. Néi dung ho¹t ®éng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng..........
1. Nghiªn cøu thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp..........
2. Nghiªn cøu tiÒm n¨ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp...............
3. X¸c ®Þnh môc tiªu c¹nh tranh cña doanh nghiÖp............................................
4. LËp c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh cho doanh nghiÖp............................................
5. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc c¹nh tranh...................................................
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng
®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng..............................................................................
I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc R¹ng §«ng ..............................
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn......................................................................
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty..............................
3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (1998 2003) .................................
II. Thùc tr¹ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Bãng ®Ìn PhÝch níc
R¹ng §«ng trªn thÞ trêng..................................................................................
1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh
tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng...........................................................................
Sinh viªn: Lª Quèc Uy
Líp: Th¬ng m¹i 42B
TL Triết: Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
TL Triết: Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT 9 10 984