Ktl-icon-tai-lieu

TL Triết: Kiến trúc Hà Nội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi nãi ®Çu
Mêi n¨m gÇn ®©y, thùc tiÔn kiÕn tróc Hµ Néi ®· ®ßi hái giíi kiÕn tróc
cã chÊt lîng nghÒ nghiÖp ®æi míi, vµ muèn hay kh«ng, cµng sím cµng tèt,
ph¶i tiÕp xóc víi kiÕn tróc c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ c¸c níc trong
khu vùc. KiÕn tróc Hµ Néi ®ang ®øng tríc nh÷ng biÕn ®éng lín cña mét thêi
®iÓm then chèt, cÇn cã mét sù ®ét biÕn vÒ chÊt còng nh vÒ lîng, ®iÒu ®ã khiÕn
cho mçi kiÕn tróc s B¾c Hµ ph¶i cïng suy nghÜ vµ ®ãng gãp cho sù ®ét biÕn
®ã. TÝnh x· héi vµ tÝnh céng ®ång cña kiÕn tróc Hµ Néi ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu
cÇu míi. PhÊn ®Êu cho mét nÒn kiÕn tróc bÒn v÷ng, trËt tù, thuÇn khiÕt, nh©n
®¹o, giµu hiÖu qu¶ thÞ gi¸c lµ tr¸ch nhiÖm cao ®Ñp cña mçi ngêi chóng ta.

TiÓu luËn triÕt häc
Néi dung
I. KiÕn tróc Hµ Néi sau 12 n¨m nh×n l¹i
1. KiÕn tróc Hµ Néi hiÖn nay
Nh÷ng ai ®· tõng xa Hµ Néi nhiÒu n¨m b©y giê khi trë l¹i c¸i ®Ëp vµo
m¾t tríc tiªn lµ tèc ®é x©y dung dån dËp vµ lîng ngêi ®«ng ®¶o. Nhµ cöa mäc
lªn nh nÊm sau c¬n ma vµ nh×n ®©u còng thÊy toµn ngêi lµ ngêi. §i vµo Hµ
Néi tõ bÊt cø ng¶ nµo, ®Òu nh×n thÊy c¸c tuyÕn ®êng míi më, réng r·i, khang
trang, nhng nhµ cöa hai bªn l¹i chen choc, låi ra thôt vµo, hçn ®én, kiÓu thÞ
trÊn h¬n lµ kiÓu thµnh phè lín, kÐo dµi h×nh nh v« tËn. Cµng ®i s©u vµo thµnh
phè c¸i sinh ®éng mµ rèi lo¹n ®ã cø nh nh©n lªn dÇn. Tõ ®ª Yªn Phô nh×n
xuèng, bê Hå T©y dµy ®Æc nhµ cöa, kh«ng cßn ®©u m¶ng c©y xanh m¬ tëng.
Hå G¬m th× cã nguy c¬ biÕn thµnh c¸i ao con khi nhµ cao tÇng lan ®Õn. ViÖc
chóng ph¸ vì c¶nh quan Hµ Néi lµ mét hËu qu¶ ®¬ng nhiªn, cßn viÖc mét vµi
c«ng tr×nh cã ®ãng gãp ®îc cho bé mÆt thµnh phè h×nh nh chØ lµ mét sù t×nh
cê may m¾n. B»ng chøng lµ chÝnh nh÷ng dù ¸n gÆp nhiÒu thuËn lîi vµ su«n sÎ
nhÊt trong viÖc xÐt duyÖt vµ cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®Õn khi ®îc thùc thi råi
l¹i lµm xÊu c¶nh quan nhiÒu nhÊt, ch¼ng h¹n nh cao èc v¨n phßng 46 Lý Thêng KiÖt víi h×nh khèi côc mÞch vµ chÊt liÖu v« c¶m, hay c«ng tr×nh Tung
Shing Square dï n»m kh¸ xa Hå G¬m mµ vÉn nh« lªn th« thiÓn bªn c¹nh ñy
ban nh©n d©n thµnh phè. Trong khi ®ã, mét vµi c«ng tr×nh kh¸c ®· tõng lµ ®Ò
tµi tranh c·i kh¸ gay g¾t th× nay l¹i tá ra ®øng ®îc trong lßng Hµ Néi. VÝ dô
®iÓn h×nh lµ Cao èc v¨n phßng 53 Quang Trung ¸n ng÷ tÇm nh×n suèt däc c¸c
trôc ®êng Quang Trung vµ Kh©m Thiªn, hoÆc lµ Hµ Néi Tower tõ xa ®· hiÖn
diÖn mét c¸ch ch÷ng ch¹c trªn ®êng §iÖn Biªn Phñ vµ TrÇn B×nh Träng. Cho
dï cßn ®«i chç cha thËt tho¶ ®¸ng vÒ chi tiÕt, song nh÷ng ®ãng gãp cña chóng
cho c¶nh quan Hµ Néi lµ rÊt Ên tîng vµ tÝch cùc. Cã thÓ kÓ th...
TiÓu luËn triÕt häc
Lêi nãi ®Çu
Mêi n¨m gÇn ®©y, thùc tiÔn kiÕn tróc Néi ®· ®ßi hái giíi kiÕn tróc
chÊt lîng nghÒ nghiÖp ®æi míi, muèn hay kh«ng, cµng sím cµng tèt,
ph¶i tiÕp xóc víi kiÕn tróc c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn c¸c níc trong
khu vùc. KiÕn tróc Néi ®ang ®øng tríc nh÷ng biÕn ®éng lín cña t thêi
®iÓm then chèt, cÇn cã t sù ®ét biÕn vÒ chÊt còng nh vÒ lîng, ®iÒu ®ã khiÕn
cho mçi kiÕn tróc s B¾c ph¶i cïng suy nghÜ ®ãng p cho ®ét biÕn
®ã. TÝnh x· héi vµ tÝnh céng ®ång cña kiÕn tróc Hµ Néi ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu
cÇu míi. PhÊn ®Êu cho mét nÒn kiÕn tróc bÒn v÷ng, trËt , thuÇn khiÕt, nh©n
®¹o, giµu hiÖu qu¶ thÞ gi¸c lµ tr¸ch nhiÖm cao ®Ñp cña mçi ngêi chóng ta.
TL Triết: Kiến trúc Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TL Triết: Kiến trúc Hà Nội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
TL Triết: Kiến trúc Hà Nội 9 10 596